Yahamano yaNamibia yeli methigathano lyaMeme Africa

0
208
Yahamano yaNamibia yeli methigathano lyaMeme Africa

Aakulukadhi yahamano aaNamibia otaya ka kalelapo oshilongo pethigathano lyaMeme Africa nuumvo moSouth Africa.

Omathimbo ngaka aalongekidhi yethigathano ndika hali ithanwa Mrs Afrika oya tseyitha aakuthimbinga yopombanda yeli omilongo 40 mboka taya kuthombinga methigathano ndika liliko mu Novemba mo South Afrika nuumvo. Mongundu yaambaka omuna aaNamibia yahamano.

Aakalelipo yaNamibia methigathano ndika oyo Alberta Swartbooi – Sechogele, Jeanette Tlhabanello, Lizelle Groenewald, Roleen Daleen Opperman, Olivia Shambekela Onesmus na Rachel Steinbeck.

Momushangwa gwiikundaneki ethigathano ndika olyali lya tseyithwa kutya olye egulukila aakuthimbinga mu Febuluali nuumvo. Etseyitho ndika olya li lya landulwa komaindilo ogendji ga za kaakiintu aahokanwa oyendji koombinga adhihe dhenenevi Afrika.

Ethigathano ndika lyaMrs Africa olya tamekele noku tseyithwa moSouth Africa omumvo 2006, noku za pethimbo ndyoka ndika olya koko noku ninga ethigathano lyasimana hali kuthwa ombinga kaakiintu yahokanwa menenevi ndika. Mrs Africa okwa talikako wo ongo ondjila yokunkondopeka aakiintu, ndele kali shi ashike ethigathano lya tala kuukakunawe waakiintu mboka ngaashi osho shi itaalwa momathigathano galwe gaakiintu yondjelo ombwaanawa.

Ethigathano ndika olyo ompito ndjoka aakiintu aaAfrika taya ulike uukwatya wawo wa yooloka opo mbuka wu vule okuguma uuyuni. Mrs Africa ota humitha komeho oshowo ota yambidhidha eyokomeho lyaakiintu menenevi ndika.

Aakuthimbinga methigathano lyonuumvo oya za koBotswana, Zambia, Zimbabwe, Mozambique, Namibia, Kenya, Swaziland, Mauritius na South Africa.

Mboka taya ka hogololwa okuya medhingoloko lya hugunina  otaya kakala nompito oku kondjela iishani itano yopaigwana mbyoka yili oshitopolwa shondjambi yethigthano ndika. Aasinadi otaya ka falwa nondhila komahala gopaigwana hoka taya ka kalelapo  enenevi Afrika momathigathano goludhi nduka.

Ayehe mboka ya thiki pomuthika gwopehulilo oya tegelelwa oku ka longa iinakugwanithwa  ya guma uuntu miilongo yawo, okupitila  mushoka hashi ithanwa Mrs Africa Foundation. Iilonga yawo otayi odheke okugalulila esimano nondhilo yuukadhona kaanona yaakadhona yAfrika okupitila mehangano hali ithanwa Dignity Dreams mboka haya longo noku landitha uupeda waakadhona mboka  hawu yogwa noku longithwa ishewe unene kaakadhona mboka  itaaya vulu oku landa uusani mboka hawu ekelwahi. Oshitiyali okutya uupakete wumwe mboka wo Dignity Dreams Sanitary Pack otawu ka pewa opoloyeka ya Nzuri Project ndjoka hayi tanda aakiintu muuzilo woRepublika yUudemokoli yaKongo, unene tuu mboka ya piyaganekwa kiita.Aakiintu mbaka oye na omukithi ihaagu polo guna sha nothing.

Ongoshitopolwa shoku kala omuthigathani medhingoloko lya hugunina aaNamibia mbaka yahamano  otaya ningi nale omalongekidho gawo kombinga yiilonga yakulo mbika yaMrs Africa Foundation Charity. Elalakano olyo okuguma oonkalamwenyo dha yalwe menenevi ndika okulongitha ompito yokuthigathana moMrs Africa. Shika otashi ya pe wo ompito oku humitha komeho omaukwatya nkalo gawo yene, ngaashi ya li ya kumikwa okushi ninga petameko.

Lizelle Groenewald gumwe gwaakuthimbinga okwa popi na Kundana a ti okwa nyanyukwa sho ta ka kalelapo Namibia unene tuu sho a li keena einekelo kutya otashi vulika  a kale a hogololwa onga gumwe gwaakuthimbinga medhingoloko lya hugunina. Okwi inekela otaka etapo elunduluko.

“Otwa tameka nale okulonga koopoloyeka dhetu dhomayakulo gopantu na otwa hala noku halelela ethimbo li thike opo tse tu ka kalelepo oshilongo shetu ngaashi tatu vulu. Ngele opena ngoka a hala oku kwathwa okulongekidha iilonga ye ye yakulo lyopantu ota vulu oku kwatathana natse oshoka tse otwi ilongekidha oku kwatha” osho  Groenewald a ti.

Groenewald okwa ti ompito ndjika otayi ti sha oshindji kuye unene tuu sho itaayi tala  kuukuluntu nenge kuunene wolutu ihe otayi tala kombinga yaashoka ngoye to vulu okuninga ongo omuntu pungoye mwene.

“Atuhe otwa yooloka pamimvo nopaunene wolutu sho shika osho tashi tu ningi tatu hokitha. Omuna oshindji methigathano ndika oku yeleka naashoka  shi uvitikeko. Tse otwa tegelela neitulemo okuya ko South Afrika oku ka tsakaneka aakuthimbinga yalwe,” osho a ti.

“Aakuthimbinga methigathano lyo nuumvo aawanawa noshikwawo yo aavali, aahokanwa naanangeshefa yaakiintu mboka ya adha omasindano moonkalamwenyo dhawo . Mbaka oyo ashike yamwe yomokati kaamboka ye li esipa lyombunda lyenenevi Afrika”omuwiliki gumwe gwethigathano lyo Mrs Africa, Carolyn Baldwin Botha a ulike.

Botha okwa tsikile a ti  “Tse otu uvite etumba oku kwatakanithwa naakiintu mbaka, taye tu dhimbulutha aluhe kutya omolwashike  aakiintu menenevi Afrika yeli aanankondo naanandunge kuyo yene.Tse otatu kongo aakiintu yoshili, mboka ye na omalalakano yo ishewe oya tokola oku adha esindano mu kehe oshilonga shoka yo ya tameke” Ethigathano ndika otali ka thika pehulilo oku uka pehulilo lya Novomba nuumvo.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here