MTC Sunshine Boxing Academy pombanda muuyuni

0
226

Komutoolinkundana

Windhoek – Omudheuli gwaadhengingonyo moNambia MTC Nestor Sunshine Boxing & Fitness Academy, okuli miikogo, nenyanyu ndika olya holoka sho ena uuthemba woku popya pombanda ngele tashiya kuudhano woongonyo moNamibia.
Oshiputudhilo shika oshina aadhengingonyo yeli omugoyi mboka ya yalulwa komalutu goongonyo yeli momusholondondo gwopombanda gwaadhengingonyo 15 ookapyoko ngele tashiya moku umba dhopomeho. Mbaka oya yalulwa komahangano gaali ngaashi ndyoka World Boxing Organization (WBO) momusholondondo gwalyo gweyalulo gwa piti omasiku omilongo 20 gomwedhi nguka.
Ngaashii sha kala sha tegelelwa, Paulus “The Hitman” Moses okwa katuka onkatu onde meyalulo lyo WBO sho ngashingeyi eli pehala eti 10 momusholondondo gwo WBO konima yokusindana epapa lyaAfrica mondjundo yo Lightweight.
Moses okuna etegameno kutya otaka mona ompito oku shonga enyakwa mondjundo ndjika yo Lightweight ,Terry Flanagan molwahsoka ngashingeyi ye okuli pehala eti 10 ndyoka lye mu pa uuthemba okushonga nenge okushongwa .
Nonando okwa kanitha epaya lye lyo IBO, Paulus “The Rock” Ambunda’ okwa yalulwa wo nawa ko mahangano ngaka gaali o WBO ye mu tula pehala eti 15 omanga WBC ye mu tula pehala eti 12.
Pethimbo ndika Julius “Blue Machine” Indongo oku li pehala etine okuza pevi konima yoku kondja nawa na ota ende uuka pehala mpoka ta ka kala oye gowtango mokushonga enyakwa mondjundo ndjoka pamautho. Nongeyi oku li popepi noku gumako kepapa lyuunyakwa muuyuni mondjundo ndjoka. Imms “Prince” Naidjala ngoka a gamene epapa lye lyo WBO Intercontinental omasiku gaziko okwa inyenge wo momusholondondo okuza pehala etimulongo okuya pehala etimugoyi.Omanga omudhengingonyo omupe inaa dhengwa natango Sakaria “Desert Storm” Lukas okwa katuka nawa nomahala gahamano okuza poshikolo oshiti 15 okuya poshi ti 9.
Enyakwa mondjundo yoWBO International Jnr Flyweight, Japhet Utoni okwa ende ehala limwe okuya pombanda okuza poshikolo oshitihetatu okuya poshitiheyali.Ye Jeremiah “No Respect” Nakathila na Walter “Executioner” Kautondokwa na yo oya inyenga okuza pomahala gawo moondjundo dhawo okuya pehala 15 kehe gumwe polwe.
Oshikwawo Ambunda na Moses oya talikako oyo aadhengingonyo haya umbu nawa oongonyo uuna ya katukila moringa yolugodhi. Epapa nesimaneko ndika oye li pewa koshifo shedhina Ring Magazine. “Oku kala naadhengingonyo omugoyi mokati kaadhengingonyo momusholondo gwaamboka ye li kapyoko omulongo 15 osho ondjodhi ya ninga yoshili unene tuu kosikola yetu ya MTC Sunshine Academy, oshoka ito vulu okuya komeho muudhenginognyo ngele ino tulwa koshiyelekitho noku ngushupalekwa.,” osho Nestor Tobias a popi a nyanyukwa.
Pahapu dha Tobias oku kala meni lyaadhengingonyo 15 muuyuni otashi pe omumbokisi ombapila yoku kondjela epapa lyuuyuni mondjundo ye. “Otwa hala okupandula aayambidhidhi yetu oshowo omukwashilipaleki omunene MTC, naakwashilipaleki aashona King Lager na MultiChoice Namibia molwa eyambidhidho lyawo lyaana ehulilo.
“Eyalulo ndika olyetu tu tula pehala lili nawa ndyoka tali ka etitha opo aadhengingonyo yetu ya mone oompito monakuyiwa. Okuza mpaka otatu tsikile okulonga nuudhiginini opo mbaka ya kale taya sindana oshowo okunyanyudha aayambidhidhi yetu nawa pethimbo olyo tuu ndyoka.”Tobias osho a popi ta shendjula a ti osha yela kutya oshiputudhilo shetu osho dhingi muAfrica mokati kaadheuli yaadhengi ngonyo muuyuni.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here