NAMSOV Community Trust onkene ta kwatha

0
173

KuMaria Namupala

ONANKALI – Oshiketha shoNAMSOV Community Trust natango onkene tali tsikile nokugandja omakwatho. Omukwatakanithi gwoshiketha shika Ann-Marry Molatudi okwa popi ndhika ongula yomaandaha goshiwike shika.
Molatudi ngoka a li ta gandja pehala lyehangano iilongitho yuundjolowele kokapangelo koNdamono pOnankali moshikandjohogololo Onyaanya okwa ti. “Ehangano lyetu olyi ilongekidha okugandja omakwatho kwaamboka yeli mompumbwe, monale otwa kala owala hatu gandja omakwatho moshitopolwa shaShikoto, ashike omumvo gwa piti otwa tokola opo tu kwathele iitopolwa ayihe moshilongo,” Molatudi tati.
Namsov okwa gandja iilongitho yoshimaliwa shongushu yooN$50 000.00, nelalakano lyokukwatha opo okapangelo ka gandje omayakulo kaavu naamboka ya pumbwa ekwatho lyopaunamiti.
Iikwathitho yuunamiti mbyoka yimwe ya gandjwa ongaashi uumbete waavu wuli uyali,uushina wokututsa ethindakano lyombinzi ofriza yokutalaleka omiti, uutemba wokukwatha mboka itaaya vulu okweenda n yilwe.
“Iikwathitho mbyoka ohayi gandja kombelewa yangoloneya, noye ha ulike kutya oshimaliwa shoka otashi kwathele oshikandjohogololo shini,ngoloneya moshitopolwa kehe oye ena uuthemba woku tala kutya oshikandjohgololo shini sha pumbwa omakwatho, noya pumbwa omakwatho geni unene,” Molatudi ta gwedhapo.
Ngoloneya gwoshitopolwa shaShikoto pethimbo ta taambako nokugandja mbika kokapangelo kaNdamono okwa pandula ehangano lya Namsov sho tali yamukula ompumbwe yaakwashigwana, tati Namsov ehangano limwe lya kwatha unene moshitopolwa shaShikoto, tati olya gandja omakwatho oku tameka 1995.
Kankoshi okwa kumagidga omahangano goohandimwe naangoka inaaga yama epangelo ga kuthe ombinga mokukwathela mekondjitho lyoluhepo, go taga kutha oshiholelwa kehangano lyoNamsov.
Ngoka ta kwathele pokapangelo kaNdamono Rakel Samuel okwa pandula komakwatho ngoka ya pewa koNamsov, ta ti oya kala yena ompumbwe yomakwatho ngoka, no geya pethimbo lyoopala.
Okwa uvaneke taya ka longitha nawa iilongitho mbyoka, yo ya gandje omayakulo ngaashi haye ga gandja shito. Ta gwedhapo kutya iilongitho mbyoka otayi ka longithwa naanaa ngaashi yeshi nuninwa, yo tayi kalekwapo opo yi longithwe ethimbo ele.
Aakwashigwana oshowo aavu mboka yali taya pangwa esiku ndyoka oya li nayo yak ala pegandjo lyomagano ngoka, nokuga taambako.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here