Okafeelema Double Trouble ota ka piti mbala

0
317

KuMaria Namupala

EENHANA – Ngaashi aagundjuka moshilongo taya kondjitha onkalamwenyo noku ulika iipewa niitalenti yawo, oyendji otaya tsikile okulonga nuudhiginini opo ya pendulepo iipewa yawo mbyoka yena.
Aakwana yaandja Kamhulu Tre na Jansen Kamhulu yepipi lyoomvula dhopokati elela, oya dhana okafeelema kawo kotango hono ya holola kutya oya hala kaka ka pite mbala. Aamati mbaka yaali oyo oomvalele dhomOnheleiwa moshitopolwa shaMusati.
Tre ngoka a popi na Kundana okwa ti pethimbo taya putuka oya kala yena ohokwe yokudhana uufeelema, nomumvo gwa ziko oya kala haya dhana namumwayina ngoka etaya tula uufeelema mboka koFacebook, Twitter oshowo ko Instagram, ta ti oya mono ohokwe naalanduli oyendji na yamwe yomookuume kawo oye ya kumike opo ya kambadhale yi itule moshipewa shawo shoka yena.
“ Konima sho ookuume ketu ya kala haye tu lombwele ngaaka oku uka pehulilo lyomumvo gwa ziko otwali twa tokola opo tu dhane okafeelema ketu ongomalolelo, limwe lyomomalalakano opo woo tu dhane uufeelema mbuka pethimbo twa li koosikola otwa kala hatu pukitha aalongi naantu oyendji pomudhingoloko oshoka otwiifa unene, naantu oyendji ihaye tu dhimbulula nuupu,” Tre ta ti.
Ta gwedhapo kutya konima sho ya mono aantu taya nyengwa okuya dhimbulula oya tokola opo yeshi dhane okafeelema, ta ti oya kala ya hala okulonga sha pamwe nelalakano oku ulika iitalenti yawo, tango oyali anuwa ya hala okuhika oongalo ashike oya mono kutya kuufelema kuliwa ishewe.
Tre ta ti oya thaneka opo okafeelema kawo hoka taka ithanwa Double Trouble ka ka pite kuyele muSepetemba, no ta ka kala taka monika oshilongo ashihe. Ta ti mokafeelema kawo oya dhana nkene ya kala haya ngwangwaneke aantu.
“Otuna mo etumwalaka mokafeelema ketu ndyono tali kunkilile aagundjuka mboka yeli miihole opo yaa kale ya sila thana oondumbo. Taya indile aakwashigwana opo ya kale yi imonena uufeelema mboka yo ya pulakene etumwalaka ndyoka li limo.
Aamati mbaka oya li woo ya pititha iilimbo yawo yiikutu petameko lyomumvo nguka, oshilimbo shoka otashi ithanwa Twins power, mono muna uumbindja, oombulukweya, uukotse nayilwe mbyoka hayi vulu okushangwa. Oya kumike aagundjuka ya kale noku ulika iipewa yawo, yo yeye puuyelele ya tsakanene nooyakwawo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here