Onakuyiwa yuudhano wetanga lyokoompadhi meshongo enene

0
151

KuOtniel Hembapu

Windhoek – Miitopolwa yimwe yomahupilo goshilongo aagundjuka mboka yaana iilonga oya tegelelwa okukala yena ontseyo yomimvo omulongo oshowo onkatu yontumba melongo opo ya vule oku mona iilonga.
Oku shi yeleka noshitopolwa shuudhano wetanga lyokoompadhi shoka shi na aaniilonga yeli omathele gatano lwaampoka, yaana uulongelwe washa nosha taalela etekepo lya nika oshiponga.
Shika otashi vulika shitekepo konima sho MTC ngoka a kala omimvo ndatu ta kwashilipaleke uudhano mbuka a tokola kutya ite shi tsikile we omimvo ndhika tu uka okuza oshikako shuudhano sho nuumvo.
MTC okwa kwashilipaleke uudhano mbuka noodola oomilliona omilongo 45 uule womimvo ndatu dha piti.
MTC okwa li wo a pe olutu oluwiliki lwoliha yopombanda ya Namibia konyala ethimbo lya gwana opo yi konge oshimaliwa shoodola oomilliona omugoyi okugwedha kwaandhoka dha MTC dhili 15 opo omumvo kehe uudhano woliha wu kale tawu dhanene oshimaliwa shoodola oomilliona 24.
Uudhano woliha ya MTC sho wa hulu pehulilo lyoshikako shuudhano womumvo gwayi omahangano ngaka gaali oga tsakanene, ye NPL ta gandja omutengenekwa mwaalu gwe gwoshimaliwa shoka a thaneka tashi kokeke udhano mbuka shoomilliona omilongo 24.
NPL okwa gandja obudgeta ye ompe yiimaliwa mbyoka ku MTC yili poodola oomilliona N$24 kokutya ooperesenda 62% okuza pomwaalu gwomumvo gwayi gwoodola oomilliona N$14,563,234.
MTC okwa zimine ethaneko ndyoka kutya ye ota kala ta gandja oodola oomilliona 15 kehe omumvo kokutya oomilliona adhihe kumwe 45 uule womimvo ndatu shampa ashike NPL ta kongo omukwashilipaleki a gwedhwapo ngoka ta vulu oku gandja oomilliona omilongo 27 uule womimvo ndatu nenge oomilliona omugoyi omumvo guudhano kehe.
Pauvathano ndika MTC okwa pe NPL sigo opehulilo lyomwedhi gwayi opo nguka a konge omukwashilipaleki a gwedhwa po nongele hasho nena MTC ota ka hulithapo ekwashilipaleko lye lyoomilliona 15.
NPL okwa ndopa okumona omukwashilipaleki okuya pehulilo lya Juli, ye MTC te mu gwedheleko omasiku sigo Omaandaha oshiwike shika ihe natango nguka ina pondola sha, onkene MTC okwa tseyitha oshiwike shika kutya ekwashilipaleko lye okwe li hulithapo.
Etseyitho ndika olya ningwa poshigongi shiikundaneki oshiwike shika moVenduka kutya MTC okwa hulithapo ekwashilipaleko ndyoka, molwashoka NPL okwa nyengwa oku mona omwaalu gwekwashilipaleko gwa gwedhwapo.
Nando ongawo omunashipundi gwaNPL, Johnny ‘JJD’ Doeseb okuna einekelo kutya uudhano wetanga otawu ka tsikila omwedhi tagu ya nonando sigo oompaka kapena ekwashilipaleko lya monika po natango.Ihe ngele inapa monika omukwashilipaleki nena otashi ti itaku kala uudhano wetanga lyokoompadhi nuumvo.
Ngele kakuna uudhano shika otashi ti oonkalamwenyo dhaagundjuka omathele gatano odha tulwa muudhigu unene tuu sho oyendji yena omafamili ngoka haya palutha noku fala oyana komanongelo.
Oshoka nopwaana uudhano nena aadhanitanga otaya kala yaana iilonga.
Omayalulo gaashi guukilila oga ulike kutya ooperesenda 80 dhaamboka haya dhana moliha yopombanda ya NPL oyi ikwatelela ashike kondjambi ndjoka haya mono muudhano oku palutha omazimo gawo.
Onkene ehulithopo lyekwashilipaleko lyaMTC kuudhano wetanga lyokoompadhi osho edhengo enene kaadhani mbaka noofamili dhawo.
Nopwaana uudhano wetanga lyokoompadhi otashi ti aagundjuka 500 otaya tuminwa momapandaanda oku konga iiyemo nuuhupilo womafamilia gawo, shika otashi vulu oku ya thiminika opo ya longe omiyonena oshowo okulanditha iingangamithi nokulongitha nayi omalovu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here