Oveta ompe yoondjembo otayi ti shike?

0
236

KuDesie Heita

Windhoek- Opena omaipulo mokati kaaNamibia mboka yena oondjembo , kutya ontotwampango ndjoka tayi lundulula oveta yOondjembo nIikuti otayi gumu ngiini aanandjembo. Omaipulo ngaka ogeli mokati kaanandjembo oohandimwe oyendji yomwaamboka yaana olutu olukalelipo nenge ndoka talu ya popile ko moshinima shika. Pethimbo ndika moshilongo kamuna ehangano limwe alike ndyoka hali popileko mboka yi ilandela oondjembo.
Aashangi yoontotwaveta ya Namibia oya manitha okushanga omalunduluko ngoka taga ningwa moveta ndjika nokwa kundanwa kutya ontotwa veta ye lundululo ndjika oya tuminwa komalutu ga yooloka gaantu mboka taya vulu okutya ko sha kuyo.Moshilongo sigo oompaka omuna ashike omahangano gaali ge na sha noondjembo , limwe oNamibia Arms and Ammunition Dealers’ Association oshowo Namibia Professional Hunters’ Association. Ehangano lyaalandithi yoondjembo ina li ilongekidha okugandja okopi yalyo yi na sha nontotwa veta ndjika. Omolwa shika oohandimwe mboka yi ilandela oondjembo dhawo oye na omapulo ogendji.
“Ota tu shi tseya ngiini kutya uutendo moveta ndjika itawu ke tu yonena okukala kwetu noondjembo unene tuu tse mboka tuna oondjembo twe dhi ilandela paveta” osho omunandjembo gumwe omukiintu a pula.
Omukuluntu gwopolisi Leitenanda Ndjai , Sebastian Ndeitunga okwa koleke kutya Oveta ndjika oya galukako kaashangi yawo no omalongekidho otaga ningwa opo ndjika yi tuminwe koParliamende oku ka kundathanwa kaatotimpango moParliamende.
“Otwa gandja omathaneko okulundulula oveta yongashingeyi yOondjembo nIikuti.
Otwi ipyakidhila nayo omanga ndjika inaa yi tuminwa koParliamende.Otwa hala aasimanekwa yetu opo ye yi konakone nawa. Otatu ka kala twa nyanyukwa ngele oya mono mo uupitilo opo mbuka ye wu patwe” Ndeitunga a ti pethimbo a kundathanwa naye koshifo nkundana sho NEW ERA shOmolyomakaya.
Ihe opena omapulo ogendji kombinga yomalunduluko ngaka ngaashi ngoka goku konakona uukwatya womwiindili, shoka Ndeitunga ati otashi pe opolisi ompito opo yi uthe kutya omuntu nguka ina yeleka okupewa uuthemba woku humbata ondjembo. Oshinima shika oyendji otaya ipula kutya otashi ka ningwa ngiini. Shika osha simana kaanandjembo oshoka oveta otayi ti omuntu okuna okukala eli nawa opo a vule oku kala nondjembo. “Uupyakadhi owuli mpoka kutya olye ta ka kalelapo kutya omuntu ngandi oku li nawa momadhiladhilo no ta vulu oku inekelelwa ondjembo,”osho Jorn Schmidt –Dumont ngoka ha longo aantu okulongitha oondjembo a ti.
Opena wo epulo ngele aanawino momadhiladhilo otaya vulu tuu okupopila omuntu kutya nima ya ngandi okuli nawa na ota vulu oku humbata ondjembo. Epulo oondika kutya oshike ngele omuntu nguka a li nawa noku pewa ondjembo okwa ka yaha omuntu nondjembo ndjoka ye te ki ipopila kutya okwa li keeli nawa momutse. Unene tuu pethimbo a li a konakonwa otashi vulika uukwatya nkalo we wumwe wali inaa wu ndhindhilikwa komukonakoni gwe. ‘ Ina tu hala epangelo li ninge omakonakono gopamadhiladhilo oshoka oshidhigu oku konakona molwashoka ndika itali ulike nkene omukonakonwa ta ka kala momadhiladhilo monakuyiwa’ Schmidt-Dumont a ulike.
Onkene opwa ziminwa kutya oshapumbiwa okutulapo oveta ndjoka tayi tala kutya omuntu ota vulu okupewa ondjembo. Ompito yimwe okugandja ombapila yondjembo ndjoka hayi lelepekwa ngaashi ombapila yoku hinga hayi ningwa, sho omunandjembo ta kala noku talwa ngele ota vulu oku inekelelwa ondjembo ishewe omimvo ntano tadhi landula.
Opena wo eindilo kaanandjembo kutya aalandithi yoondjembo ya kale haya longo aalandi yadho nkene ndhika hadhi umbwa oshowo nkene hadhi longithwa , ndele haku taamba ashike iimaliwa noku gandja ondjembo wa fa to gandja okatololi’
Omunangeshefa gumwe monooli okwa hokolola nkene kuume ke a landa ombisitoli na nokwa li te yi umbu moshana , nguka okwe ki iyehameka nondjembo ndjoka oshoka ina longwa nkene ndjika hayi kwatwa uuna omuntu to yi umbu. Nguka anuwa okwa tula ondjembo ye konima yohauto yo ndjika inaa yi lukululwa noku hinga oshinano oshile oku ka konga ekwatho.
Ondjembo ndjoka oya li tayi vulu okwi iyumba yoyene unene tuu okushitalela mondjila yiithulukutumbe ndjoka a li ta hingi.
Molwashoka aantu oyendji oya landa oondjembo okulongitha okwi igamena, nena osha simana opo ya longwe nokudheulwa nawa nkene ena okulongitha ondjembo.
Opena wo uutile kutya pamwe oveta ndjika otayi ka dhigupaleka onkalo yaanandjembo kutya ngaaka pamwe otapa ka ningwa omautho ngoka taga utha kutya openi omuntu keena okuhumbata ondjembo oshowo ope hala lini inaa pa pitikwa oku umba ondjembo. Mo Namibia oondjembo odhina ondilo onkene yamwe ohaya ka landa oondjembo dha longa nale dho ndhika ihadhi inekelwa.
Oshikwawo okwaa ha kwata nawa oondjembo okwa eta iiponga ya li inaayi tegelelwa moshigwana sho aanona aashona ya dhipaga aakwawo pamupya nenge aakuluntu ya dhipaga aanona pamupya.Pamayalulo gehangano lyOpaigwana hali lalakanene okukeelela omaehamo molwa oondjembo, aantu konyala 17, 44 okuza maantu omayovi 100 000 ohaya si kiikuti yoondjembo moNamibia okuyeleka naantu ashike yeli pomwaalu gwaantu2,89 yomomathele 100 000 mboka haya mono iiponga koondjembo moBotswana.Lya kuthwa mo New Era weekend.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here