PLAN etanga lyaakwiita aa iyambi

0
229

Oshilanduli shetokolo lyOmpangu yuuyuki yOpaigwana

Oshilanduli shetokolo lyOmpangu yOpaigwana yUuyuki nenge ICJ momumvo 1966 sho ndjika ya li ya utha kutya Liberia na Ethiopia kayena uuthemba okufala oshikumungu shaNamibia kohofa ndjika, osha hulithapo omukalo gombili okumonena oshilongo emanguluko. Omukalo gwoonkundathana pambili okupa Namibia naantu ye emanguluko okwa hulithwapo ketokolo lyoICJ.
Omuperesidente gwoSWAPO nale Sam Nujoma membo lye “ Where others wavered’ okwa hokolola omaiyuvo gewiliko lyoSWAPO kombinga yetokolo lyohofa yuuyuni. Pahapu dha Nujoma ewiliko lyoSWAPO inali shi holeka kutya olya hala okumangulula Namibia okupitila komulungu gwondjembo. Okuza mpoka ewiliko lyoSWAPO inali mana po we ethimbo ndele olya endelele okutuma aakwiita moNamibia oku ka kondjitha omatanga gaakwiita yomukolonyeki. Etokolo lyoku toola iikondjitho okudhenga omukolonyeki kalya li epu oshoka ndika olya guma okutula oomwenyo dhaantu moshiponga oshowo olya li tali pula okugandja oomwenyo dhawo memangululo lyoshilongo.
Pethimbo ICJ a gandja etokolo, ongundu yaakwiita yoSWAPO oya li nale ya tuminwa mOnamibia omanga aakwiita yalwe oya li taya longekidhwa opo ya landule yakwawo mbaka . Aakwiita yoSWAPO oya li taya longekidhwa pokamba ya Kongwa moTanzania . Okamba ndjika oya li ya dhikwa po momasiku 27 Mai 1963. Petameko lyomumvo 1966 ewiliko lyoSWAPO olya tumu ongundu oshona yaakwiita moNamibia opo ya ka longekidhe etameko lyiita okukondjitha aakwiita yomukolonyeki opamwe naalanduli yawo.
Aakwiita mbaka oya tuminwa moNamibia opo ya tameke iita yekondjelomanguluko shi ikwatelela ketokolo lyOmpangu yo ICJ.
Omapekapeko ga ningwa oga ulike kutya oongundu dhili ne dhaakwiita dha yooloka odhali dha tuminwa moNamibia dha ende ondjila onde okuza koTanzania. Pauyelele mboka wu li po oongundu ndhika odha yi koNamibia kehe yimwe polwayo. Ongundu yotango oya landulwa kongundu ontiyali nosho tuu koonkwawo.
Aapalindjila yekondjelomanguluko
Aakokoli yondjila yekondjelomanguluko mboka ya li ya kondjitha omatanga gomukolonyeki pOmugulu gOmbashe momasiku 26 Auguste 1966 oya thikile moNamibia oku uka mokati komumvo 1965. Oshinakugwanithwa shawo oshinene osha li okuhwameka aagundjuka papolitika opo mbaka ya ninge iilyo yoSWAPO oshowo oku ya itaalitha ya dheulilwe uukwiita opo ya ka kondjithe epangelo lyuukoloni moNamibia. Edheulo lyotango paukwiita moNamibia olya li lya ningilwa pOtamanzi omanga aadheulwa inaaya tembuka po okuya kOmugulu-gOmbashe hoka oko ya ka tsikila omadhewo gawo gopakwiita.Aagundjuka omathele oya joina SWAPO okudheulilwa uukwiita, naambaka oya li oshitopolwa sholugodhi lwopOmugulu –gOmbashe momasiku 26 Auguste 1966.
Konima yetameko lyiita yekondjelomanguluko momasiku 26 Auguste 1966 , aaNamibia oyendji oya li ya tuminwa kiilongo iinambili moAfrica oshowo pondje yaAfrika opo ya ka dheulilwe uukwiita.Aakwiita mbaka oya tuminwe kiilonga ngaashi China, Egipiti, Ghana, Algeria, USSR nale nosho wo kiilongo yilwe. Mo Zambia ongundu yo United National Independence Party[UNIP] ya Kenneth D Kaunda oya li pethimbo ndyoka tayi koleke epangelo lyayo epe moshilongo shoka. Ewiliko lyoSWAPO olya mono ompito ombwaanawa oku tembudhila aakwiita yamwe koshilongo oshimwameme shoka okuza koTanzania. Zambia okuyeleka na Tanzania okwa palatahana na Namibia, onkene osha li oshipu opo aakwiita yoSWAPO ya kale taya ponokele aakwiita yomukolonyeki mboka nuupu. Epangelo lya Zambia olya li lya taamba aakwiita yoSWAPO mbaka nomaako ge eguluka.. Onkene SWAPO okwa li a longitha ompito ndjika ombwaanawa oku hanyeka iilonga yopakwiita , na ishewe sho tuu aakwiita oyendji ya li ya tameke okudheulwa.
Epangelo lya Zambia mewiliko lyomuperesidente Kenneth Kaunda olya pitike SWAPO a egulule oontanda dhopakwiita popepi noongamba dhaZambia na Namibia, moka SWAPO omo a kala ta edhilile aakwiita mboka ya li haya tumwa oku ka ponokela aakwiita yomukolonyeki moNamibia.
Momvo 1974 aakwiita yo SWAPO oya li ya hanyeke ekondjo lyawo oku kondjitha omatanga gomukolonyeki unene moshitopolwa shoka sha li hashi ithanwa nale Caprivi. Miiponokela mbika omatanga gomukolonyeki oga li ga kanitha aakwiita yago oyendji.Moku ninga iikonene aakwiita yomukolonyeki South Africa oya tameke ethindilo kongudhi lyaaNamibia, naashika osha fala opo aagundjuka oyendji aaNamibia ya thigepo oshilongo okuya muundjendi ya joina SWAPO moZambia yamwe ya yi moAngola na palwe miilongo menenevi oku ka konga oondjembo ye ye ya kondjithe omukolonyeki. Omwaalu nguka omunene ogwa li gwa etele SWPAO eshongo enene molwashoka kali iilongekidhila ewiliko lyaantu yomwaalu omunene gu thike mpoka.
Molwashoka aagundjuka oyendji mboka ya fadhuka po uukoloni moNamibia oya hogolola okudheulilwa uukwiita, ewiliko lyoSWAPO olya tameke iikonga yoku indila iilongo iikuume opo yi kwathele aantu yaNamibia mbaka taya kondjele emanguluko.SWAPO okwa li a indile omakwatho gopakwiita oshowo ngoka gopapolitika okuza kaakwashigwana yomuuyuni nokiilongo mbyoka ya li ya tokola wo okukwatha mboka yi ilongekidha okwi imangulula yoyene okuza moomango dhuukoloni dhepangelo lyokatongo lyaSouth Africa.Oonkambadhala ndhika dha ningwa kewiliko lyoSWAPO papolitika nopaudiplomate olya fala mpoka kutya iilongo oyindji oshowo aakwashigwana oohandimwe muuyuni oya li ya yambidhidha aaNamibia mbaka mekondjo lyawo lyoshili.
Nkene SWAPO a kondjitha etanga lyomukolonyeki lya homatekwa nawa
Okuza petameko lyiita yekondjelomanguluko aakwiita yoPLAN ayehe oya li yena elalakano limwe lyoku mangulula Namibia miikaha yomukolonyeki kutya osha li tashi pula shike. Elalakano limwe ndika olye ya nkondopeke noku ya hwameka opo ya pite momainda nomomashongo ngoka ya tsakaneke mondjila yawo. Etokolo lyawo ndika okusa taya kondjo okumangulula Namibia olyo lya li oshitsa shopokati shoka sheya kumike okudhenga etanga lyaakwiita aadhudhu ya homatekwa nawa yepangelo lyuukoloni moNamibia. Onkalo yaakwiita yoPLAN oku idhidhimikila uudhigu moku hinga iita yoguerrilla oyo uumbangi tawu ulike aantu ya tokola oku gandja oomwenyo dhawo yene okumangulula oshilongo shawo.
Iilyo yoPLAN oya li aakwiiteelela noofule ndhoka dhi igandjele oshilongo shadho naantu yawo.Aantu ashike yomwaalu omushona taya vulu oku idhidhimikila uululu nepupyu moka mwa pitile aakwiita yoPLAN pethimbo lyekondjelomanguluko. Etameko lyiita yemanguluko lya tokolwa kewiliko lyoSWAPO olya pala ondjila yomalugodhi gatilagana ombinzi moka aakwiita yoPLAN ya palamene nokudhenga aakwiita yomukolonyeki opamwe naa yambidhidhi ye. Eigidho ‘aluta continua’ olye tu kumike tu tsikile noku taaguluka omilonga dhombinzi twi ilongekidha okugalulako evi lyetu ndyoka lya yakwapo kaazaazayi, twe shi ningi nomukumo kutya osha li tashi tu pula oshindji.
Oshikwawo etameko lyiita yekondjelo manguluko olya etapo ompumbwe yomulandu gwoku kaleka aakwiita nongundu yi ilongekidha okukondja nopwaana eshuno monima osigo okesindano. Nomulandu gwethimbo ele SWAPO okwa homateke aakwiita nawa noku hanyeka wo oonkambadhala dhe dhopaudiplomate uuyuni auhe. Onkene iilongo ngaashi USSR, China, Yugoslavia, Czechoslavakia, Libya, Egipiti naNdowishi Lyuudemokoli niilongo iikwawo yilwe oya pele SWAPO iikondjitho yopashinanena oshowo omadhewo gopakwiita. Niilwitho mbyoka SWAPO okwa longo nuupu moku pupyaleka iita yekondjelomanguluko okuponokela omutondi moNamibia noku mu ningila ekanitho enene lyaakwiita nolyiilongitho.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here