Aanona yoskola ya longwa kombinga yoHIV/AIDS

0
337
Aalongwa pethimbo taya dheulwa noku yelithilwa kombinga yombuto yo HIV ndjoka hayi fala muuvu wo AIDS.

 

ONIIPA – Aanona mboka haya hiti enongelo posikola yaHans D Namuhuja oyali ya ningilwa omadheulo kombinga yomukithi goHIV/AIDS, mekwatelokomeho lyo Peace Corp Health extension Volunteers.

Omadheulo ngano oga ningilwe okutameka momasiku 19-24 Aguste nuumvo, mono aanona yali taya nyangadhala niinyangadhalwa ya yooloka, noku ulika uunongo wawo oshowo taya ningi iinyandwa.

Omwiiyambi moshipangelo shaNandjokwe Yen Nguyen okwa ti opolohalama ndjika yomadheulo oya tamekele mo2002 muuyuni auhe , mono aanaskola mboka yeli pokati koomvula 15-17 haya tseyithilwa kombinga yomukithi goHIV/AIDS, nonkene yena okuyanda omukithi nguka manga yeli moomvula dhopetameko.

“Omanene dhiladhilo gopolohalama ndjika otwa hala woo okulonga aanaskola omikalo ndhoka hadhi longithwa opo yi igamene kokwaakwatwa komukithi ngoka gwa londa unene pombanda,omahepekathano guukashike kookantu oshowo enkondopaleko maagundjuka,” Nguyen ta ti.

Pamayalulo osha ulike kutya moshitopolwa shaShikoto aanona mboka yeli kohi yoomvula 17 oyo taya lumbu nomukithi nguka, noya pumbwa oku uvithwako, nokulongwa omikalo dhokwiigamena, yo ya ka longe yakwawo komanongelo.

Nguyen ta ti otaya kala taya ningi omadheulo nelongo ndika koosikola ndhoka dhili momudhingoloko , yo taya ka longa yakwawo ya uvithweko kombinga yoHIV/AIDS, elongitho lyiikolitha maanona yosikola, oshowo uusimba mboka wa indjipala mokati kaanona yosikola.

Aanona mboka oya kala woo taya dhana uudhano wetanga lyokoompadhi  nelakano lyokwiilonga  tawu ithanwa Grassroot Soccer. Pehulilo lyopolohalama ndjoka yuule womasiku gahamano, oyali ya pewa oonzapo dhawo sho yi itulamo miinyangadhalwa mbyoka yali ya longekidhilwa omasiku ngoka.

Lucia Theodor oye ali omuwiliki gwa yakwawo mboka ya kala taya dheulwa, Theodor okwa pandula, Peace Corp sho eya pe omadheulo opo ya vule ya ka longe nokudheula oshowo okugandja omauyelele kwaayehe mboka inaaya vula okuholoka. Ta ti oyi ilonga mo oshindji lela shoka taye ke shi longitha.

Omulongi goLife Skill poHans, Lukas Shawana naye okwa tumbaleke aay iyambi mboka omolwa iilonga pondoli mbyoka taya longo moshigwana, noku kwashilipaleka kutya uuyelele mboka yena inaye wu ndalapatela ihe oye wu gandja kaanaskola, wo wu ye moshigwana.

Shawana ta ti aalongwa yawo oyi itulamo momadheulo ngoka sigo ya pewa oonzapo dhawo. Aalongwa mboka ya kala momadheulo oyeli omulongo nagumwe (11).

Grassroot1

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here