Eben-Ezer a gandja iikulya kaaTsintsabis

0
175

 

TSINTSABIS – Oshitayi shongundu yaapangi shaEben-Ezer osha gandja omagano giikulya kaayelele moTsintsabis moshikandjohogololo shaQuinas.

Osheendo shaapangi osha  talelepo aakulupe naakalimo yomoTsintsabis, noku ya faalela omagano giikulya. Shika osha ningilwe kuyele petameko lyomwedhi gwayi. Omupopiliko gwaEben-Ezer ,Helaria Johannes okwa yelitha pethimbo lye talelopo kutya otaya lalakanene okukwatha mpoka taya vulu, unene tuu okuyakula mboka ye li mompumbwe onene.

“Nonande moshitayi shetu sha Eben-Ezer ka muna oshimaliwa otwa  longo ngaashi tatu vulu opo tu landele aakwashigwana yetu mbaka iikulya, ohatu mono owala iiyemo uuna aapangi ya futa uukwashilyo wayo, osho wo mokakefe hoka tuna hatu landithamo iikulya yapya nale,” Johannes ta ti.

Okwa gwedhapo ta ti mosheendo shawo omwali aapangi yaza kiipangelo ya yooloka yo mOhangwena nOshikoto oshowo aapangi mboka aakulu yeli mopenzela. Omupopiliko okwa yelitha kutya eithano lyawo lyuupangi ka li shi owala lyokupanga noku mangulula aavu, ihe okuya kwathela mu kehe, oshowo okuya pa iikulya mpoka tashi vulika.

Okwa ti oyali ya tokola opo ya kwathele aakalimo yomoTsintsabis, ya tala unene ombinga kaakulupe, mboka taya lumbu nuulema, uunona oshowo ayehe mboka itaaya vulu okwiikwatha yoyene. “Shino inatu shi ninga ando molwa aakalimo yomoQuinas sho tu wete yaana iikulya, ihe omolwaasho twa hala tuya yambidhidhe yo, iikulya mbyoka twe ya pe yi gwedhe kwaambyoka yena, yo ya vule okuhuma komeho nawa.

Yimwe yomiikulya mbyoka ya pewa ongaashi uusila wepungu, oothewa ,omagadhi gokugwaya, omagadhi gokulya oshowo oondooha dhoohi.  Esiku ndyoka aayakulwa mbaka oya li ya nyanyukwa unene  noonkondo omolwa iikulya mbyoka ya pewa omagano.

Mwene gwomukunda nguka Geelbooi Thaneb okwa holola enyanyu lyawo, a ti oya pandula aasamalia aanamutimahenda mboka yena oshigwana komutima. Thaneb okwa indile Kalunga a yambeke aapangi mboka, yo ya tsikile okulonga oshilonga shawo shuupangi. Okwa indile woo ya kale noku ningila yalwe uuwanawa mboka. Oshigwana oshali sha nyanyukwa noonkondo.

Eben-Ezer ehangano lyaapangi yomiitopolwa Ohangwena nOshikoto noku li kohi yehangano lyaapangi moNamibia hali ithanwa Namibia Nurses Association.

 

 

 

food2 Food1 Food

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here