Kauandenge a galukile moongalo

0
253
Jossie ngoka  a uvite uugumbo okugalukila moshimpungu shomusiki ishewe konima yokafudho komimvo mbali.

Omuimbi goongalo dho Disco nomunapolitika a tseyika nawa nedhina Joseph ‘Jossie’ Kauandenge, osho a galukile moongalo konima yoomvula mbali dhokafudhepo.

Jossie okwali atseyithile oshifo Kundana oshiwike shika kutya paife okweya mehangano lyoongalo okukalelela.

Jossie okwa li nokuli a ulike okangalo ke pamwe nokaviidio hoka opo a pititha kedhina Pandeka, hoka keli ta ka inyenge nawa miiyenditho, osho woo momalyukulyuku. Okangalo haka ota kapopi kombinga yokulonga nuudhiginini.

Jossie okwali ishewe a imbi moSouth Africa, pamwe naa imbi yomoshilongo moka ya tseyika nawa ongaRingo, Sisanda naNdlanda, poshituthi shoka shokomunvo shedhina National Art Festival ha shiningilwa mondoolopa yaGrahams-town.

Nonando shika osho shali oshikando shotango Jossie ta imbi moSouth Africa, okwa ti ndjika oyali ompito ombwaanawa kuye nondjodhi ye ya ninga yoshili.

“Nonando ongame awike omu imbi omuNamibia ndali nda mono ompito yoku imba koshituthi shika, okwa li ndi uvite uuntsa nuunambano, oshoka inandi imba nale komeho gaantu oyendji,” Jossie ta ti ngaaka.

Kehulilo lyomwedhi nguka (Sepetemba), Jossie okwa tegelelwa ishewe opo aka kale a holoka natango moSouth Africa, opo aka imbe pamwe nomuhikingalo dhingi gwedhina Jonny Makhali.

“Oku imba pamwe nomuhikingalo nguka onkulungu, oshinima oshiwanawa notashi hokitha, na itandi vulu oku tegelela,” Jossie ta ti.

Jossie okwa holola woo eiyuvo lye ta ti okuholokela moongalo natango oshinima oshiwaanawa kuye, nonando ita kala ta imbi shinene ngaashi shito, okwa uvaneke a kale a ninga oongalo dhe tadhi hokitha.

“Ota ndi itayele kutya, oshidhigu noonkondo oku kala omuimbi ngwee omunapolitika,” Jossie ta gwedhapo.

Okavidio kokangalo ke hoka Pandeka, oka tegelelwa opo ka kakale ka ulikwa kooradio dhomuzizimbe moshilongo omasiku ngaka twa taalela.

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here