PLAN etanga lyaakwiita aa iyambi: Olye nanaa a sindana miita

0
217

 

Aantu yamwe ohaya pula ngele aakondjithathani miita yaNamibia oya sindana miita mbika. Oku yamukula epulo ndika, omuntu ino pumbwa oku ninga omapekapeko gopaunongononi kutya nee oongoka ga nathangwa. Epulo ndika olina wo oku longwa nalyo nuukeka oshoka yamwe otashi vulika ye li talako papolitika oshowo pa mu thika gweuveko ngoka ye na naashoka sha simana oshina sha neiyuvo lyoye lyopamankameno shi ikwatelela kutya ngoye owa gama ombinga yini moshinima shika.

Ihe ngele owe shi talele moonkondo dhoondjembo ndhoka dha li dha longithwa kepangelo lyomukolonyeki, aakwashigwana yomwaalu omushona oya li yi itaala kutya kapwa li ompito nando oyimwe opo SWAPO ya Namibia a vule okudhenga etanga enankondo lyaSADF.Oohandimwe mbaka otashi vulika ye li mondjila. Ndele oya dhimbwa wo kutya oshizemo shiita yopa guerrilla iha shi uthwa komwaalu gwaakwiita mboka wuna nenge kuuwindji noonkondo dhoondjembo etanga lyoye lya homatekwa.Ndele shika oha shi ikwatelele kekwatathano lyiinima oyindji. Oshi shiwike nawa kutya epangelo lyuukoloni netanga lyalyo lyaakwiita olya li lina   iikondjitho ayihe oshowo aakwiita mboka lya pumbwa oku hingila SWAPO ya Namibia . Epangelo lyuukoloni olya li niikondjitho yopashinanena ya gwana  oshowo aakwiita  oku hinga iita yaa na ehulilo okukondjitha aakwiita yo PLAN osho wo omatanga galwe geyokomeho muumbugantu wAfrika. Ihe shoka aantu yamwe inaa ya uvako ooshika kutya kapwa li nando ompito yimwe etanga lyaakwiita yomukolonyeki lya li tali vulu okusinda aakwiita yo PLAN no inaali hanagulapo aantu aathiminikwa ayehe moNamibia unene tuu aagundjuka.

Iilyo yo PLAN oya li yi ilongekidha paitaalo nopamadhiladhilo okupita momashongo  oshowo okugandja kehe shoka ye na opo ya mangulule oshilongo shawo, kashina mbudhi kutya shika otashi kwata ethimbo ele li thike peni. Onkene otatu vulu oku gandja eyamukulo eyuuki nolyomondjila ngele otwa uvuko omalalakano goongundu ndhika mbali dha li tadhi kondjithathana kokutya epangelo lyokatongo lya South Africa oshowo SWAPO ya Namibia. Ishewe mpaka inatu pumbwa oku ninga omapekapeko oku yamukula epulo ndika.

Mehala lyo tango omalalakano gepangelo lyomukolonyeki oga li gena oombinga mbali, okutsikila noku kala moshilongo shika shaali paveta noku tsikila oku yaka noku tutamo eliko lyoshilongo shika ngaashi lya hala. Oshikwawo olya li okutsikila nomulandu gwokatongo gwongundu yoNational Party moku thiminika aantu yaNamibia muuwanawa ashike wo ka mwaalu okashona kiilumbu moNamibia nomoSouth Africa. Ishewe epangelo lyokatongo olya li lya hala oku kuthako oshilongo shika noku shi ninapo shi ninge oshitopolwa oshititano shaSouth Africa. Oshinima shika osha li sha tsondumbo  neindilo lyiigwana yuuyuni mbyoka ya li ya lombwele South Africa opo a gandje Namibia kaaNamibia yoyene.

Kombinga onkwawo omalalakano goSWAPO ya Namibia  ogo oku mangulula Namibia okuza miikaha yomukolonyeki  epangelo lyokatongo noku dhikapo epangelo lyuudemokoli moka aakwashigwana taya kala ya manguluka muupika woludhi kehe, okuthipwa ombinzi , okwaa na owino washa noku manguluka momilandu adhihe dhokatongotongo.Ye ishewe SWAPO ya Namibia okwa li ta kondjele oshigwana shoka shaana uukwamuhoko, moka aakwashigwana taya tyapula uuthemba wu thike pamwe okuhogolola aawiliki yawo mboka ya hala okupitila momahogololo ga manguluka go oge li nawa.

Ngashingeyi olye pokati kaambaka yaali a sindana iita mbika? Epangelo lyokatongo lyaSouth Africa nenge SWAPO ya Namibia?Omuntu ino pumbwa okukonga konima yetango opo wu mone eyamukulo, nenge wu kale itoo vule oku ninga etokolo.Kashishi shoka wa hala oku uva. Oshili oondjika kutya aantu yaNamibia mboka ya li taya kondjo oya manguluka. Onkene SWAPO okwa adha omalalakano ge goku mangulula aantu aakolonyekwa naathiminikwa yaNamibia okuza mepangelo lyuukoloni.Oshi iwetikile wo  kutya SWAPO okwa dhika po epangelo lyuudemokoli moka aakwashigwana ya pitikwa oku dhana onkandangala moku fala komeho  uuthemba woku kuthombinga momahogololo ga manguluka noge li nawa ngaashi shu uthwa mekotampango lyoshilongo. Epangelo lyuukoloni olili peni pamwe netanga lyalyo lyopakwiita? Epangelo ekolonyeki otali kolonyeke tuu we moNamibia? Nenge sha simana omuntu oto vulu okupula ngele epangelo lya South Africa  olyo lili mewiliko moNamibia nenge kutya oshike sha ningwa po komalalakano galyo gopetameko?

Onkene otwa pumbwa oku uvako kutya kasha li sha gwana opo epangelo  lyuukoloni oku sindana miita manga inaali hulitha po oshigwana ashihe shaantu aathiminikwa moNamibia mewiliko lyoSWAPO ya Namibia. Nonando omatanga gomukolonyeki oga dhipaga aaNamibia omayovi mwa kwatelwa aakwiita yoPLAN , aagundjuka aaNamibia inaya vula okushunithwa monima kwaashika oshoka yo oya li yi itaala kutya ekondjo lyawo olya li ekondjo eyuuki onkene oya li yi ilongekidha pamadhiladhilo  oku li kondjela osigo oya adha ethikilo kutya shika okwa li tashi ya pula shike. Namibia ina mangululwa ashike okupitila mondjembo oyo ayike ihe okwa mangululwa kiilonga oyindji ya kwatathana.

Iita yokakulumbwati oyali ashike  oshitopolwa shimwe shoka SWAPO a longitha  okuthiminika epangelo  lyuukoloni opo li gandje Namibia kooyene yalyo.Eeno iita yekondjelomanguluko oya li oshitopolwa oshinene no sha simana moku kondjitha epangelo lyokakombo noludhi. Moku kondjitha epangelo lyuukoloni paukwiita, ndika olya li lya thiminikwa okulongitha oshimaliwa oshindji opo li kalekepo  okukala kwalyo kwaali pampango moNamibia oshowo iita yalyo yaa shi ku popilwa .Omukolonyeki okwa li a thiminikwa okukwiitapaleka oshilongo ashihe, etokolo ndika lya li itaali vulika sigo osigo. Epangelo lyuukoloni olya li lya thiminikwa oku  okulongitha konyala ooranda obilliona yimwe esiku kehe oku kalekapo omatanga galyo gopakwiita moNamibia. Elongitho enene lyoshimaliwa ndyoka olya li lya pumbiwa ngele omukolonyeki okwa li ena okungambeka iita niiponokela yoPLAN.

Ndele nee epangelo lyomukolonyeki olye keya ponkatu mpoka lya li itaali vulu we  okutsikila noku futile iita mbyoka yaana ehulilo.Omukolonyeki kali we ta vulu oku uvako kutya omolwashike etanga lye lya homata kwaa na we lya li lya nyengwa okudhenga SWAPO lumwe aluke nosha pupo nonando lyo olya longitha iimaliwa yomamilliona mbyoka miikondjitho nomaakwiita yoyene. Epangelo ndika olya ndopa oku uvako kutya oshinima shasimana miita mbika osho ehalo lyaantu aathiminikwa ya Namibia mboka ya li yi ilongekidha okusila shoka shawo kokutya evi lyawo. Aantu aathiminikwa ya Namibia oya li yu uvite kutya yo oyo yena oku imangulula yoyene onkene oye na oku igandja noku gandja kehe shimwe opo yi imangulule yoyene kondjoko yuukoloni wepangelo lya South Africa.

Oshitsa oshikwawo sha simana shoka sha fala moku sindika kwepangelo lyokatongo, ndele shika osha li sha dhinika kulyo ooshika kutya aantu ya Namibia oya li ye shi shi kutya ekondjelomanguluko otali yambidhidhwa kuuyuni auhe unene tuu kIigwana Hangano.Onkene epangelo lyuukoloni olya li tali kondjo lyaa shi naanaa kutya olya hala oku adha shike.Iigwana iiholimbili noshowo mbyoka yi hole eyokomeho oya li ya longo nuudhiginini okukondekela epangelo lyokatongo pokakololo opo ndika li shunithe Namibia kooyene yalyo. Edhengo lyopakwiita lya hugunina olya ningilwa etanga lyuukoloni sho ndika lya kondekelwa poCuito Cuanavale komatanga ga hangana gaaCuba, Angola noPLAN, mboka ya dhenge omutondi nguka noku mu kanithitha aakwiita ye oyendji. Olugodhi nduka na galwe wo olwa thiminike omukolonyeki opo a dhiladhilulule omukalo gwe gwopakwiita noku hogolola opo a ye moonkundatha oku etapo epotokonono lyomukundu.

Iita yopo Cuito Cuanavale mu Maalitsa 1988 oya ulikile omukolonyeki  kutya ye ita ka sindana iita moNamibia kutya nee oye na omatanga ga andjaganekwa ngiini.Epangelo lyuukoloni olya ka lundulula onkalo yalyo okutala onkalo yiita konima sho lyo lya tonwa oonkondo  momukalo gwoku hinga iita kaahingi ndhila dhiita aaCuba naAngola mboka ya li ya longitha oondhila dhiita dholudhi lwo MIG-23. Oonkondo dhoondhila ndhika odha shololitha aakwiita ya South Africa oyendji yomuyo ya li ya thiminikilwa miita mbika. Mbaka oya ka nyengwa oku kondjitha omatanga gaaKuba , PLAN noshowo ngoka goFAPLA.

Onkene ngele owe shi talele miiningwanima ayihe mbika etanga lyomukolonyeki halyo lya sindana iita mbika ndele ndika olyo lya dhengwa. Aakondjelimanguluko mboka oyo taya lele oshilongo shika otatu ti oyo ya sindana miita mbika. Aantu ya Namibia yoludhi kehe, eitaalo kehe, yopolitika ya yooloka nosho tuu oya manguluka onkene SWAPO okwa adha omalalakano ge goku teya po ondjoka yuukoloni.Iita yekondjelomanguluko oya kwata omimvo omilongo 23 naambika oya hulile mesindano nomo ku shangwa kwe kotampango lyuudemokoli moNamibia.

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here