Simey a pititha okangalo okape

0
225
Simey ngoka ta t iota ka pitha oalbuma ye ontiyali nuumvo.

 

ONAYENA –  Enyakwa moku hika oongalo moshilongo Simon Shikongo omunamimvo 22 ngoka a tseyika nawa nedhina Simey natango onkene ta kondjo noku yambulapo oshitalenti she.

Simey okwa tameka okuhika oongalo manga ali omushona lela, nokwa kala ta kondjitha oshoka pethimbo ndiya okwa kala a hala omuyambidhidhi pashimaliwa, nonande ndyono lya kala eshongo enene kuye shino inashi mu tulitha omutse kepepe, ihe oshe mutsu omukumo opo a longe nuudhiginni ye a yambulepo oshipewa noshitalenti she.

Pethimbo ndika okuza sho a tameke okwiimba okwa pititha oalbuma muMaalitsa nuumvo ndjono tayi ithanwa Demo, mono muna uungalo utano . Simey okuli metifa lyomalongekidho opo a kale a pititha oalbuma ye ontiyali nuumvo.

Omasiku ga ziko okwali a pititha okangalo ke kamwe hono taki ithanwa Just give, mono a kwathelwa ku Kamby. “Mokangalo muno otatu popi mo unene kombinga yokwiinyangela oshowo oku gandja sha, ehuku lyokangalo olyo ndino kutya ngele opuna ngoka ena sha na gandje woo kuyakwawo, nekumagidho woo kaagundjuka ya kale nokwi inyangela yoyene,” Simey ta ti.

Okwa gwedhapo kutya okwa tokola opo okangalo haka eka ninge okasingle shoka okena etumwalaka moshigwana. Okangalo oka kwatelwa mostudio yoYKMP mOndangwa mono natango mwi ipyakidhilwa noalbuma ye ndjoka ontiyali tayi ithanwa Knuckle Down, ndjoka ta ti oya tegelelwa kaaholi nokaalanduli ye moshilongo ashihe.

“ Onda hala opo ndi yambulepo oshilongo shetu moongalo , ngame ndi kale tandi gandja etumwalaka lya yela no lina ongushu moshilongo. Otandi kumike aahiki ngalo ooyakwetu opo tu kale twa simanekathana tse tatu imbi oongalo ndhoka tadhi tungu , tse tu humithe komeho ehangano lyoongalo moshilongo,’ ta tsikileko.

Simey oha nyanyudha oyendji pomahala ga yooloka, noha kutha ombinga piituthi nomoosikola dhomoshitopolwa, noku ulika oshipewa she. Mehulilo shiwike lya piti okwali a nyanyudha aapulakeni poMata Mata pOnyaanya, mpoka yali pamwe nomanyakwa omakwawo moku hika oongalo goo Ama Daz Floor, Erastus Tsempo na yalwe mboka ya kuthile ombinga esiku ndyoka.

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here