Epangelo ola pumbwa oku ya mo olunyala moNFA

0
194

Onghalo yomhumbwe yoshimaliwa omo eumbo lokatanga kokeemhadi kaNamibia yeli hanga eshi ya nyengwa oku kalekapo oudano wo league yaNamibia otai eta elikwato pomutima neenghono noya pumbwa oku hangakenwa manga ina i ya kowii.

Mopaife ngaha okwa kamba ashike oivike i inini ifke puitatu opo MTC oo a kala nokuliyamba onga omukwashilipaleki woudano woNamibia Premier League (NPL) oule weedula, a fiye oudano ou pomutenya ngeenge ina mona ou ta weda ko oshimaliwa sheemiliona N$ 9 keemiliona N$ 15 odo veli va longekidila NPL.

Onghalo omo NFA yeli hanga ota i eta elipulo eshi oshikondo shomaudano, shihena eyambidido la wana oku dja kepangelo. Namibia oshilongo shimwe omo ngeenge ta shi ya komaudano, oshiwana mwa kwatelwa epangelo have li nyenge ashike she li kolelela koshidjemo shoudano.

Ashike momukokomoko aushe ovanhu ohava kala ashike va tonya omaoko avo va mwena.

Ngee wa dilaadila odula ya djako eshi ospana yoBrave Warriors yafindana ekopi loCOSAFA, oshiwana ashishe oshali sha hafa. Nomolwa ehafo, epangelo nalo ola li la ya mo onyala moshinima tali kondjo opo omudeuli Ricardo Manetti aha fiye po ospana. Ta pewa nokuli ondjabi iwa opo a ha ye.

Oshinima eshi oshali shiwa neenghono, ashike ina ku teelelwa vali ovanhu va mone oidjemo opo ku yandjwe omakwafo. Ovanhu ova pumbwa oku yambididwa oku dja ashike petameko, hano oku dilila keesoccer academi oko ovadani hava folomwa fiyo okeumbo lakula lokatanga kokeemhadi.

Eli olo efimbo Namibia unene tuu ouministeli womaudano wa pumbwa utameke noku tala ko omaudano onga eifano, noku fimaneka ekalo po leespana domaudano, paku di yambidida ngaashi tashi dulika.

Moilongo ikwao mounyuni, ovanhu ovo veli omakenge nohava kufa ombinga mekulo lomaxupilo oshilongo, ovadani novakufimbinga momaudano a yooloka.

Namibia okushi nawa ovadani voo Santi Cazorla, Itumeleng Khune, Steven Pienaar, Bernard Parker nooSamuel Eto’o, Wayne Rooney, Sadio Mane, ooVenus na Serene Willams, ooTiger Woods navakwao vahapu. Ngeenge ovadani ava tava dana oha tu kala hatu endelele tuva tale keeTV. Fimbo limwe oto hange nokuli omunhu a handuka ita popi novanhu shaashi omudani ile ospana yaye ya dengwa.

Hano mbela omolwashike ita tu yambidida ovanhu vetu fye tu kale tuna ovadani vetu vene moshilongo?

Mopaife ngaha ovanhu veli lunga po 500 ova kala nokuxupa moNPL. Ovanhu ava vamwe ovanailonga navamwe ohava danene eespana da yooloka moshilongo.

Ovanhu ava ove na eefamili davo voo ohava futu yoo omalukalwa avo neesalali odo hadi futwa okudilila meumbo lokatanga kokeemhadi oNFA, oyo hai kwatele komesho oudano wopashiwana woNPL.

Ashike ngeenge oshilongo ota shi dopa oku yambidida oNFA, otwa fa hatu li pangula fye vene onga oshilongo, no itatu kaleke po etokolo letu lokulwifa oluhepo nokuhena oilonga.

Okudopa oku kwafa ondjodi yaNFA opo oumaudano oNPL a twikile, otwa fa hatu taataele ovanhu aveshe 400 nasha momapandaanda, hano hatu va kufa omboloto mokanya noku weda ko komwaalu wokuhena oilonga moshilongo oo uli nale pombada.

Ovadani vahapu vokatanga kokeemhadi kave na po vali omaifano amwe, shaashi, vahapu ova yandja eedula dounyasha wavo ketanga, ponhele yofikola. Naluhapu ovadani ovo va hongwa ohava hoolola oilonga yopamaifano ovo veli longela, komesho yokatanga kokeemhadi. Sha hala kutya, vahapu vomovadani ovo vakala va tula eenghalamwenyo davo metanga no ina va mona omhito yokulilongela omaifano amwe e lili otava i momapandaanda, nouxupilo wavo otau kala onga wokadila.

Oudano wokatanga kokeemhadi oo oudano umwe ngeenge owa kwatwa nawa, tau dulu oku xumifa oshilongo pombada shaashi ovaNamibia nosho yo ovaAfrica vahapu ove hole okatanga kokeemhadi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here