Etalululo lyomahupilo kali shi eshunithopevi –Schlettwein a ti

0
185

 

Windhoek

Ominista Yiimaliwa oya ti etalululo lyomuthika gwomahupilo gaNamibia kehangano ndyoka hali tala omithika dhomahupilo giilongo muuyuni itali ti kutya omahupilo gasho oga shunithwa pevi.

Calle Schlettwein okwa gandja ekwashilipaleko ndika konima sho ehangano lyaFitch Rating Agency lya tala omahupilo gaNamibia noku ga tula pomuthika gu uka kuuwinayi okuza pomuthika gwengungumano mugo.

Okwa ti Fitch okwa koleke omuthika gwepungulo moNamibia ngoka gu li pondondo yo BBB-ndele olutu nduka olwa londodha kutya ngele epangelo itali shunitha pevi elongitho lyiimaliwa unene tuu mokufutila iinima mbyoka itaa yi etapo sha, nena otashi vulika omuthika gwomahupilo gwa Namibia gu shunwe pevi.

Elongitho lyoshimaliwa okufutila iinima itaayi eta mo sha momahupilo ongaashi iimaliwa yomalweendo, iimaliwa yoku landa iiyenditho, iipoleki yomoombelewa osho wo okufuta olutaima.

“Opwa li ookommenda dha ningwa sha landula etseyitho lyokuyelekwa huka kwa Namibia pamahupilo. Shotango nosha simana, ooshika kutya etulo lya Namibia koshiyelekitho kuFitch olya koleke ashike omuthika gwe gwomapungulo mpoka a kala shito pondondo yo BBB-. Onkene otashi ti elongitho lyoshitya okushunwa pevi inali ningwa mondjila.Etalululo ndika inali guma omuthika gwomahupilo gaNamibia oku ga kutha pondondo ndjoka oku ga shunitha pu yimwe yili pevi ngaashi yamwe ya popi” Schlettwein a ti.

Omuwiliki gwomapekapeko mehangano lyomapungulo lya Simonis Storm, Purvance Heuer okwa ti etalululo pamahupilo ndika olya kala lya tegelelwa.

“ Otwa kala twa tegelela etalululo ndika molwe yo pombanda  lyiimaliwa mbyoka yashota momutengenekwa thaneko osho wo enenepalo lyoongunga dhoholomende ongo oshitopolwa shiilongomwa ayihe yomoshilongo[ Gross Domestic Product[GDP], ihe sigo oompaka otwi itaala kutya  onkalo ndjoka yi li po oyo tayi tsikile, oshoka etalululo ndika ka lya li oshinima shoku inyengitha ondondo yomuthika gwomahupilo gaNamibia oku ga tula pevi nenge oku ga ukitha pondondo yopombanda.Opo tu tengeneke ngele eshunithopevi lyomuthika gwomahupilo otashi vulika li ningwe otuna oku kala twa landula oongunga dhepangelo, ekooloto lyomutengenekwa thaneko osho wo nee iilongomwa ayihe moshilongo [GDP].

“Otwa tengeneka kutya iilongomwa yomoshilongo  nuumvo otayi ka uka komeho nooperesenda 4,1, lyo ekoko ndika otali etwa kiimaliwa mbyoka tayi longithwa koholomende osho wo kiiyemo mbyoka inaa yi tegelelwa tashi vulika yi monike koshimpungu shoomina.

Osha pumbiwa oku uvikako kutya oshinima sheinyengo momahupilo inashi guma Namibia oye awike .Ndele nee shika osha guma omahupilo opo taga koko nenge omahupilo ngoka gi ikwatelela moku landitha  iilongwamo yago pondje molupe inaalu ngushupalekwa. Onkalo ndjika oya kala tayi gumu omahupilo ga South Africa sho oondando unene dhiikwamina dha ehameke iiyemo yoshilongo shoka okuza pondje  nongeyi osha shonopeke iiyemo yoholomende yoshilongo shoka” Heuer a fatulula.

Omunawino momapungulo  mehangano lyomapungulo lya Capricon Asset Management, Suta Kavari  okwa ti wo, etalululo lyonakuyiwa yomahupilo oya talika ongo oshilyatelo oku uka kokushunitha ondondo yomahupilo goshilongo pevi kombinga yoku inekelwa kwasho pashimaliwa.Okwa ti etalululo  lyo nakuyiwa pamahupilo ndika otali ulike enayipalo  monkalo nenge momuthika  gwomutengenekothaneko gwa Namibia.

“Fitch okwa ulike kutya ekoko momahupilo ga Namibia otali kala oshipatululo shoka tashi longithwa  uuna omahupilo ge taga tulwa koshiyelekitho, ndele okwa ti opolograma yenkondopeko lyaamboka ya kala konima pamahupilo  nenge NEEEF ndyoka inaali gandja omafatululo gomuule natango otashi vulika li kateke oku inyenga nawa pamahupilo.

“ Ko kutya NEEEF  okwa etapo uutile mokati kaapunguli momahupilo. Naashika osha fala meinyengo lyopevi ngele tashi ya kwaamboka ya hala oku pungula moNamibia.Neshonopalo momahupilo ndika otali tsikile shampa ashike taku fofotolwa kombinga  yetulo miilonga lyomulandu nguka”Kavari a ti.

Okwa ti shoka tashi kumike ooshika sho FITCH a lopota kutya oku tulwa kwaNamibia koshiyelekitho  otaku yambidhidhwa  kondjokonona ombwaanawa yengungumano lyopapolitika, ewiliko lyakola okuyeleka niilongo yilwe pomuthika gwa faathana.Oshikwawo Namibia oku na ompito oku hehela iimaliwa okuza komahangano giimaliwa moSouth Africa osho wo koombaanga dhomoshilongo.

Schlettwein okwa ti Namibia ini ikalela no ha gumwa wo kiiningwanima yomuuyuni .

‘Omutalelo gwomahupilo muuyuni ngoka geli meshongo enene , unene tuu omolwa oondando  dhiilongomwa dhili pevi  osho wo okulonga kwomahupilo gaashiinda yetu oyo ya fala mekoko  lili pevi lyomahupilo gaNamibia okuyeleka naashoka sha li sha tengenekwa.”Schlettwein a ti.

Pahapu dha Fitch shimwe shomiinima mbyoka yaa li nawa kombinga yomahupilo goshilongo osho ekooloto momutengenekwa thaneko ndyoka lya nenepala sigo opoopelesenda 8,3 dhiilongomwa moshilongo momumvo gwiimaliwa 2015/2016. Fitch onkene okwa ti omuthika gwekooloto momutengenekothaneko nguka oguli pombanda yaangoka gwooperesenda ntano ogo Namibia a ti ita pitilile.

“ Ekooloto  olye ende tali nenepala kashona nakashona okuza pooperesenda 0,1 momumvo gwiimaliwa 2012 okuya pooperesenda 3,4 momumvo gwiimaliwa 2013 nopooperesenda 6,4 momumvo gwiimaliwa 2014, noshikwawo nguka oguli pombanda yondjele yiilongo mbyoka yili pondondo yomahupilo mokategoli koBBB ndjoka oyo ooperesenda 2,7.

Ekooloto lili pombanda momumvo gwiimaliwa 2015 otali ulike uunkundi miiyemo yepangelo okuza moonzo dhomoshilongo ndhoka dha kwatelamo iifendela yomahangano oshowo iiyemo yiifendela okuza koondjambi dhaa niilonga, mbyoka yi li iishona haasho kwa li sha tegelelwa osho olopota ya ti”

Fitch okwa tsikile a ti epangelo olya thaneka okushonopeka ekooloto momutengenekwa thaneko sigo opooperesenda 4,3 dho GDP momumvo gwiimaliwa gwo 2016. Iizemo yoshilalakanenwa shika oya ulike kutya nuumvo iiyemo oya koko noonkondo. Oshikwawo Oshikondo shIimaliwa otashi kondolola neitulemo elongitho lyoshimaliwa kiikondo yilwe. Na ishewe otashi tete elongitho lyoshimaliwa okufuta olutaima, omalweendo osho wo iimaliwa yooproyeka.. Ndele nee okushonopeka ekooloto momutengenekwathaneko otashi kala ilonga iidhigu oshoka iiyemo ya Namibia okuza kEhangano lyIifendela mUumbugantu wAfrika[SACU] oya shonopala. Epangelo olya tengeneka iiyemo mbyoka tali ka mona okuza koSACU yi gwe pevi okuya kohi yooperesenda heyali dhoGDP omumvo 2018 okuza pooperesenda 12,4 momumvo 2014 osho olopota yaFitch ya ti.

Schlettwein okwa ti  shimwe shomiinima mbyoka ya etitha etalululo ndika osho omuthika omunene gwekooloto  gwa ndhindhilikwa  momumvo gwiimaliwa gwo 2015/2016.Shika osha holoka po sho epangelo inaali gongela iifendela  ya adha pomuthika mpoka lya li lya thaneka. “Otandi tsu kumwe naFitch kutya eshunopevi miiyemo okuza kuSACU olyo eshongo limwe ndyoka epangelo lya taalela kombinga yiiyemo yalyo.”

“Iiyemo okuza koSACU oya kala aluhe oyo ooperesenda 30 omimvo dha piti.Oyendji otaya walyaeke kutya omahupilo ga South Africa otashi vulika guuka monkalo yokushuna pevi  nuuna ngaka ga nkundipala shika otashi gumu wo iiyemo ya Namibia nayi”

Okwa ti iiyemo yepangelo oya kala noku nkundipikwa koondando dhiilongomwa ya Namibia unene ngaashi  okawe nouraana, oshikwawo , ekoko tali ende kashona momahupilo gAngola olya shonopeke wo okulanda kwaakwashigwana yoshilongo shoka moositola noomoongeshefa dha Namibia.

‘Onkene monkalo yatya ngeyi omuntu ito tegelele iiyemo oyindji ngaashi mbyoka ya gongelelwe omumvo gwembo lyiimaliwa 2012-2014 momimvo tu uka’ osho Schlettwein  a londodha.

Kuyele nuumvo Schlettwein okwa tulile omutengenekwathaneko gwiimaliwa 2016/2017  ngoka a ti otagu lalakanene  eyokomeho osho wo eitulemo lyoholomende okufala omayakulo koshigwana  pamukalo guli nawa nogwondjungu. Osho wo omutengenekwa thaneko nguka ogwa hala okuhupitha oshimaliwa moku ngambeka elongitho nayi lyasho.Okwa ulikile wo kutya oshimaliwa sha nuninwa omalweendo nolutaima, osha shonopekwa, omanga okulandwa kwiipoleki niiyenditho  okwa undulilwa komeho. Oshinima shika osha nyanyudha ehangano Fitch pamushangwa ngoka lyo lya nyola .

“Epangelo otali tsikile oku palamena omashongo ngaka shu ukilila, sho Oshikondo she itashi ka shuna monima nenge shi mbandame moku kalekapo engungumano momahupilo oshinima shoka sha simana meyokomeho. Onkene epangelo otali nkondopeke omukalo gwalyo ngoka tagu longo ngele tashiya poku wilika iimaliwa yoshigwana mokulongitha omulandu ngoka gwa gama keyokomeho osho wo engungumano momahupilo. Shika otashi ka monikwa pethimbo tatu ka, talulula nkene iimaliwa ya longithwa omumvo gwiimaliwa nguka oshowo omumvo gwiimaliwa tagu landula” Schlettwein osho a uvaneke.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here