PLAN etanga lyaakwiita aa iyambi: Omatanga guukwiita gomukolonyeki moNamibia

0
203

Epangelo lyuukoloni lya South Africa olya hongakanitha aaNamibia opo ya tameke okukondjithathana, sho lya dhikepo omatanga gaakwiita aaNamibia. Omatanga ngaka gopakwiita nenge gaapolisi yopakwiita oga kwatela mo ngaashi ndyoka lyoBattalion 101 osho wo ngoka gaapolisi yopakwiita Koevoet na galwe. Omatanga ngaka oga li ga thikama po maakwiita yaa luudhe aaNamibia mboka ya li taya kondjo yagama kepangelo lyuukoloni moNamibia. Ngaka oga li gu udhwa aagundjuka aaNamibia mboka ya li inaaya longwa unene, yo ishewe we oya li ya hepa. Mbaka oya thiminikwa kokwaa tseya sha nokoluhepo opo ya joine omutondi gwaamwayina, unene tuu sho ya li ya fundjwa kutya “iikulo” yoSWAPO iikomunisi anuwa otayi kondjo opo yi yugeko Namibia koonkondo  noku kutha po omaliko gawo osho wo aakiintu  yawo.

Omumvo 1976 omo epangelo lyokatongo lya tula po ondungethaneko yoku dhika po etanga lyaakwiita hali ithanwa etanga lyoshitopolwa nenge South West Africa[SWATF]ndika lya li ewawa lyetanga lyegameno lya South Africa[SADF]

Ondungethaneko ndjika yokudhika po omatanga gaakwiita oya li owala ya tulwaa miilonga omumvo 1977 sho omatanga gopakwiita ga yooloka ga  ga li ga dhikwapo shili.

Mu Auguste gomumvo 1977 aakwiita ya South Africa mboka ya li taya longele moshitopolwa oya tulwa kohi yomalombwelo gomugandjimalombwelo gwetanga lyo SWATF Majora Ndjayi Johannes Jannie  Geldenhuys.

Moonkambadhala okukoleka etanga lyoSWATF, oobattaliona dha yooloka miitopolwa ya yooloka odha dhikwa po.Opwa dhikwa obattaliona yomihoko adhihe hayi ithanwa obattaliona 41 ya thikama  po momumvo 1977. Obattaliona ontimilongo 35, Obattaliona 101 ndjika okwa li unene ya thikama makwiita mboka haya popi elaka lyoShiwambo ndjika oya thikamekwapo omumvo 1975.Obattaliona 34 oya dhikwa po moRundu yo ndjika oya li ya tungwapo kaaNamibia aapopi yoRukavango[1975]. Obattaliona 33 oya li naakwiita oyendji ya za koshitopolwa shaCaprivi nale. Omanga obattaliona onti 31 oya li ya thikama maakwiita aapopi yelaka lyoshi Joa’nsi nenge aakwiita yaayelele. Obattaliona onkwawo yi na  aakwiita haya popi Otjiherero oya li wo dhikwa po omumvo 1978.

Petameko omukolonyeki okwa li a kambadhala okulongitha etanga lyopolisi olyo andola li ngambeke  iita mbika ndele ha ku longitha etanga lyegameno  nenge aakwiita yoSouth African Defence Force yuukoloni. Elalakano olya li oku ulikila uuyuni niigwana yuuyuni kutya iita  mo Namibia kayi shi iita ndele omapiyagano ashike taga etwa kongundu yoobandite nenge kaahomati ya nwethwamo kaakomunisi mboka haya iyakele mo shilongo. Onkene epangelo lyuukoloni olya dhiladhila kutya ka sha li sha pumbiwa opo yalongithe etanga lyegameno okukondeka noku ngambeka omainyengo gaakwiita mboka. Ndele nee lwopomumvo 1973 aakwiita yoPLAN oya thiminike epangelo lyuukoloni opo li lundulule omadhiladhilo galyo  kombinga yoku kondjittha aakwiita mbaka yoSWAPO. Iita mbyoka epangelo lyuukoloni lya li lya dhiladhila ya li ashike iishona mepupyalo oya ka pupyala kutya ngaaka epangelo ndika olya ka nyengwa okuyi kondolola nuupu.Sho iita yekondjelomanguluko ya lulu epangelo lyuukoloni olya ndhindhilike kutya osha li oshidhigu okukondolola iiponokela yaakwiita yoPLAN.

Onkene epangelo olya li lya thiminikwa okukuta aaNamibia aaluudhe[kokutya oothondolo dhoKoevoet] ongo aateti yiinkoti naaNamibia yalwe mboka ya li ya longo momatanga gopakwiita gili ili no gi ili unene tuu miitopolwa yokolundume lwoshitopolwa.Oyendji yomaaNamibia mbaka omupya omunene kaya li ya mona elongo lyasha , omwaalu omunene gwawo ogwa li ashike gwaantu ye li pomuthika gwaanahambo, mboka ya li yaa na euveko kutya iita mbika otayi kondjelwa shike osho wo kaya li yena owino wa nkene iita hayi hingwa.

Shimwe shasimana ooshika kutya aaNamibia mbaka ya thindilwa miita mbika, ko kwaa shi sha, koluhepo nosho tuu oya li ya kumikwa kaahona yawo opo ya longele aaNamibia aakwawo uudhudhu itaawu vulu okudhiladhilwa. Ya longele aatondi yepangelo lyuukoloni omiyonena dhaa shi ku tumbulwa. Aalanduli yiinkoti mbaka oya li ya kutwa metanga ndyoka lya ka tseyika nawa Koevoet nenge Crowbar, etanga lyoku kondjitha shoka omukolonyeki a li ha ithana iikulo nenge okukondjitha aakwiita aakondjelimanguluko. Koevoet, etanga ndyoka lya tamekele nomwaalu omushona olya koko noku indjipala etali ningi ongundu onene yaakwiita haya longele oshigwana omiyonena omiwinayi, etanga lyaakwiita mboka ya li yi ilongekidha okudhipaga ethimbo kehe.Omwaalu omunene gwaamati yomomikunda moNamibia ogwaa li ya kutwa moKoevoet, opo yi imonene oshimaliwa.Oyendji yomwaambaka ya li inaa ya longwa oshindji oya hekelwa moKoevoet opo yi imonene iiyemo, molwashoka mbaka oya za momikunda dha nika oluhepo koombinga dha yooloka dha Namibia unene tuu molundume nuumbangalantu waNamibia.

Petameko lyomumvo 1989, iilyo yo Koevoet oya li konyala aakwiita polisi ye li omayovi 2,500. Opo ya so shimpwiyu kutya etanga ndika lyo Koevoet  otali adha omasindano moonkambadhala dhalyo , aathaneki yopakwiita yaSouth Africa pamwe nolutu lwOmapekapeko gopaunongononi  nIikwafabulika oya tokola okutungapo  ehauto lyopakwiita ndyoka ihaali piti ooholo dhoondjembo ooshona ndhoka olundji odho dha li dha li  hadhi longithwa kaakwiita yoSWAPO osho wo ihaali vulu oku hanagulwapo koomboma. Ehauto ndika lyedhina Casspirs olya ka simana mokulongithwa unene okukondjitha aakwiita yo PLAN naamboka haya yambidhidha ekondjelomanguluko moNamibia nomoSouth Africa.Oobattaliona 101 naandjoka yo 32 odha li hadhi longitha omaCasspirs miita yadho okukondjitha iilyo yoPLAN moNamibia.Casspirs olya li ehauto kapitaholo lyo ishewe  ihali hanagulwa koomboma, ndika olya longithwa okuhumbata aakwiita.Ocasspirs oya li wo ihaayi pitwa kooholo niikuti yoondjembo ngaashi ndhoka dhoAK-47.

Iilonga yoKoevoet  miita yekondjelomanguluko.          

Koevoet nenge etanga lyaapolisi ya South West Africa lyoku kondjitha iikulo [SWAPOL-COIN] okwa dhikilwe po mu Januali 1979 na okwa hanagulilwepo muJanuali 1990. Koevoet okwa dhikilwe po konima sho epangelo lyuukoloni lya ndhindilike  kutya olya li tali kanitha iita mekondjo lyalyo naakwiita yoSWAPO.Onkene ondunge yalyo oya li oku tungapo etanga lya pyokoka paukwiita lya tungilwa komatanga goludhi ngoka ga li ga longithwa miikolonyekwa longo ngaashi Rhodesia lyokuumbugantu  mwali Rhodesian Selous Scouts osho wo mboka ya longithwa kaaPutu moMozambique na Angola haya ithanwa Portuguese Flechas. Manga Koevoet inaa dhikwa po PLAN okwa li a adha omasindano ogendji moku kondjitha aakwiita yomukolonyeki. Opo nee nguka a kuthululeko omahala ngoka ga yu gwako kwaamboka ya luka iikulo mbaka oya kutu aagundjuka aaluudhe yomoshilongo opo ya kondjithe aamwayinamati naakadhona.Okommanda kombanda yoKoevoet ayihe oya li Hans Dreyer, ngoka a li omukwiita omukulu miita yemanguluko moRhodesia.

Iilyo yoKoevoet oya li ya za momazimo agehe giigwana yaNamibia, ngaashi Aakwanyama, Aandonga, Aakwambi, aaHimba nosho wo gamwe moKavango, Caprivi nale, aaHerero naaKaoko oku tumbulapo ashike yamwe.Ookommanda adhihe dhoKoevoet konyala odha li aatiligane.

Sho ongundu ndjika yaakwiita yoKoevoet ya holokele miita olugodhi lwekondjelomanguluko olwa yi pomuthika gwi ili.Omukwiita kehe gwoPLAN ngoka a li longele meni lyoshilongo ethimbo ndyoka okwa li a koneke kutya sho miita mwe etwa oothondolo dhoKoevoet muumbangalantu waNamibia okuza 1979 sigo 1989 iita yoyene yene oya tameke ihe moshili.Iilyo yoKoevoet oya li hayi longo moongundu yaakwiita okuza pomilongo 30-40 ye na omaCasspirs gane osho wo taya kwathelwa ketanga lyomombepo unene lyomadhagadhaga goludhi lwo Alouette naangoka goPuma. Uuna onkalo ya kukuta  mbaka oya li wo haya vulu oku pula oondhila dhoku ndaadha ndhoka hadhi ya kwathele oku landula aakwiita yoPLAN.

E Casspir  kehe olina uunene tawu vulu oku kuutumba aakwiita 10, olundji taya lombwelwa iilonga komutiligane.Omapekapeko oga holola kutya pethimbo lyiita yemanguluko konyala oongundu dhokukondja dhili omilongo 43  odha li dha longele molundume lwa Namibia. Oongundu omilongo 30 odha li tadhi longele mevi lyOwambo nale ndhika kwa li hadhi zi mOshakati kohi yedhina lyiita[Zulu] oongundu hetatu odha li moRundu moKavango  dha tseyika nedhina[Zulu-4] oongundu ne mOpuwo dha tseyika nedhina [Zulu-5] osho wo dhilwe ndhoka dha li momahala  galwe.

Koevoet okwa lukululwa a ningi SWAPOL COIN mo 1985 na okwa ka hanagulwa po mu Kotoba 1989 niilyo 900 oya li ya tuminwa komagumbo. Omayovi giilyo yoKoevoet oya ka tululwa moSouth Africa, nondano iilyo ashike 600 mbyoka ya yi koAngola nenge koSouth Africa. Omwaalu omunene gwaantu mbaka mboka ya li haya longele oshimaliwa moku etelela omitse ngele taya galuka komalugodhi oya fadhukile po koSouth Africa mo 1990, hoka mbaka ya ka joina omatanga gaakwiita aahehelwa ya ka longela miilongo ngaashi Somalia, Afghanistan, Iraq na Bosnia.

Pethimbo lyiita yomiihwa, iilyo yoKoevoet oya li ya kumikwa okudhipaga aakwiita yoSWAPO oyendji ngaashi tashi vulika mwa kwatelwa wo naayambidhidhi yoSWAPO. Uuna ya longa ngaaka  mbaka oya li ya uvanekelwa oshimaliwa sha gwedhwa po hashi ithanwa oshimaliwa shomutse. Oshimaliwa shomutse osha li hashi futwa iilyo ayihe yoKoevoet mbyoka ye shi pondola okudhipaga omukwiita goSWAPO naayambidhidhi yoSWAPO. Iimaliwa mbika oya li ya longithwa okuheka iilyo yoKoevoet opo yi longele aakondjelimanguluko naayambidhidhi yemanguluko omiyonena dhaa shi okutumbulwa nelalakano oku keelela aaSWAPO yuukomunisi ya yuge ko oshilongo nenge ya tsikile okumbandameka aakalimo yokonooli.Iilyo yo Koevoet oya li wo ya futwa omolwuupenda uuna ya etelele iilwitho mbyoka yo ya yu gu ko kaakwiita yoPLAN.Epangelo lyuukoloni olya li lya futu iilyo yoKoevoet oku tameka pooN$250-00  ongo ondjambi yopetameko ethimbo ndiyaka omwedhi kehe. Mbaka oya longitha omukalo nguka opo iilyo yoKoevoet yi tsikile noku longa omiyonena dhaa shi oku tumbulwa taye dhi longele aakalimo yomomikunda opo yi imonene iimaliwa oyindji moondjato dhawo.Iilyo yoKoevoet oya li yi shiwikile iilonga yawo yuudhudhu, unene ye yi longele aakalimo momikunda dhokuumbangalantu nokolundume lwa Namibia. Oya dhipaga, ya ehameka noku yakapo aanamikunda molundume lwa Namibia.Oyendji yaaNamibia mboka ya kuthilwepo koKoevoet oya kana sigo onena oshoka ngiika mbaka oya dhipagwa noku fumvikwa moombila inaadhi tulwa omandhindhiliko.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here