Vahapu va ulika oilongomwa yomomudingonoko

0
220

 

ONGWEDIVA – Ovakali momudingonoko vahapu ova ulika ounyakwa neshiivo mokuyambula po eenghalo davo nomaxupilo oshilongo. Ongudu inene yoomeme tava nyangadala va dja moitukulwa Oshikoto, Ohangwena nOmusati ova ulika oilongomwa yavo momaulikilo oipindi aNgwediva neudo.

Ihapu yomoilongomwa yopamufyuululwakalo ya pumba, pefimbo eli vahapu ohave ya kwiilanda komaulikilo oipindi. Metala loilongomwa yokeenyala,, omwali mwa  ongala ovalongi voinima yopamufyuululwakalo va dja momudingonoko ve dule 100. Nande vamwe keembinga neembinga doshilongo tava lili oluteni, ovalandifi ova kendabala okwoongela oinima yopamufyuululwakalo i holike nohai landwa nawa moipindi.

Molwa exumokomesho havanhu aveshe ve shii oku longikida oinima yopamufyuululwakalo ihapu. Onghee ovalongi voinima ei ova eta ounongo wavo poluhaela u shiivike koshiwana nokukwatela po omufyuululwakalo, noshi li omhito yavo iwa va shiivike moipindi nokuva kwatakanifa  novalandi keembinga da yooloka doshilongo.

Metala loilongomwa yopamufyuululwakalo omwa li oikokotomwa,  oikulya, oikunwa yomaludi yopamufyuululwakalo. Ovauliki voipindi ova ulika oilongomwa yokeenyala, va shiivifa ounyakwa wokulongifa eembale da kashulwa koivale yomomudingonoko mokutunga oimbale. Ovahongi voiyuma, oitoo, omatiti nomalwiyo oya mewa medu la dja moiko popepi nomaumbo avo op ova ete po oiyuma.

Omutungi wokaanda komelimba (okahanambale) Elizabeth Leonard wOkonanime okwa tunga okaanda komelimba (okahanambale) moule woshivike shimwe. Leonard, okwa  hokolola nghee a longifa oiti yomomudingonoko okuhonga mo omaholo okunwina omalodu a shangwa omishangelo da yooloka. Okwa toola eenyandi neembe oiimati yomomudingonoko okupalula ovaneumbo pefimbo lokwenye.

Kakele kokushiivika kovalandi, ovauliki metala loilongomwa ei ova ulika oshihopaenenwa shiwa shokudiinina omufyuululwakalo woshiwana, noku ulika kutya otu na eedjo dopaushitwe hatu dulu kudi longolola ndele hatu ningi ovanduluki nohatu dulu kuyambula po eedjo doshilongo shetu.

locla-prod-5 locla-prod-6 local-prod-3 local-prod-2 local-prod1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here