Oku endelela konima yomwiha nopolitika yopepunda

0
232

Omwiityo kutya shoka wa longo osho to mono osha fa itaashi longo nenge inaa shi longa mompito ndjika go ishewe kagu na oshili yasha, unene tuu komwaalu omunene gwaakwiita yekondjelo manguluko.Mbaka oya longitha ethimbo lyawo alihe osho wo oyi igandja noku gandja po kehe shimwe tashi ti sha moonkalamwenyo dha wo. Ihe ngashingeyi mbaka oye li monima, nokomeho gawo oku na mboka ya kala ethimbo momalugumbo gomanongelo gopombanda koombinga noombinga dhuuyuni.

Ondi shishi kutya shoka ngame tandi ka tya momapandja ngaka itashi ka hokiwa unene kwaamboka haya uvu nayi mbala. Osho wo shika itashi ka uvika ko nawa koohailwa yakwetu mboka ngashingeyi haya ehamekwa koshili.

Nashikale ngaaka. Uudemokoli oshinima shi na sha nehogololo, osho wo noku kala pu na omayooloko pamadhiladhilo. Onkene kandi shi andola omugoya ndi kale ndaa wete ko kutya oshitopolwa shembo shika otashi ka etela aantu yamwe ya kale yaa uvite nawa unene tuu aaleshi yalyo.

Onkene euveko lyandje kombinga yonkalo muuyuni itali ka taamba eitaalo kehe, molwashoka ngame ondili notandi kala omuntu nda yooloka kooyakwetu. Oku shanga kwandje mpaka inaku nuninwa oku uvitha nawa nando omuntu.Eeno aakondjelimanguluko oyi igandja molwa omakankameno moka yo ya li yi itaala,onkene ngame inandi yooloka  ngele tashiya komakankameno ngoka. Aaleshi naya koneke wo kutya ngame itandi popi ndhika molwaashoka andola kutya ngame onda lunduluka mombepo nomonkalo yandje.Ngame natango ondi li mpoka nda kala uule womimvo 38, kokutya omulumentu gwomakankameno ga kola.Tashi ti kapena omauvaneko kutya nee ngaka omanene nomawanawa ngiini tandi ga ningilwa, ando ga lundulule ndje ando opo ndi lunduluke mekankameno lya ndje. Ngame kandina esiku nandi lunduluka kutya nee nandi uvanekelwe oku tuminwa komwedhi.

Mbuka uuyelele wa nuninwa kehe omuntu .

Esindano lyehangano ekondjelimanguluko , SWAPO ya Namibia momahogololo ngoka ga li mewiliko nometonatelo lyIigwana Hangano omumvo 1989 olya eta po ekondjo limwe, lyaa thike pamwe, ekondjo ndika olya ningi ndyoka lyokukondjela omapunda. Konima yomahogololo aaNamibia oyendji mboka ya zi muundjendi

oya tameke ekondjo oku konga iilonga nelalakano okuhuepopeka oonkalo dhawo konima sho  ya kala haya silwa oshimpwiyu kiigwana yomuuyuni ta shi pitile moSWAPO ya Namibia. Aagaluki mbaka aaNamibia oya li moongundu dha yooloka pankalathano; ndhika ongaashi mboka inaaya longwa naamboka yalongwa.

Kashishi oshiholekwa kutya oyendji yomaakwiita yoSWAPO mboka ya longela moPLAN kehala lyomalugodhi inaya longwa pa akademi, onkene kaya li noonzapo dhuulongelwe nenge oya li owala noonzapo dhopevi mboka ya mona elongo.Kombinga onkwawo SWAPO okwa li ena omwaalu omunene gwaantu ya longwa mboka ya li muundjendi, unene mboka ya kala noku longela mookamba dhoontauki oshowo mookamba moka omo mwali hamu zi aakwiita ngele taya yi kehala lyolugodhi.Oohandimwe mbaka oya mwene ompito okwi ihumitha komeho melongo,onkene oya li ye li nawa oku mona iilonga iihwepo mepangelo nenge moshikondo shopaumwene moNamibia lya manguluka.

Osha yela kutya aakwiita oyendji yoSWAPO mboka ya li kehala lyolugodhi  oya li yena elalakano limwe ayehe, ndyoka lyo ku mangulula Namibia okuza muukoloni wepangelo lyokatongo nokonima okudhika po epangelo lyuuudemokoli moNamibia moka oshigwana ashihe tashi kala nuuthemba wu thike pamwe okuhuepopeka oonkalamwenyo dhawo. Iilyo oyindji moPLAN kaya li ya tseya ompumbwe yoku igwedhelako palongo meilongekidhilo lyemanguluko lya Namibia, ngoka ta ka kala ta pangelwa kaaNamibia yoyene. Ishewe nando omuntu okwa li ena uuyelele kombinga yoku ihumithako palongo etokolo kutya omuntu openi ta yakula nenge ta tuminwa osha li uuthemba wewiliko lyopombanda lyoSWAPO,ndele ndika kalya li miikaha yoohandimwe. Ngaashi nde shi tumbulile palwe membo ndika iilyo yoSWAPO kaya li ashike oontauki shu ukilila miilongo mbyoka mbaka ya li ye edhililwa. Tse otwa li tuna evuliko ongaa kondjelimanguluko mboka ya li ya vulika lela komalombwelo gehangano na otwa li twi ilongekidha okutuminwa shaampoka kohi yomalongekidho gongundu osho wo oku adha omalalakano noondjodhi dhehangano ekondjeli manguluko.

Pethimbo lyekondjelomanguluko shoka tse twali twi itula mu sho, osho okukondjitha nokudhenga omatanga gaakwiita yomukolonyeki osho wo omalandulathano agehe gepangelo lyuukoloni moNamibia.

Aanamibia oyendji  unene tuu mboka ya li muundjendi itaya nyanyukilwa okulesha kutya yamwe yomwaamboka ya longwa oomboka ya li mookamba dhoontauki nenge mookamba dhili kokule nomahala golugodhi omolwomatompelo ga yooloka.Gamwe gomwaangaka omuna euveko ndyoka lya li mokati kaawiliki yoSWAPO kutya uuna Namibia a manguluka ota ka pumbwa aantu ya longwa oku kwatela komeho oshilongo oku shi wilika noku shi lela, onkene osha li sha pumbiwa okulongekidha iilyo yoSWAPO palongo.

Oshitiyali aaNamibia yamwe oya mono oompito dhelongo pamikalo dhokulongitha ompito, sho oohandimwe yamwe mbaka  ya tindi okuya kehala lyomalugodhi yi ipopile kutya yo otaya alukwa ethimbo alihe nenge kutya yo itaya vulu okudhipaga nando , onkene oku tuminwa kehala lyomalugodhi otashi ti mbaka oya li ta shi vulika ya ka dhipage nenge ya ka dhipagwe komutondi. Ongundu ontitatu oya thikama po maaNamibia mboka ya li ya hogolola okumwenya miilongo yomuuyuni kokule nokukondololwa koSWAPO.

Ongundu ndjika ya hugunina oya thikama maantu mboka ya li yena oompito inaadhi ngambekwa  oku ihumitha komeho palongo moEuropa, Africa , Asia osho wo palwe muuyuni.

Aantu mbaka oyendji yomuyo oya ka ninga aaniilonga yomoombelewa miilonga yoholomende osho wo moshikongo shopaumwene, yo mbaka oyo taya tyapula nawa iiyimati  yaNamibia lya manguluka. Yamwe oya tsikila oku popya kutya oya mangulula omanga mo shili yo oya kala ashike moohotela noorestauranda miilongo yomuuyuni. Oku itanga kwaambaka kutya oya kondjela oshilongo shika omanga yo inaa ya yelutha nando omunwe gumwe okushikondjela shika otashi shundula  onkalo yaakwiita yoPLAN mboka ya gandja oomwenyo dhawo osho wo uugundjuka  wawo moku kondjela oshilongo shika opo shi manguluke nongeyi oya kanitha oompito dhokulongwa .

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here