Shiindi ota kwafele okaana ka hepekwa koudiyo

0
433
Kansela wa !Nami#nus Jan Scholtz, Omukwatelikomesho wo Shifrescka Simon Shiindi ekwete Jason Haimbodi, oshoyo inakulu ya Haimbodi Frieda Shikangala, veli, mombelewa yoshikandjohoololwa mo Lüderitz.

Lüderitz

Ehangano leeshi Shifrescka Fishing oleli longekida oku hakulifa okamatyona komido nhano Jason Haimbodi oko kena oidja inenene konyala alishe.

Haimbodi okuna oidja, komilungu, medimo oshoyo komatundji, sha etifwa koudio oo kwali ta danene odula yadjako omanga a li ena eedula nhee.

Inakulu ya Haimbodi Frieda Shikangala ota hokolola kutya okatekulu kaye Haimbodi oka li taka danene omuti oo wali uli mokandjuo, wa landwa nelalakano loku fitulula okandjuo noku eta edimba liwa muko.

“Haimbodi okwa kufa nee omuti oo ndele teu li pimhile, ashike lao linene ineu pona nande shaashi mokanya itau twama mo. Omuti okwe u fiilashi, ashike keshe tuu apa wa wila kolutu laye opapya, nokonima nee eshi a mona epango oipute oya veluka ashike paife okuna nee oidja apeshe opo pali oiputye yokupya komuti.” Meekulu Shikangala osho a hokolola.

Omunangeshefa Shiindi okwa nyamukula keindilo laKansela woshikandjohoololwa sha !Nami#nus Jan Scholtz nokwa twalele nokuli okamatyona a ka kuNdokotola wopaumwene, moLüderitz oshivike shaya oko a futila  Haimbodi N$350 a konaakone oidja oyo ili kolutu.

Ndokotola okwa nyolela Haimbodi ombapila opo aye kundokotola woshipa koWindhoek. Shiindi okwa udaneka kutya ehangano lo Shifrescka oleli longekida okufutila Himbodi N$950.00 odo tadi pulwa kuNdokotola woshipa, nokufuta olweendo okudja koLüderitz okuya ko Windhoek nokwaaluka nota vaka futa yoo oifuta aishe ya wedwapo, opo Haimbodi aalulilwe ondjelo yaye.

Meekulu Shikangala okwa pandula unene omunangeshefa ou a tokola oku hakulifa okatekulu kaye. Ta pandula ombelewa yoshikandjohoololwa oyo yevakwatakanifa.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here