Oshana ya kundathana kombinga yoluteni

0
188

Aawiliki yopapolitika, aanafaalama niilyo yomahangano haga gandja omeya moshitopolwa Oshana oya gongalele omasiku ga ziko mOshakati noku kundathana kombinga yaashoka shina oku ningwa kombinga yoluteni ndoka lwa geya noonkondo.

Oluteni nenge oshikukuta shongashingeyi osha tegelelwa oku nayipala moomwedhi tadhi landula sigo uuna ndoka omvula yomuloka gwonuumvo yaloko. Onkalo ndjika oya thiminike epangelo opo li etepo  omathaneko ga yooloka  oku kwathela aanafaalama opo ya hupithe iimuna yawo.

Omvula inaa yi gwana  ndjoka ya loko omimvo ndatu dha piti miitopolwa yokuumbangalantu oya fala monkalo yokwaana omeya gokohi yevi ga gwana osho wo uulithilo wa nkundipala miitopolwa mbika. Aakalimo oyendji yomiitopolwa mbyoka oyi ikwatelela kokulonga omapya noku litha iimuna ongo onzo yuuhupilo wawo.

Oshitipolwa Oshana osha taamba ooN$4,5 oomilliona okuza kOmbelewa yOminista Onkuluntu, mbika oya gwedhwa kombanda yekwatho lyiikulya yoshikukuta mbyoka hayi gandjwa nale moshitopolwa shika . Ekwatho ndika ohali gandjwa oku kwathela aanafaalama okuya pa omeya gokunwa yoyene osho wo iimuna yawo. Nguka omukalo gumwe okukondjitha onkalo yuukukutu.

Oshikondo shokugandja Omeya komikunda muuMinisteli Wuunamapya pamwe na NamWater oya kundathana naawiliki yopashitopolwa osho wo aanafaalama moshitopolwa opo mbaka ya etepo oonkatu ndhoka dha pumbiwa  oku kalekapo omeya ga gwana pethimbo lyuukukutu.

Omunambelewa omukuluntu melelo lyOshana Martin Elago, okwa ti nando oshitopolwa ashihe osha gumwa koshikukuta , omaipulo omanene oga tala kiikandjohogololo Uukwiyu ushona nUuvudhiya mbyoka oyo ye edhilila iimuna omayovi yomoshitopolwa naambyoka yokiitopolwa ngaashi Oshikoto, Ohangwena, nOmusati ya hingilwa hoka oku konga  uulithilo  uuhwepo. Elago okwa ti epangelo otali kwathele aanafaalama opo ya hupithe iimuna yawo, naashika oholomende oya kala noku shi ninga ethimbo alihe lyoshikukuta okuza omvo gwayi.

“Okuza omvogu pethimbo lyoluteni, epangelo olya katuka oonkatu  dha yooloka  okukwatha aanafaalama , ngaashi sho lya pombo omeya okuza mondama yOlushandja okupitila momukanka gwEtaka okuya kUuvudhiya. Oshikwawo epangelo olya pe aanafaalama uuwanawa woshimaliwa , kokutya uuna omunafaalama a landithapo iimuna ye, epangelo otali mu futu omwaalu gontumba”, osho Elago a ti.

Oshitopolwa otashi ningi oonkambadhala oku fala ominino dha yooloka  komahala guunapelo opo iimuna mbyoka yi li komahala hoka yi vule oku mona omeya gokunwa .

Aanafaalama yiimuna mUuvudhiya nUukwiyu nenge koshitopolwa shokOmbuga oya londodha kutya ngele  ina pa ningwa sha  meni lyomwedhi gumwe , nena iimuna oyindji otayi ka sa kenota nokondjala molwashoka pethimbo ndika iinamwenyo mbika oha yi ende iinano iile  okuza hoka hayi napele okuya hoka kuna omeya.

Shoka tashi ningwa tango osho oku fula omunino  okuza  mwaangoka gwopOmukandu – Uusatiwataandela okupitila pOshituntu , go nguka nando ogwa tamekelwe momumvo 2013 ndele kagwa li gwa manithwa, omunino omukwawo oongoka gwa thanekelwa omudhingoloko gUuvudhiya hoka ominino mbali  tadhi ka gandja omeya komahala ngoka gena uulithilo wuli hwepo.

Omunambelewa omukuluntu gwaNamWater moshitopolwa Moses   kala tayi hepeke iitopolwa Oshana, Oshikoto nOhangwena no kwa indile aanafaalama osho wo oshigwana opo shi idhidhimike omanga Namwater iipyakidhila noku tulapo oopomba ndhoka tadhi ka endeleleka okweenda komeya okuza za kondama ya Calueque oku ya koondama dhokupungula kiitopolwa mbyoka ya pumbwa omeya ngaka.Okwa ti pethimbo ndika omahala omanene gokupungula omeya otaga tungwa mOshakati, Outapi, Omuthiya nEenhana.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here