PLAN etanga lyaakwiita aa iyambi: Otwa puka ngiini tse aakondjelimanguluko?

0
187

Epulo ndika itali ka hokiwa kaaNamibia yamwe mboka ihaa yi idhidhimike. Unene tuu mboka haya dhiladhila kutya molwashoka opena ombili nuudemokoli, ka pe na omuntu a pumbwa okupula epulo ngaashi ndika. Shoka twa piti mu sho pethimbo lyekondjelomanguluko natango otu shishi no ina tu shi dhimbwa nonando moshilongo omuna ombili nengungumano.

Onkene ka pe na nando omipopyo nenge omaguno goludhi luni ngoka tage tu itaalitha opo tu gandje eyambidhidho lyetu, oshoka moku ninga ngaaka itashi tu kwatha sha. Kapena nando ogumwe mwakwatelwa omushangi gwembo ndika kee shi kutya oshitopolwa shika shembo ndika otashi ka talika koohailwa yamwe ongo shoka shina omadhiladhilo guushuni monima.

Oshi li ngeyi kutya omuleshi kehe okuna uuthemba woku dhiladhila ngaashi a hala noku kutha ekankameno lye.Omushangi naye wo ongashikwawo ye okuna wo uuthemba oku ulika kutya okwa thikama peni.

Omanga oshilongo inaashi manguluka unene tuu mo 1989 aakwiita yekondjelomanguluko oyendji mboka ya li miita iilulu oya galukile kegumbo, okuza muundjendi. Mbaka oya li netegameno kutya onkalamwenyo ndjoka yili komeho gawo otayi ka kala ombwaanawa kuyo nosho wo komapipi tageya.

Ihe etegameno ndika olya ka shituka okwaana etegameno mbala. Oshoka mboka ya galuka yaana uulongelwe washa noonzapo dha sha oya kala taya nika nikwa omanga inaa ya pewa iilonga mepangelo nomoshikondo shopaumwene, mbaka kaya li haya pupwa nenge ya pulakenwe.

Aakondjelimanguluko mboka ya li inaaya mona oompito dheilongo oya ningi iiyolitha, oshoka kaya li taya vulu oku ulika oonzapo dhawo, kakele koku shipopya nuuntsa kutya yo oyo ya kondjela noku mangulula oshilongo shika ongiilyo yetanga lyo kakulumbwati moku dhenga noku sinda omukolonyeki.

Omapenda ngaka giita yemanguluko ogi iyadha gaana iilonga nenge gaana oompito okupewa iilonga iiwanawa oshoka kagena uulongelwe mboka wopevi okuga pethitha iilonga  mbyoka hayi futu ondjambi yili hwepo.

Mbaka kaya li we ye na shoka taya vulu okuninga kakele koku uva nayi noku dhiladhila kutya oya gwaalekwa nenge oya nuwapo kwaamboka ye na oonzapo. Omapenda ngaka giita yemanguluko ka ga li ge na sha oku ulika unene tuu sho oshilongo shuukapitali sha li natango ponkatu yuunona mondjila yoku kokelela mewiliko lyaamboka yomwaalu omushona yena ohokwe muukapitali.Aakondjelimanguluko yamwe oya pewa iilonga metanga lyegameno epe lyaNamibia osho wo mopolisi, naamboka inaa ya mona oompito ya kutwe momatanga ngaka oya gwile moluhepo noku joina ongundu yaamboka yaana iilonga sigo aluhe. Mbaka oya li ashike ya vulu okupopilwa koohailwa aashona shona yowala molwashoka oyendji yomoohailwa oya li yi ipyakidhila noku tyapula iiyimati iitoye niipe yemanguluko.

Shoka tashi kumitha ooshika kutya, oohailwa mboka ya mono iilonga mepangelo oyo yotango ya indile oohailwa mboka inaa ya mona iilonga opo mbaka ya tameke oku ninga oshitopolwa shaa kwashigwana oshoka iita oya hulapo no itayi ka galukila mo we moNamibia.Ihe konima yomimvo hamano dhemanguluko mo1996 aakondjelimanguluko nale oya tameke taya pula oompito dhiilonga mepangelo.

Eeno inatu pumbwa okudhimbwa oopoloyeka ndhoka epangelo lyali lya totopo okupa aantu mbaka iilonga ngaashi ndhoka dho Development Brigade Corporation [DBC] noonkwawo dhe dhi fa. Adhihe ndhika odha tulilwepo oku kongela aakwiita mbaka oompito dhiilonga , nonando dhimwe dhomundhika inatu mona lela nkene dha kwatha moku shonopeka okwaana iilonga mokati kaakwiita mbaka.

Aakwiita omayovi metanga lyoPLAN oya kwatele komeho oonkambadhala dhokuthiminika epangelo li ya pe iilonga, ye shiningile momikunda dhaandjawo moka ya kala ya tegelela oku ithanwa koohailwa ooyakwawo mboka ngashingeyi ya ninga aawiliki yopapolitika opo andola ya ka tameke iilonga.

Omanga ya tegelela ngaaka ina ya ndhindhilika kutya  opwa li ethigathano enene lyoohailwa mboka ya mona iilonga nkene taya hakana  oku pambula koshikuki she manguluko.Omanga ya tegelela nelandulathano noneidhidhimiko momikunda dhawo oku ithanenwa iilonga  oya kala noku dhimbuluthwa kutya oyena okwi ihumbata nawa.Ihe ethimbo sho lye ende tali pitipo mbaka oya ningi iiyolitha momeho gaamboka ya li ye na oonzapo.

Nonando mbaka oya kala omimvo odhindji taya taaguluka omilonga dhombinzi miihwa ,miiheke nomomakuti,  omwaalu gumwe gwaakwiita nale yoPLAN ogwa ningi omutenge komapepe gomazimo gawo nogaakwawo mboka na yo wo, ya li yaana naanaa oshindji okutopola nayo. Kapwa li pwa ningwa oonkambadhala dhi pondola opo okukala kwawo kuhwepopekwe, noonkambadhala ndhoka dha ka ningwapo oondhoka ashike  dha landula sho aakwiita mbaka ya tameke okwi ikondjela yoyene moku holola omadhiladhilo osho wo oku yunga oontanda modoolopa nomiilando moka muna aawiliki yokomeho.

Omahololo gomadhiladhilo ngaka gaakwiita nale yoPLAN oga fa ogo ga pendutha aawiliki yoholomende mboka yi ihole yoyene, sho mbaka ya kala ashike yiipyakidhila noku lya nawa. Omuntu oto ipula kutya ando aakwiita yekondjelomanguluko mbaka oya li inaa ya yambuka nokwi kondjela yene andola ngiika oshike andola sha ningwapo.Eyamukulo olya li lya nyolwa nale ke kuma. Kokutya mbaka  andola oya si mbala. Oshoka oyendji yomuyo oya ningi iihakanwa yonkalo ondhigu no ya si inaa ya makela omulyo gwemanguluko. Shoka tashi nikitha oluhodhi ooshoka kutya mbaka ina ya mona nando esimaneko okuza kaawiliki yawo, nando oondyoka lyoku kala pomafumbiko gaambaka.

Oshinima sha faathana naashika ooshoka shaakondjelimanguluko ya fumvikwa pwaana esimaneko, nando oondyoka ootu lyoku yelutha epandela lyoSWAPO okusimaneka om’kondjelimanguluko. Omolwashike?Edhiminathanepo olyo lya tulwa pombanda okuyeleka niinima yilwe.Edhiminathanepo oshinima sha dhiladhilwa nawa, ihe okuli tula miilonga pauposi otashi fala memono lyiihuna kaantu yamwe, ngaashi sha ningwa naakondjelimanguluko yamwe yoPLAN osho wo iilyo yilwe yaaNamibia mbyoka ya li muundjendi.

Ngaashi ngame ondi wete unene twa gandja oshindji kaatondi yetu okuyeleka naashoka yo ya li yi ilongekidha oku tu pa medhina lyombili nengungumano.

Ehololo madhiladhilo kaakwiita nale yo PLAN olya pendutha aawiliki moomposi, mboka ya tulapo iinyangadhalwa ya nuninwa oku yamukula omaindilo itaaga hulu gaakwiita aakulu mbaka.

Oonkatu oompe ndhoka dha katukwa odha utha opo pu dhikwe etanga ngaashi ndyoka lyokoongamba, nenge Special Field Force moka aakwiita oyendji ya tambaambelwa mo nomwaalu gumwe gwawo omunene ogwa taambelwa mEtanga lyegameno lyaNamibia, oku tumbulapo ashike iinyangadhalwa yimwepo. Okabinete oka li wo ka indile oshikondo shopaumwene opo  shi gandje wo iilonga kaaNamibia mboka ya galuka muundjendi.

Nonando omalombwelo goKabinete ngaka oga li gena omalalakano geli hwepo, osha ka konekiwa mbala kutya SFF na NDF kaya li taya vulu okulonga ngaashi ya hala omolwa iikati niiyimbi tayi ziilile kwaamboka ya li mepangelo yena ombepo yuukapitali .Mbaka anuwa oya li ya ti omahupulo ga egamena kuusosiale itaga ka longa moNamibia.Unene tuu uutile kutya mboka yena sha pamwe otaya ka thiminikwa opo ya fute iimaliwa yaamboka ya galuka muundjendi pondje yoshilongo.Aagaluki oyendji oya li ya lukwa “iikulo” pethimbo lyiita yekondjelomanguluko naambaka oya li ya talika ko yafa ye li pevi , nomulandu guukapitali ngoka gwa li natango moshilongo pethimbo ndyoka  ka gwali guna nando ohenda naamboka yondungu yopevi moshigwana. Kohi yomulandu nguka ngoye owuna okulonga nomazigudhe opo wu hupe nenge ngele hasho oto tegelele sigo oto sile moluhepo.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here