RAW DEMO uupitilo womainyanyudho waNamibia

0
171

 Windhoek – Epandja lyuupitilo womainyanyudho waNamibia otali ka tulwa miilonga kointaneta mesiku lya hugunina lyomwedhi taguya.

Ehangano lyedhina Maverikz Entertainment Empire and Distinctive Art olyo tali ka tseyitha noku egulula uupitilo womainyanyudho wa Namibia mbuka tawu kala wa tseyika nedhina Raw Demo.

Raw Demo uupitilo womainyanyudho, mboka tawu lalakanene oku fala iinyanyudhi nomainyanyudho gaNamibia nuunkulungu we muuyuni.

Raw Demo ota kondjo opo a kale ondjila moka oonkulungu dha Namibia tadhi pitile okutseyitha nokulanditha omayakulo gadho osho wo uunkulungu wadho. Ehala ndika olyo wo tali kala uupitilo woonkulungu ndhika oku ninga oshilage uuna dho dha hala oku ka ninga omainyanyudho pomahala gontumba nenge kiilongo yilwe pondje ya Namibia.

Ehala ndika otali kala lyeegulukila oonkulungu adhihe kutya oondhoka hadhi hiki oongalo, oongundu dhaahikingalo,aandanisi,aaningi yiiyolitha, aahokololi yuutewo, aanduluki, aadhani  yiinyandwa noofilima osho wo aawiliki yaadhani moofilima.

Elalakano olyo oku pa aayakulwa yetu omayakulo ngaashi gokuyaleka oonkulungu,okutseyitha iiningwanima yomainyanyudho, omalanditho, uupitilo oku adha omahala mpoka hapa landithwa ooalbuma mointaneta.

Raw Demo ota kala  a kwatakanithwa  nomapandja gointaneta mUumbugantu wAfrica naashika otashi ka pitika aanyanyudhi ya Namibia ya vule wo oku ulikwa nokutseyika kiilongo yUumbugantu wAfrica.

Oonkulungu moku nyanyudha ndhoka dhina ehalo okulongitha uupitilo waRaw Demo otadhi vulu oku kwatathana  noongodhi ndhika oku mona uuyelele owundji 0855 60 16 18 nenge 081765 48. Otaya vulu wo okutalelapo epandja lyoFacebook lyo Raw Demo.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here