Tatu tungu po Namibia omunambili naanona

0
135

 

Konyala iiwike iyali ya piti Namibia okwa talulula nkene aanona ye haya silwa oshimpwiyu kiikondo yepangelo mbyoka ya tulwapo oku shi ninga kokutya okuya gamena nokuya longa.Osho wo oku kwashilipaleka kutya otuna aanona ya kola yo ishewe otaya mwenya momudhingoloko gwa yogoka.

Oshizemo shetalululo ndika osha patulula omeho goyendji noku holola kutya Namibia ota nana nuudhigu moonkambadhala dhe okugamena aanona opo kaaya longelwe uuwinayi. Iipotha yi na sha naanona ya longelwa  uudhudhu ihayi landulwa nomukumo. Aalongi yiikunino na yalwe mboka haya longo naanona okwa ndhindhilikwa yaa na ontseyo ya gwana oku mona kutya omunona gontumba iha silwa nawa oshimpwiyu osho wo kutya nguka oha hepekwa nando okuli.

Opo iiningwanima mbyoka yi vule oku hulithwapo mbala.

Ndele shoka tashi halutha ooshika kutya Namibia okwa fa inaa koneka esimano lyoku kala nomautho ga kola kombinga yegameno lyomunona unene tuu oku mu gamena koshiponga shomahepeko taga ziilile momakwatathano gopaintaneta.

Etalululo olya koneke wo kutya omalongekidho geputuko lyopetameko lyomunona  inaga talika ko ga simana naangaka oga fa ga tulwa konima. Onkene oshilongo otashi etapo aanona yomwaalu omushona mboka ya longwa

Utya Uuministeli wElongo, Uunkulungu nOohedhi owa popi nkene wa pumbwa “oku holola ongushu yoshimaliwa’, molwashoka pethimbo ndika itawu vulu oku ulika nkene elongo lyopetameko lya longa mokati kaanona, ngele osha talikila momwaalu goobilliona dhoodola ndhoka hadhi pewa elongo omumvo kehe.Nuumvo oshikondo shika osha pewa oodola oobilliona N$12,8 .

Eyogopeko nuuyogoki owuli natango limwe lyomomashongo omanene , opamwe nompumbwe yomeya.Ayihe mbika otayi ti omudhingoloko gwopankalathano ina gu yogoka ngaashi guna okukalekelwa omunona omuNamibia.

Ihe nando oshi li ngaaka onkalo ka yi li unene nayi no kayi shi ashike ya dhimeya andola. Shika oshi li ngeyi molwashoka Namibia nena ina fa ngoka gwomomumvo 2006 nenge gomomumvo 2013 ngele tashiya pegandjo lyomeya, eyogopeko nuuyogoki.

Eyelakanitho lyomiyalu kombinga yegandjo lyomeya, eyogopeko, nuuyogoki olya ulike eyokomeho lya ningwapo momahala gokomikunda hoka oko kuna aanona aaNamibia oyendji noosikola mpoka aanona mbaka haya kala ethimbo ele esiku kehe. Ihe nando ongaaka oshindji osha pumbwa okulongwa natango.

Etalululo ndika olya ningwa mokati koshikako kepangelo lya Namibia na UNICEF lya konenene ethimbo pokati komimvo 2014 na  2018. Omishangwahokololo dha gandjwa pethimbo lyetalululo odha za kUuministeli wUukashike ko,okantu kombinga yEgameno lomunona.Kuuministeli wElongo kombinga yegameno lyopankalathano, Uuministeli wUundjolowele kombinga yuukolele nepaluko, kUuministeli Wuunamapya, Omeya nOmakuti  kombinga  yomeya, eyogopeko nosho wo uuyogoki.

 Egameno lyomunona negameo pankalathano

Namibia okuna nenge okwa li ena konyala aanona yeli omilliona yimwe yomimvo 18 nenge mboka aashona yeli kohi yomimvo ndhoka,pamiyalu dhahugunina dhoshigwana dha ningilwe  momumvo 2011.Epulo olyo nee ndika kutya , Aanona mbaka otaya koko moshigwana shatya ngiini? Omayamukulo kepulo ndika hago naa naa omawanawa. Oshoka shotango aaNamibia ohaya hepeke aanona. Na unene aanona yaakadhona oye li moshiponga shoku hepekwa , naamboka haya hepekwa oye lilepo ooperesenda 31 dhaanonakadhona yeli pomimvo dhopokati komu 15 nomimvo 19, pamiyalu ndhoka dha gandjwa ku Helena Andjamba, Omuwiliki Gwoshikondo shOnkalonawa yomunona Muuministeli Wuukashike k’Okantu.

Andjamba okwa hokolola kutya iiningwanima yomahepeko gaanona oya yi pombanda nooperesenda  “23 , yo mbika oya etwa puuyelele koshikondo shokugamena aanona. Opena wo okwaa thike pamwe  mokulonga niipotha mbika oshitopolwa noshitopolwa.

Omanga shika tashi ulike sha fa inaashi gwana ,oopelesnda 73 dhaanona momikunda kohi yomimvo ntano, noopelesenda omilongo 71 dhaamboka yeli pomimvo 13 sigo 18 oya tulwa mongundu yaamboka ye li “moluhepo” kokutya mbaka oya hepa shili.

Okuza mu Juni 2016 Namibia okwa li ena aanona 221 087 haya pewa ekwatho nenge eyambidhidho lyoshimaliwa okuza koholomende. Ngele otwa longitha omiyalu dheyalulo lyo 2011, oshilongo oshina aanona ye vule 220 000 taya koko momagumbo ngoka gi ikwatelela kekwatho lyiipewahenda opo ga hupe.

Shoka epangelo tali ningi ngashingeyi osho oku kuthapo iikati yimwe momulandu nguka opo li vule okusila nawa aanona mbaka oshimpwiyu.Oshikati shimwe ongaashi ewiliko lyonkalonawa negameno ya li miikaha yIikondo ya yooloka, Andjamba a ti.

Osha pumbiwa wo okulonga neendelelo okutala omuthika gwiitopolwa, opo ku keelelwe,ku konakonwe noku monike mbala oku ethiwa komunona, okuhepekwa, nosho wo uulema waanona mboka inaaya tameka manga enongelo’

Andjamba okwa ti wo kutya “okwaa landulwa nokugeelwa kwaamboka haya hepeke aanona hoka kuli pevi” osho shimwe shomomashongo ngoka ga taalela omalongekidho gegameno lyomunona.

Kiilongwa yi ilongwa okwa gandja omusholondondo kombinga nkene sha simana oku andjaganeka elongelokumwe okupalamena iinima yontumba mbyoka aanona ya pumbwa okugamenwa kuyo, ngaashi okulongela kumwe nOshikondo shUuyelele nOmakwatathano gopaungomba  nonehangano hali wilike omakwatathano opo aanona ya gamenwe kokuhepekwa tashi pitile mointaneta.

Andjamba okwa ti wo “ompumbwe yelongelokumwe mokati kiikondo osho wo oku taambathana uuyelele, otashi ngambeke ongushu  oshowo okulonga nawa komayakulo gokugamena omunona mpoka eli.

Shoka sha pumbwa oku ningwa ngashingeyi sigo okomumvo 2018 osha kwatelamo etulomiilonga lyiinyangadhalwa  yaanona 2017 – 2021.’ Yilwe oyo oku endeleleka iilonga yokugamena aanona kehepeko lyopaipala okupitila mointaneta, osho wo oku  huepopeka omayakulo gaanona mokuhumitha komeho egameno lyawo kaaya longelwe omiyonena , osho wo oku tala kutya mbaka oya shangithwa noyena oonzapo dhomavalo.Iinyangadhalwa mbika oya pumbwa oku nkondopekwa.

Aanona yogene iikaha yeni

Aanona osho wo mboka opo taya zi muunona , ihaya yogo iikaha yawo nando. Ihaya iyogo kutya nee onomeya nenge nothewa, pahokololo lya UNICEF lyomumvo 2014.Ndika olya ulike  kutya nando mbaka oya tseyithilwa nawa uuwanawa nuuyogoki oku shi ninga, mbaka oya tsikila noku kala ihaaya iyogo kiikaha.

Pahapu dha Theopoline Nantanga, gwokOshikondo shUunamapya , Omeya nOmakuti, omiyalu odha ulike kutya ontseyo yuuyogoki oyili ooperesenda 87 mokati kaanona ,ndele nee eshongo olili poku ya mona taya yogo iikaha yawo nomeya nothewa.Miilando ooperesenda ashike omilongo 68 dhaanona naamboka yeli pethimbo lyokamukonda pweyu oyo haa yogo iikaha yawo nomeya nothewa. Miitopolwa yokomikunda mboka haya iyogo oyo ashike ooperesenda 37. Omanga omwaalu gopokati gwopashigwana gwaamboka haya iyogo ogwa thikama pooperesenda 53,9.

Oshi li eshongo enene oku kala naanona penongelo itaa ya yogo omake gawo.Shika oshi li ngaaka oshoka ooperesenda omulongo 16 dhoosikola kadhina omeya gokwiiyoga kiikaha.

Ishewe eyogopeko negandjo lyomeya olili natango eshongo  enene poosikola, mpoka omanongelo geli omilongo 20 gaana iiyakulitho yeyogopeko.

“Ooperesenda dhivule 28 dhaakadhona ohadhi longitha uundjugo mboka inaa wu yoololwa kwaamboka waamati nooperesenda 53 dhomanongelo inadhi ningapo omalongekidho gaakadhona shina nuuna ye li komathimboa” Nantanga a ti.

Oshilongwa shoka shi ilongwa mpaka osho shika kutya opo pu kale uuyogoki neyogopalo tali longo,aawiliki yopamuthigululwakalo, naamboka yomoshigwana oye na oku kutha ombinga.Oosikola nadho wo odhina oku kutha ombinga oshoka uuyogoki neyogopalo ehwepo kosikola “olina enwethemo ewanawa kokuya kosikola kwaanona yaakadhona”

Etalululo olya edhileko lya ti opwa pumbiwa okutula iinyangadhalwa yaanona momathaneko gopashigwana geyokomeho omatitano noku yi longekidhila iimaliwa. Na ishewe kutya elongo lyopetameko lyaanona olyo nali talike nawa.

 Elongo lyomunona omuNamibia

 Opwa yiwa nawa komeho  moku gandja elongo, tashi pandulilwa eetepo lyelongo lyoshali.Ihe momushangwahokololo gwe Amushanga Omukuluntu Gwelongo Sanet Steenkamp, okwa ndhindhilike kutya opena eyopevi  meishangitho lyaanona pokati komimvo 2013-2016.

Omwaalu gopashigwana gwaalongwa mboka yiishangitha moosikola mo2013 ogwa li 638 789 naangoka gomumvo 2016 ogo aalongwa 707 878. Shika otashi ulike eyopombanda naalongwa ashike 69 089 mboka yi ishangitha pokati komimvo 2013 no 2016, ooperesenda ashike dhili 10,81 oku uka pombanda.

“[Opena ompito yokukala naanona oyendji momanongelo,” Steenkamp a ti.

Epangelo olya tula omwaalu omunene gwiimaliwa melongo.Olya tunga oosikola omilongo 59 oompe moomvula ndhoka ndatu okuza momumvo 2014 sigo omvula ndji, naashika oshe eta opo oosikola adhihe kumwe moshilongo dhi kale 1 796, okuza koosikola 1 737 mo 20013. Tashi ti oosikola konyala 19.6 dha tungwa omumvo kehe. Ihe Steenkamp okwa ti enenepalo ndika itali tsu kumwe  niizemo yaalongwa.

Omwaalu gwaalongi nago ogwa li gwa nenepekwa naalongi  yeli 1 870 okuza paalongi 26 016 mo 2013 okuya paalongi 27 886 nuumvo.

Ihe shoka uuministeli mbuka wa hala oku ninga oku tala oshinima shelongo lyopetameko lyomunona. Osha hala wo okumona kutya iimaliwa mbyoka hayi longithwa melongo oyindji otayi eta wo iizemo yi thike puyo.

Shoka sha adhika kuuministeli mbuka omumvo 2014  pahapu dhawo osho edheulo lyaakwatheli yuundjolowele paithano nosho wo omawilikongundu gomanongelo.Oshikwa wo ekumiko lyoku igwedhelako lyaalongi ndyoka lya ningwa omumvo 2015.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here