Edhimbuluko lyomimvo 115 dhoshifo shOmukwetu

0
238

 

ONIIPA – Oshifo shOmukwetu otashi ka dhimbulukwa noku tyapula evalo lyasho, sho shika sha totwapo konima yoomvula 115. Oshifo shika osha tamekwa okuleshwa lwotango mo1901.

Oshifo shika oshongeleki Onkwaevangeli paLuther yomuNamibia (ELCIN). Amushanga omukuluntu gwoshifo shika omusita Tomas Uushona okwa ti oshifo shOmukwetu osha totwapo kEhanganotumo lyaSuomi, no tashi ka dhimbulukwa evalo lyasho muKotoba. Oshifo shika ohashi nyanyangidhwa mOshinyanyangidho shaELCIN mOniipa , no hashi piti lumwe momwedhi.

Omalalakano goshifo shOmukwetu okugandja etumwalaka lyopangeleki kaaleshi yasho, okugandja uuyelele wopankalathano, wopamahupilo, wopapolotika osho wo wopaundjolowele kaaleshi yasho, naashika oshi li miilonga pethimbo ndika.

“ Oshituthivalo shika otashi ka dhanwa iikando iyali, mono oshituthi shotango tashi dhanwa okutameka mesiku lyotango 1-2 Kotoba nuumvo  tashi dhanenwa pegongalo lyaHosiana mOvenduka. Oshituthi oshitiyali otashi ka ningilwa pegongalo lyaNiipa momasiku 14-15 Kotoba nuumvo,” pastoli Uushona a ti.

Gamwe gomomalalakano gokutyapula noku dhimbulukwa esikuvalo lyoshifo shoka, oku shi yambidhidha shi vule okumona omakwatho, sho shi kalekwe pamuthika nopondondo yi li nawa.

Sho tashi kala woo tashi tumwa koombinga noombinga dhoshilongo olundji momwedhi oshoka pethimbo ndika ohashi piti owala lumwe momwedhi.

Piituthivalo mbyoka otapu ka kala aayenda ya za koongeleka dhilwe, aakwanepangelo yoondondo dha yooloka, oshowo aayenda yaza pondje yoshilongo, opo ye ye ya gandje omayambidhidho gawo. Omusita Uushona ta ti okwa tegelelwa miituthivalo ayihe mbika iyali Omupevi Peresidente Omundohotola Nicky Iyambo oye a ka kale omupopi nomugandji gwetumwalaka lyesiku.

Ta gwedhapo kutya oshifo osha kala tashi adhika komashongo ethimbo nethimbo, nopethimbo ndika oya hala opo Omukwetu a indjipalekwe, yo ongerki yi dhike omahala koombinga dhiikandjongerki nokugongela oonkundana noku ulika aagongeli yadho.

Otaku hiwa aantu ayehe opo ya kale ya holoka kiituthi, mbika, opo ya ka tyapule noku gandja omayambidhidho gawo, opo oshifo shOmukwetu shi kalekwe nomwenyo sho shi indjipale. Opwa longekidhwa omagano gowina mono aasindani taye ki isindanena ethano lyokuthaaneka, ongodhi yopeke nenge ethano lyOmumbiisofi kehe pahogololo lyomuntu mwene.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here