Ya dhimbulukwa esiku lyawo pOluno

0
341
Aanona yomanongelo gomoshikandjolongo Oluno taya dhimbulukwa esiku lyOmunona omuNamibia oshiwike shika pOluno Primary.

OLUNO– Omolwa edhimbuluko netyapulo lyesiku lyokanona okaNamiba, aalongi, aavali naanaskola oyali ya gongala poosikola dhawo nomiikandjolongo yawo opo ya tyapule esiku ndika.

Esiku lyokanona okaNamibia ohali tyapulwa omumvo kehe momasiku 28 gomwedhi nguka, pamishangwa esiku ndika olya tyapulwa oshikando oshiti-26. Aanona oya gongala poosikola dhawo taya dhana iinyandwa, iidhano yopamuthigululwakalo osho wo iitewo mbyoka tayi tanga esiku lyawo.

Moseketa yOluno esiku ndika olya dhanenwa posikola yopevi yOluno, mono oosikola adhihe dhomoshikandjolongo dha hangana, noku tyapula esiku ndika. Omupevi Minista Guuministeli wuukashike ko’Okantu nonkalo nawa yuunona naye okwa li a tegelelwa a tyapule pamwe noohembundangele.

Omvula ndjika esiku ndika olyali lya longekidhwa owina kUuministeli mbuka kohi yoshipalanyolo “Omananathano nenge omangwandjulathano muAfrika : Okugamena uuthemba waanona”.

Omukuluntuskola poskola pOluno Kristian Auene okwa ti esiku ndino olya tameke okutyapulwa konima sho Okangundu kena sha nuuthemba waanona nuuwanawa wawo ko African Union ka shaina   euvathanotsokumwe mo 2000 okusimaneka uuthemba wokanona kehe , naa sho Ominista yotango yegameno lyOomeme nuunona, Netumbo Nandi Ndaitwah ali  indile okabinete ka tseyithe esiku eti 28 lyaSepetemba li kale ongesiku lyopashigwana lyokanona okaNamibia.

“Otatu kalekepo nokugamena uuthemba waanona aaNamibia yo ya tsikile nelongo lyawo, oshoka okanona kehe okena uuthemba ka kale ka longwa elongo lyongushu, onkee otuna etso mukumo kaavali ya gandje ompito kaanona ya ye komanongelo, yo yaka ndungikwe noku nongekwa.,” Auene  a kumagidha.

Martha Amoomo omulongwa poskola pOluno , okwali a gandja etumwalaka lyaanona pamwe wo nehuku lyesiku.  Amoomo okwa indile aanona ya kale ya tseya uuthemba wawo, yo yi itule melongo oshoka oyo aaleli yokomongula. Te ya indile woo ya simaneke aavali naalongi yawo opo ya kale yena elago moonkalamwenyo dhawo adhihe.

 

namibian-child1 namibian-child2

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here