Aahungimwenyo ya yamukula kompumbwe yaalongwa

0
200

 

OLUNO  –  Aahungimwenyo moshitopolwa shShana etine lyoshiwike sha ziko oya li ya gandja omagano kaalongwa poskola yopevi yOluno, pethimbo lyedhimbuluko netyapulo lyesiku lyokanona okaNamibia.

Omuhungimwenyo omukuluntu mOshana Rosida Pelema okwa tseyitha kutya ye pamwe naahungimwenyo ooyakwawo moshitopolwa, kohi yuuministeli wUukakwashike kookantu nonkalonawa yaanona oyali ya tokola opo ya gandje omayambidhidho kaanona.

Aanona yaheyali (7) oyali ya landelwa omizalo dhoskola dhiihwapo, opo ya vule ya tsikile nelongo lyawo. Aalongwa mboka oya za moondondo dha yooloka poskola oyo tuu ndjoka. Pelema okwa yelitha kutya oya tala kompumbwe yaanona.

“Otwa li twa gandja oshinakugwanithwa kelelo lyoskola opo li tothemo aanona mboka yaana omizalo dhoskola nenge aavali yawo itaaya vulu okuya landela omizalo dhoskola, shino otwe shi ningi nelalakano opo tu gandje sha moshigwana shoka hashi longitha omayakulo getu aluhe,” Pelema ta ti.

Okwa gwedhapo ta ti oyali woo ya tala aanona mboka yaana aavali yawo, opo ye ya landele omizalo dhiihwapo. Ta ti oya li ya kutha oshimaliwa moondjato dhawo yene no inaya pula ekwatho palwe, molwaashoka oya hala ya kwathele oholomende momukalo nguka.

Pelema ta gwedhapo kutya aantu oyendji inaya hala okugandja moshigwana nonande yena omaliko ogendji ohaya kala yega ndalapatela, ye ota ti inaya hala ya ndalapatele shoka ye na ihe ota ye shi longitha noku yambidhidha mpoka taya vulu.

Omuhungimwenyo kehe okwali a landele okanona omuzalo gwako gwiihwapo, mono mwa kwatelwa oohema yondalaha, oongaku niikwathitholongo yilwe. Ta uvaneke kutya otaya kala taya yambidhidha aanona yamwe mboka ya pumbwa okukwathwa, yo ya tsikile nelongo lyawo ya ka ninge sha moshigwana komeho.

Omukuluntuskola posikola ndjoka Kristian Auene sho a taambako omizalo ndhoka dhaanona peha lyaalongwa mboka okwa pandula aahungimwenyo mbaka, a ti oya longa oshilonga sha simana moshigwana oshoka oshishona shoka ye na oye shi longitha nawa mokukwatha oshigwana.

Ta pula moshigwana shi kuthe oshiholelwa oshiwaanawa kaahungimwenyo mboka ya mono kutya osho opala, opo ya gandje omakwatho koohembundangele mboka yena ompumbwe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here