Omashongo naga kondjithwe go ga hulithwe po

0
268
Omumbisofi Shekutamba VV Nambala okwa li a popitha ontanda yaakuluntu moshikandjongerki shokUuzilo mongerki ya ELCIN ya li megongalo Onguta mOndangwa oshiwike shayi.

 

ONIIPA – Omuwilikimbiisofi mongerki Onkwaevangeli paLuther moNamibia [ELCIN]Omundohotola Shekutamba V.V Nambala okwa kumike aaKriste, unene tuu aanandjokana, opo ya kondjithe omashongo ngoka geya palamena.

Omundohotola Nambala okwa ningi ekumiko ndika oshiwike sha yi pethimbo ta popitha ongundu yaakwantanda ndjoka yali ya gongala pontanda yaakuluntu moshikandjongerki shUuzilo, megongalo Onguta moshitayingerki shAuala.

Pethimbo ta popitha aakwantanda mboka, noku gandja etumwalaka lyombelewa yoshikandjongerki, Omumbisofi Nambala okwa ti okwa konekwa eshuno monima  ku yimwe yomiilyo yongeleka yaELCIN, nuuna ya adhika komaudhigu nenge komashongo goludhi lwa yooloka ohayi ya tono oonkondo , yo yamwe taya kala ihaaya holoka komalongelokalunga, noku shuna monima.

Omumbiisofi Nambala ta gwedhapo kutya yamwe yomaasita ohaya longo iilonga inaayi ukilako, nongele yi iyadha yeli muupyakadhi ihaya kongo ehungomwenyo, ohaya kala owala anuwa yeli momagumbo nomaupyakadhi gawo.

“Otwa gongala nena mpaka opo tu kundathaneni montanda ndjika yaakuluntu, aanandjokana oyendji ka yena oombili momagumbo, nonkene shono ohashi eta opo ya kale taya nyengwa okuya komeho noondjokana dhawo, nonande aantu mbono otaya vulu oku kwathwa ihaya kongo ekwatho manga kuyele,” Nambala ta ti.

Ta ti aluhe aantu naya lalakanene ombili, yo ya longe ashihe shoka shu uka noku kondjitha omashongo ngoka ta ge ya adha moonkalamwenyo dhawo, ta ti aashitwa yaKalunga oya pumbwa oku lundulula yo ya longe mbyoka yo opala koshipala shomushiti.

“Okwa konekiwa aanandjokana oyendji itaa iyutha we koondjokana dhawo, na yamwe ohaya kala ta ya yi pondje yondjokana shono hashi eta okwaahena ombili nuutondwe momagumbo, oshinima shika osha pumbwa oku hulithwapo, dho oondjokana dhi kalekwepo noku simanekwa,” Nambala ta kumagidha.

Omumbisofi ta tsikile noku indila mboka ya kanitha eitaalo noya shuna monima, ya konge Omuwa manga pena ethimbo, yo ya longithe okathimbo hoka yena ya kale haya gongala pomagongalelo yo taya tungathana, oshoka onkalamwenyo ofupi noya pumbwa omuntu wuna eitaalo lya kola.

Ta kumagidha wo aavali ya putudhile aanona uukriste netiloKalunga, yo ya kale noku gandja iiholelwa iiwanawa kaanona yawo.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here