Otashi pula omukunda okuputudha omunona

0
140

Otashi uvitha nawa noku kululukitha omutima okulesha nkene aalongi, aakuluntu noshigwana ashihe shi itulamo  mehumitho komeho lyelongo lyongushu moshilongo. Ngaashi omupopyo ha gu ti ohashi kutha omukunda aguhe okuputudha omunona.

Hanale unene sho kwa kala kwa tegelelwa olundji opo epangelo olyo li se oshimpwiyu kutya oshigwana oshina oongulu dhomanongelo  dha silwa nawa oshimpwiyu, dhina omambo osho wo iilongitho niipumbiwa ayihe yoku gandjitha elongo. Pethimbo ndika onkalo ndjika oya lunduluka kayi li we ngaashi shito.

Aakuluntu yomanongelo naalongi ya go oya ninga aanangeshefa ngashingeyi naagongeli yiimaliwa ta ye  shi ningi pamwe niilonga yawo yokulonga omunona. Mbaka oya ninga aanambelewa aathaneki yaashoka sha pumbwa okuningwa, taya dhiladhila oondjila nkene ye na okugongela oshimaliwa, ya wa pe okulanda iilongitho niikwathithilongo ya pumbiwa pomanongelo gawo.

Iilonga mbika aalongi oha ye yi longo konima yoku zimbuka nenge mehulilo lyoshiwike, uuna ndoka inaa yi ipyakidhila niilonga yokulonga omunona nenge uuna yeli moombelewa taya longekidha iilonga yesiku lya landula.Yo mbika oha ye yi longo meigandjo osho wo meitulemo molwoshigwana shawo.

Oshiwike kehe ohatu lesha nkene enongelo lyontumba lya mono ongulu yosikola ompe , ongulumambo, okapale ketanga nenge nkene oongulu dhenongelo dha opalekululwa, iilonga ayihe mbyoka ohayi longwa koshigwana.

Shika itashi ti epangelo inali tegelelwa li tsikile noshilonga shalyo shoku tala kutya kehe omunona okwa mona elongo moshilongo.

Na ishewe kutya aalongwa naalongi  oye na omahala geli nawa no go opalela elongo. Aawe epangelo natango olina oshinakugwanithwa  komapepe galyo  okulonga shoka li na okulonga. Ihe lyo ha aluhe hali gwanitha po shika meudhililo.

Ndjika oyo oshili yonkalamwenyo.Nomolwetompelo ndika  oshigwana unene shoka tashi vulu osha tegelelwa oku kwatha oku thitika ombende mpoka epangelo inaali vula oku edhila.

Oshikondo shopaumwene  oha shi pulwa aluhe  opo shi kwathele okuthitika oombuthulu ndhoka moku kwatha epangelo mushika.

Oshi shiwike kutya oshikondo shopaumwene oshi li po okuninga oshimaliwa  neyambidhidho lyopankalathano  moku gandja kelongo nosho wo kiitopolwa yilwe shika ohashi ningwa ashike ngu a tile ongo omuntu to tidha omumbala pegumbo. Oshikwawo oshikondo shopaumwene otashi vulu ashike oku gandja noku kwatha uuna sho sha mona iiyemo yoopalela ooyene yasho.

Onkene omutenge nguka olundji ogu li komapepe goshigwana shoshene shoka osho shi na okutala kutya otashi longo ngiini opo shi gwanithilepo omanongelo iipumbiwa yago, omanga sha tegelela epangelo li mone oonzo dha gwana okutunga oongulu dhomanongelo  dha pumbiwa.

Oshigwana osho sha tegelelwa shi gwedhepo  pwaa shoka sha pumbiwa komanongelo okulanda ngaashi ookompiuta dho moongulumambo, uuna eindilo komunangeshefa  lya etapo ashike etata lyaashoka sha pumbiwa.

Moshinima shika aalongi naakuluntu yomanongelo oya longa nawa. Nashi tumbulwe wo kombinga yaakwashigwana mboka ya vulikitha shika, mboka ya  yamukula komaindilo goosikola uuna dhili mompumbwe yontumba.

Kaalongi ayehe noko shigwana shoka sha kwathela pamukalo nguka , omwa longa noku ninga nawa. Tsikileni ngaaka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here