Prostate cancer – okaankera yaalumentu

0
302

OProstate okaankera yoludhi ndoka halu adhika maalumentu, no hayi kwata aalumentu kiilyo yiivalithi. Oha yi kwata unene tuu aalumentu okuza poomvula 50 sigo omuukulupe. Ashike omathimbo ngano, okankela ndjika ohayi adhwa maalumentu yena oomvula dhili kohi yo50. Onkene aalumentu otaya tsuwa omukumo ya kale tayiikonaakonitha koshipangelo okuza poomvula inaadhi adha ko50, opo yapangwe manga kuyele.

Okaankera yoprostate ohayi eta eso mokati kaalumentu omumvo kehe kwa tengenekwa nokuli hayi dhipaga aalumentu yeli 10 000 omumvo kehe.

Pethimbo lyoshinanena, iiningwanima yokankera yoprostate otayi londo yuuka pombanda taku tengenekwa kutya omolwa eindjipalo lyoombakiteli nookemikalia momugwalangandho ndhoka hadhi dhipaga iitungithi lutu yomombizi. Maalumentu shika ohashi dhenge oshitopolwa sholutu shomulumentu hashi ithanwa prostrate, no ku eta okaankera.

Eso mokati kaamboka ya kwatwa kokaankera yoprostate otali shuna pevi omolwa okukonakonwa nokumonenwapo komukithi nguka omanga kuyele, opo omuntu a vule nokupangwa omanga inagu koka.

Iiyeti yuuvu mbuka:

Uukokele

Okankera yoprostate ihayi adhika naanaa maalumentu yeli kohi yomimvo 50. Ashike oshiwanawa opo aalumentu yakale tayiikonaakonitha manga kuyele monkalamwenyo yawo sho yu uka komimvo 50.

Ethigululo lyuukwatya wolutu

Ooperesenda 10 dhaavu yokankera yoprostate oye na ondjokonona yokankera ndjika mezimo. Oshihololelwa; ngele nakuvala kutya he nenge mumwayinamati oya kwatwa kokankera ndjika, nangoye owuna ompito yokukwatwa kokanera ndjika.

Uuvu mbuka ngele owa thigululwa nena ohawu tameke mbala. Konyala ooperesenda 45 dho kankera yoprostate ohadhi holoka maavu ye na omimvo dhili kohi yomimvo 55.

Omuhoko (Olwaala lwoshipa)

Aalumentu yaaluudhe oye na ompito onenee yoku kwatwa kokankera yoprostate na ngele oya kwata, ohaya kwatwa koludhi lwaandjoka ohahu, kokutya hayi endelele oku taandela no ya nika oshiponga.

Iikulya

Okankera ndjika ohayi holoka unene miilongo mbyoka hamu liwa iikulya yoondoka okuyeleka niilongo mbyoka hamu liwa unene iihape niikwamboga.

Esitamo lyomasita goluvalo

Omakonakono gamwe oga ulike kutya okusitama omasita goluvalo olwindji ohashi gamene kokuadhika kokankera ndjika. Esitamo lyomasita goluvalo iikando 21 momwedhi okuna uukolele.

Okupatwa kuumuligu womasita goluvalo

Opwa ndhindhilikwa okankera ndjika olundji tayi adhika mokati kaamboka ya patwa oluvalo, ndele kape shiwike kutya oshike sheeta eindjipalo ndyoka.

Emoniko lyekalepo lyomandhindhiliko tashi vulika guuvu mbuka konima yetando lyoku kuthapo oprostate molutu:

Omasita itaa ga ende nawa

Oku ehama nenge omandhindhiliko gothina mondjila yomasita

Omasita ge na ombinzi.

Uuwehame momasipa unene ombunda, okukanitha ondjundo nokukala nombinzi yatoka unene.

Onzindo moohongo noompando oshowo kiilyo yuulumentu.

Ekanitho lyoonkondo momaiyuvo okuza poshiya okuuka pevi, olyo gamwe gomandhindhiliko ga hugunina.

Oshizemo shomakonaakono gokankera

Ekonaakono lyuuvu wokankera ohali tala konakuziwa yomuvu, hali longitha niilongitho yopashinanena ndjoka ya simana noonkondo mekonaakono ndika.

Omeya gombinzi moka tamu talwa ngele omuna oPSA.

Oku mona kutya omukonakowa okuna okankera shili yoprostate, ekalepo lya yo olina okukolekwa keshina lyosonar ndyoka olyo tali kwathele mekonakono.

Okupanga okankera ndjika

Okupanga uuvu mbuka otashi ikwatelele kutya mbuka owu li pondondo yi ni noompito dhepango, shiikwatelela konkatu mpoka wu li opena ongaashi:

Okutegelela nokukonenena uule wethimbo opo ku monike kutya omuntu ota ehama shili okankera ndjika.

Etando.

Ofika oo cele dhokankera (radiation therapy)

Epango yoohoromone

Okudhipaga oocele dhokaankera nuutalala wa pitilila (Crytherapy)

Shoka sha pumbiwa oku ninga po

Aalumentu yomimvo 50 oku uka pombanda oye na okukonakonwa ku talike ngele mombinzi otamu holoka ooPSA no ku konakonwa  pathano kwendjandja lyokonima omumvo kehe  opo ya kwathelwe kombinga yoku monika okankera yoludhi nduka kuyele omanga ndjika inaa yi taandela nenge inaayi ninga okankera ndjoka tayi yonagula iitungilutu yilwe.

Uuna okankera yoludhi nduka ya monikilapo nena opena ompito opo ndjika yi pangwe osho wo oku keelela eso.

protatse

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here