Efiku laavo ve na oupyakadi womadiladilo la dimbulukiwa

0
204

 

OSHAKATI – Alushe konima yeesekonde 40 mounyuni ohaku lidipaa omunhu omolwomadilaadilo e he li ponhele.

Ouyelele wa tya ngaha, owa popiwa kOmuprima woshilongo  Saara Kuugongelwa Amadhila eshi a popifa oshiwana pokapale kEmanguluko  mOshakati Omaandaha.

Kuugongelwa Amadhila okwa ti oshidjemo shevalulo lomwaalu wovanaulema moNamibia momudo 2011 osha holola kutya, mokati komwaalu wovanhu ava va didilikwa moshilongo ashishe ve lile po eepreresenda 12.9 omu na ovanaulema vomadilaadio a dja ponhele ve fike peeperesenda  4.7.

Nande edimbuluko lefiku laavo ve na omadilaadio a dja ponhele la dimbulukiwa luhapu moNamibia, nomapukululo a endululwa luhapu ovaNamibia ova tala ko, omukifi ou wafa uhe na oshilonga moshilongo nande wa kuma vahapu.

Kuugongelwa Amadhila okwa weda po kutya,  okudimbulukwa ovanhu ve na omadilaadilo a dja ponhele okwa hovela momudo 1998, okuyandja ouyelele mounyuni nghee onghalo ei  tai dulu okuyepiwa, okudiinina ouhaku waavo va ninga oihakanwa nonghee ovapambele ve na kukala nawa no va naudu vomadilaadilo a dja ponhele.

Omuprima Kuugongelwa-Amadhila ta yelifa kutya, ehangano loundjolowele mounyuni ola didilika kutya ovanhu ve lile po ooperesenda 50 mokati komwaalu wovanhu mounyuni, ova shakeneka omaudjuu ena sha nomadilaadilo a dja ponhele.

Omuprima ta fatulula kutya,  omaunghundi omadilaadilo eheli ponhele okwa etifwa kenwo lomalodu shapitilila, nosha etifa onghalo ya vahapu i kale ya lulilwa,  moilongo opo tai putuka nomoilongo ya  xuma komesho.

Omolwa eedjo da ngabekwa nomhumbwe yovanambelewa va deulikika,molwa omhumbwe  yoiyakulifo epangelo otali kendabala pa dikwe oiyakulifo yovanhu vomadilaadilo a dja ponhele moitukulwa aishe yoshilongo. Ta weda po kutya Namibia ota pumbwa ovaxungimwenyo va wana okuya meenghundafana novanaudu vomadilaadilo a dja ponhele .

Kuugongelwa Amadhila ta weda po kutya ovanhu vomadilaadilo a dja ponhele luhapu ohava hepekwa kovapambele vavo, ngee have va denge nokuva ningila omahepeko omaludi. Onghee okwa kumaida ovapopepi va holole ngee ova didilike omupambele ilo omushiivikile e na omadilaadilo a dja ponhele, a kongelwe ouhaku tau wa palele shaashi omukifi ou ohau dulu okuhakulwa.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here