Iilonga ya Tity Tshilumba tayi ulikwa koNAGN

0
197

 

Windhoek

Okuza ashike sho omuthaaneki nomumbapeki gwokoonyala, Tity Tshilumba, ali a ulike iilonga ye yotango mongulu yuunkulungu yaFranco (FNCC) mo 2014, nguka ota ulike ishewe iilonga ye  iipe opo ya kondo, pongulu yopashigwana yuunkulungu ya Namibia (NAGN).

Edhina lyiilonga ya Tity mbyoka iipe olyo Daily Life, shoka tashi ti Onkalo Yesiku Kehe, niilonga  mbika otayi tayima noya paindwa nawa.

Tity oye omuthaaneki ngoka a kala noku gandja oshipambu shiilonga ye ngele tashiya puunkulungu moNamibia, niilonga ye oyili unene miiningwanima mbyoka hayi ningwa esiku kehe, okuza komikunda sigo nomuushimba.

Omanga iilonga ye ya kala yili kombinga yiiningwanima mbyoka ya kehe esiku, Tity oha thaneke ishewe uunshitwe muuyuni auhe ngaashi aantu  niinamwenyo.

“Aantu mba handi thaaneke nenge handi mbapeke, oomboka ashike yeli pomudhingoloko gwandje nenge pooha dhandje, naashoka he mono esiku kehe ohandi shi thaaneke opo ndike shi mbapeke nale,” Tity ta ti ngaaka.

Konima yoomvula 16 moshilongo, omulyo gwa Tity ngele tashiya pokumbapeka nokuthaaneka ogwa koko noonkondo, onkene natango  ote shi enditha nawa.

Omwaalu gwiilonga ye yo “The Daily Life” mbyoka yili ko NAGN ogwa hokiwa okuyi tala molwa ondjala ndjoka yili moNamibia, noya taalela aakwashigwana oyendji.

“Oomvula ndatu dha pita, sho ndali nda ulike iilonga yandje pamwe na Kaleb Haipinge,  okwa li ndambapeke okapambu hoka “Red Alarm”,  muna omumati ta ende pamwe noongombe mevi lya kukuta, a  uka koshilando hoka kwa ziza nawa. Shika oshali natango tashi longo aantu nkene yena oku yanda ondjala ndjika, yo ya tale mpoka puna uunapelo wuli nawa” Tity ta ti ngaaka.

Tity okwali apewa onzapo ye yuunongo nuunkulungu ko Institute des Beaux Arts mo Lubumbashi/ Congo DRC mo 1998.

Okwa valwa mo 1976 mo Lubumbashi, DRC eta kokele mo Namibia, omolwa uukoloni okwa li a shuna ko DRC  nokwa galukilemo mo2000. Mo 2007, okwa li a ulike yimwe yomiilonga ye pamwe naathaneki yomoshilongo yedhina Congolese Connection, shoka shali she mupe ompito ombwaanawa yoku kundathana noku tseyathana naathaaneki ooyakwawo yomoshilongo.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here