Oongundu yambidhidhi odhina aahungimwenyo ya pyokoka

0
202
Ongundu yaahungimwenyo ya kuutumba moshigongi shawo mendiki lyiigongi moLodge Ekamuti pOndangwa oshiwike shika.

 

ONDANGWA – Etiyali lyoshiwike sha piti aahungimwenyo yaza kiikandjo ya yooloka moshitopolwa shaHangwena, oya gongalele moshigongi shawo pEkamuti mOndangwa.

Aahungimwenyo mbaka oya topolelathana nkene yena okugandja ehungomwenyo kaantu mboka yeli pumbwa, nonkene haya yambidhidha mboka yena omaupyakadhi. Shino oyali yeshi ningi oshikando shotango konima sho yali ya dheulilwa oshilonga shuuhungimwenyo  omumvo gwa ziko.

Omukuluntu wiliki gwehangano lyoTonata ndyoka hali ungaunga naantu mboka taya lumbu nombuto yoHIV/AIDS, naamboka ya gumwa osho wo mboka itaaya vulu okwiikwatha yoyene Victoria Kamule, okwa yelitha kutya oongundu yambidhidhi ndhoka dha totwa miikandjo ya yooloka odhina aahungimwenyo taya vulu okugandja ehungomwenyo nawa.

“Moshigwana shetu omuna aantu yena omaudhigu, mboka taya lumbu nombuto nenge yaana ombuto, yo yamwe ihaya kala ya manguluka opo yaye yaka konakonwe ashike omuntu ngono ngele okwa mono ehungomwenyo ohashi vulika a lundulule omadhiladhilo ge ye ta kutha onkatu  eki ikonakonithe mwene ye ta tseya mpoka a thikama,” Kamule ta ti.

Kamule ta gwedhapo kutya ehungomwenyo olya pumbiwa moshigwana, ngele omuntu okwi iyadha eli muupyakadhi na konge ehungomwenyo manga inaa ninga etokolo lyahugunina, ta ti kapuna uudhigu waana ekandulepo, ashike ehungomwenyo olyo ka pyoko.

Aahungimwenyo mboka ya mona omadheulo oya indilwa ya longe oshilonga shawo ngaashi yeshi dheulilwa, yo ya kwathele oshigwana shoka sha pumbwa ehungomwenyo. Aahungimwenyo mboka haya ende nomikunda oya holola eitulemo lyawo, nolundji ohaya kala nokuhunga oomwenyo piipangelo oshowo momagumbo.

Tuuliki Hameva gumwe gomaahungimwenyo mboka yali ya gongala, okwa ti nonande ihaya mono iiyemo yasha otaya longo meiyambo, nokwa uvaneke taya gandja omayakulo ngaashi haye ga gandja shito.

Ta ti unene yo ohaya gandja omahungomwenyo noku uvithako aantu  kombinga yombuto yoHIV/AIDS, nelalakano opo ndjika yi shune pevi, yo aanona ya longwe kombinga ya nkene yena okwiigamena kombuto oyo tuu ndjoka.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here