Ootundi dha yamwe poKAYEC dha tameke

0
221

 

ONDANGWA – Yamwe yomaalongwa mboka taya nongekwa moshiputudhilo shoKAYEC mOndangwa , oyali ya tameke ootundi dhawo omasiku ngaka konima sho aalongi moshiputudhilo shoka ya ningi omasiku yeli mekanka.

Aanaskola mboka oyali ya tuminwa komagumbo manga konima yoomwedhi ne (4), molwaashoka aalongi yawo oyali ya hulithapo okulonga sho taya pula oondjambi dhawo dhi gwedhelwe.

Aalongi mboka oyali taya pula oopelesenda 12, ashike oya pewa ashike oopelesenda 5.1, ndhono ya tindi okutaamba oshoka otaya ti oshimaliwa shono haya mono oshishona unene okuyeleka noshimaliwa shoka aanambelwa aanene mendiki ndyoka haya mono.

MoKAYEC ohamu longwa okoosa dhomaludhi ngaashi okuhonga iipilangi, okulonga nokupangela ominino dhomeya, okompiuta na dhilwe woo, aanaskola yamwe ohaya ilongo ookoosa oofupi uule woomwedhi ndatu (3) nenge hamano (6).

Omukuluntuwiliki gwoKAYEC Joe Shikongo Mundukuta oshiwike shino okwali a koleke kutya yamwe yomaalongi mboka ya kala ethimbo ele yeli mekanka, oya tameke iilonga pehulilo lyomwedhi gwaziko, nootundi dhaanona odha tameka ngaashingeyi.

“Nonande inatu adha euvathano aalongi yeli yane oya ningi etokolo opo ya galukile kiilonga omanga yeli omulongo natango inaya galukila kiilonga, oya ti inayi ilongekidha okugaluka manga inaaya pewa shoka taya pula,” Mundukuta ta ti.

Yamwe yomaalongwa mboka oyali yena oku kala ya mana ootundi dhawo nale, ashike omolwa ekanka iilongwa yawo oyali ya yiwa moshipala, yo ngaashingeyi oya tsikile owala mpoka yali ya hulila. Mundukuta ta ti oyu uvite olukeno pamwe naavali osho wo aalongwa yoyene sho ethimbo lyawo lya manwapo, ta gandja ombili mwaashoka.

Mundukuta ta gwedhapo kutya sigo ethimbo ndino inaku adhika euvathano kombinga yegwedhelo lyoondjambi, ashike okwa uvaneke taya kala ya adha etsokumwe muNovomba nuumvo.

Aalongwa oyendji pendiki ndyoka mboka yali ya tameke ootundi oyali ya holola okwaa uva nawa kwawo, taya popi kutya ethimbo lyawo olya manwapo unene, yo oya kala uule woomwedhi ndhoka yeli momagumbo, nonande yali yena okukala yeli mootundi.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here