Aanona yeli moluhepo ya ningwa onzo yiiyemo

0
241

 

Ongwediva

Uuminsteli wUuthike pamwe nUukashike kO’kantu nOnkalonawa yUunona (MGECW) owa koleke oshiwike shika kutya owa fala noku hokololitha omwaalu gwaantu yontumba mompangulilo molwashoka mbaka oya yugu epangelo okupitila miimaliwa mbyoka hayi pewa aanona ye li muupyakadhi.

Kundana okwa uvu kutya  opena aantu mboka ya ninga iipewahenda yaanona yeli moluhepo no sho wo mboka yoothigwa okuza koshikondo shika ongo onzo yoku imonena oshimaliwa.

Omupopiliko Omukuluntu gwOshikondo shika Walter Kamanya okwa koleke ndhika oshiwike shika ati uuministeli we otawu tamaneke aantu yomwaalu gwontumba mboka ya tulamo omaindilo guulingilingi kuuministeli nelalakano ya futwe iimaliwa mbyoka yaanona yoothigwa naamboka yeli moluhepo.

Otaku fekelwa kutya aantu yamwe oya ninga iipewahenda yaanona mbika ongo ongeshefa. Shika anuwa ohaye shi ningi moku gongela  aanona mbaka okuza komagumbo gaa kwawo nenge aakwanezimo osho wo tuu komuntu kehe ngoka iilongekidha okugandjapo omwana oku ka putudhwa kugulwe.

Okuza mpoka omugongeli gwaanona nguka oha ka shangitha mbaka  nuuminsteli mbuka opo aanona ya vule okupewa iimaliwa yo OVC, ye naku shangitha aanona ti iningi oye omusilishimpwiyu gwawo.

Uuyelele okuza koonzo dhi shi kwi inekelwa owa ti yamwe yo mwa mbaka anuwa ohaya yi sigo okoAngola  noku zako naanona, ta ye ya kongele oonzapo dhomavalo opo ye ya shangithe kuuminitseli wo MGECW.

Ootjotji ndhika anuwa ohadhi popi kutya dho odho aakuluntu mboka ya vala aanona mbaka otyanku nenge odho aasili shimpwiyu yaanona mboka .Dhimwe anuwa ohadhi ti aanona mboka anuwa oya thigwa ashike pomayelo gomagumbo gawo kaakuluntu yawo yopanyama  onkene kaye shi wo mpoka mbaka ya ningine.

Kamanya okwa koleke kutya aantu yamwe oya kwatwa no ya holoka nale mompangu taya tamanekelwa iilonga yuumbudhi mbika.Ihe ina vula oku koleka kutya opena mboka taya hokololithwa oku ka tala aanona koAngola oku ya eta moNamibia..

Kamanya okwa ti epogolo ndika oha li ningwa kaantu mboka haya shanga omagano giifundja , noku ka tala oombapila dhomagano okuza kopolisi taya ti yo ihaya mono iiyemo yasha. Okwa ti aantu yamwe ohaya holoka koshikondo she ongo oyo aakuluntu nenge aashilishimpwiyu yaanona mbaka noku tameka taya  ka taamba iimaliwa pehala lyaanona mboka. Oyendji yomuyo ihaya kala naanona mboka yo taya ti oha ya sile oshimpwiyu.

Moompito ndhoka shika sha ningwa kutya ngoka ti iti oye omukuluntu gwomunona ndele ina kala nomunona , uuminsteli we ohawu hulitha po okufuta iimalwa mbyoka sigo uuna ndoka ofamili ndjoka  ya eta aakuluntu yoshili nenge aatonateli yomunona ngoka mboka taye mu  putudha. Mboka taya gandja uuyelele wiifundja otaya ka kwatwa eta ya gandjwa miikaha yopolisi.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here