Bank Windhoek a londodha kombinga yuumbudhi

0
190

 

WIDNHOEK – Ombaanga ya Venduka oya tseyithile aayakulwa ya yo kutya opena oombudhi tadhi yaka omishangwa nenge oostatementa dhaambaangi muumbudhi noku ka longitha ndhoka okwi imonena omikuli okuza kookesheloana nenge oku landa iipumbiwa yomomagumbo moositola dhiipoleki[iifurniture].

“Nguka omukalo gu shiwike nawa hagu longithwa koombudhi.Ohadhi kutha ostatementa yombaanga yoye yolela hoka kwa nyolwa omaukwatya goye agehe opo ihe otaya ningi mo okopi ta ye yi tula kombapila yiifundja.

Oohandimwe mbaka ohaya yi ihe komahangano gookesheloana oku ka konga ya pewe  omukuli gwoshimaliwa nenge taya yi koongeshefa dhiipoleki ya ka indile omukuli gwoku landa iikwasikopa niikwaipundi. Ashihe shika oombudhi otadhi shi longo tadhi longitha edhina lyoye ndyoka dho dha kutha kostatementa yoye yeyalulo lyombaanga yoye.” Osho Omuwiliki moshikondo shomakonakono gombaanga ya Venduka Johnny Truter a ti.

“Shika kashishi ashike uufuthi wuukwatya womuntu, ndele otashi ka kala nenwethemo kondjokonona yoye kombinga yoku longitha iimaliwa ya hehelwa. Oshoka ooyene yookesheloana nenge yoositola dhiipundi otaye ke ku fala kohofa noku ku thiminika opo wu fute iimaliwa yawo mbyoka ngoye anuwa wa hehela kuyo. Ndele moshili ngoye kuna esiku wa ningile eindilo lyomikuli nani omaukwatya goye oga yakwapo noku longithwa koombudhi  omanga ngoye inoo shi nongela, dho ndhika tadhi longitha edhina lyoye muumbudhi” Truter osho a londodha.

“Kala wa kotoka kutya okulye to gandja omauyelele goye ga guma iimaliwa unene tuu ookopi dhostatementa dheyalulo lyombaanga yoye. Oshiwanawa noshipu okutuma oombapila okupitila mo e-maila ndele kala wu shi kutya shika osha nika oshiponga sho omuntu kuu shishi naanaaa kutya oodokumende dhoye ndhoka otadhi ka hulila miikaha yalye”

“Tseyithila mbala aagandji yomayakulo gopashimaliwa ngaashi oombaanga, ooassuransi, omahangano gomapungulo naangoka omawiliki gomaliko, uuna uukwatya woye wopaumwene wa lunduluka ngaashi okaketha kopoosa oku yanda noku keelela opo omaukwatya goye gopaumwne gopashimaliwa kaa ga gwile miikaha yoombudhi.”

Okwa ti omuntu owa pumbwa okutula nokupungula nawa oostatementa dhombaanga, oofoloma dhokufuta iifendela, uumbapila womafutilo noodokumende dhilwe pehala limwe dhili pamwe. Lyo ehala ndyoka nali kale ihaa li vulu okupya nuupu .

Aluhe uuna wa mona oodokumende dhi na sha niimaliwa oshiwanawa opo ndhika dhi pungulwe nawa nombala. Uuna to ekelehi ostatemenda ndhika ino umbila ashike mondoloma yii yagaya ndele soshimpwiyu kutya ndhika owe dhi hanagulapo sheke. Opo oombudhi dhaa dhi mone noku dhi yaka po.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here