ELCIN neindjipalo lyoongelka dhomalongo galwe

0
195

 

ONIIPA – Omolweindjipalo lyoongeleka dhomalongo itaalo galwe moNamibia, Ongeleka onkwaEvangeli paLuther moNamibia(ELCIN ), muAguste oyali ya pititha oontonkolwa dhelelongeleki.

Omushangwa goontokolwa ndhoka gwa shangwa noku shainwa komusita Alpo Enkono  ogwa koleke moshilongo mwi iteyela oongeleka dhomalongo galwe, nomwaalu ngoka otagu ende tagu indjipala nonande oongeleka dhimwe ndhoka inadhi landula omilandu dhili mondjila..

Omusita Enkono ta ti oongeleka ndhoka odha lopotwa anuwa tadhi teyapo ombili mokati kiilyo yadho, tadhi yugu nokukutha aantu iimaliwa nomaliko gawo pamikalo inaadhi opala, nodhaali pauyuuki.

.Ongeleka yOnkwaevaangeli paLuther otayi pula oongeleka ndhoka oompe opo tadhi totwa dhi kale dha shangithwa, dhi pewe uuthemba manga inaadhi tameka nomauvitho gadho.

“Dhimwe dhomoongeleka ndhoka odhina aapolofeti notadhi longo iilonga yafa yopaulodhi, nonande tadhi longo medhina lyaKalunga, dhimwe otadhi longitha oonkondo dhiimenka, tadhi topola aakwanezimo, noku eta uutondwe moshigwana. Ongeleka yetu oyi li ompinge noongeleka dhomalongo ndhoka oshoka otadhi teyapo oshigwana,” Enkono ta ti.

Omolwa ayihe mbyoka tayi lopotwa kombinga yoongeleki ndhoka dhomalongo galwe elelongeleki lyaELCIN olyali lya tokola noku indila epangelo muAuguste opo li kale hali gandja omukanda nomushangwa ngoka tagu pitike noku gandja uuthemba kongeleka yontumba yi tameke noku uvitha.

Ontokola yimwe otayi popi kutya oongeleka adhihe nadhi kale dha shangithwa, nomakonakono ga kwata miiti naga kale ga ningwa, opo ku yandwe iiningwanima yaantu taya lundilathana noku kanitha ombili moshigwana.

Oongeleka ndhoka tadhi longo dhaali paveta nenge tadhi longo noku uvitha pombambo nadhi kale dha patwa, dho tadhi lopotwa dhi longwe nadho.  Enkono ta ti epangelo nali kambadhale li kale lya konga aagandjimayele.

“Omashongo ngoka ogendji unene naa uvithi yoongeleka ndhoka oyi iluka omadhina ngaashi aapolofeti, aambiisofi , oondohotola, nonande iilonga mbyoka taya longo inayi ukilako,oyendji otaya lombwele aavu mboka yeli kepango ya ethe omiti dhawo ashike ayihe mbyoka ka yili mondjila, otadhi longo nokuyuga aantu iimaliwa,” Enkono ta gwedhapo.

Oongeleka odhindji otadhi wilikwa kaantu ya za pondje yoshilongo, taya heke aantu nomauvitho, yo taye ya longitha iilonga mbyoka inaayi ukilako, ta ti iikondo yooveta nayi kutheko oonkatu opo oongeleka ndhoka dhiye mekondololo nometonatelo.

Enkono ta tsikileko ta ti epangelo nali gandje woo uuthemba kaaleli yopamuthigululwakalo, noongeleka ndhoka dha shangithwa no tadhi longo pauyuuki dhi kale omeho gepangelo nodhi tothemo oongeleka ndhoka dhomalongoitaalo galwe tadhi eta evundakano  moshilongo.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here