Mumvo mukulu za mo mupe eyemo

0
293

 

ONAKANKUNZI – Olyali enyanyu enene megumbo mwa tselwa, sho megumbo lya mwene gwomukunda Onakankuzi moshikandjohogololo Omuthiya, Mateus Itana mwali mwa dhanenwa noku tyapulilwa oshipe.

Oshipe shika oshali sha dhanwa Etitano lya piti, mono aanamukunda naantu yopomudhingoloko yali taya tyapula. Oshipe ohashi dhanwa nelalakano lyokuhanganitha aantu yo taya li nokunwa iinima yopamuthigululwakalo.

Oshituthi shika nuumvo oshali shopandjokonona molwaashoka megumbo moka omwali tamu longwa iilonga mbyoka hayi longwa pamuthigululwakalo. Aakulukadhi oyali taya yenge  omagadhi goongongo , yo taya teleke etapati osho wo okutsa iilya ngaashi naanaa hashi ningwa pamuthigululwakalo.

Aasamane oyali taya hiki omahini, noshipe oshali sha liwa ngaashi omuthigululwakalo ta gu utha. Pethimbo aakwanegumbo naakwashituthi taya li oshipe , omusamane Itana okwa li wo a pe aathithi iikulya ngaashi hashi ningwa pamuthigululwakalo.

Esiku ndyoka ka pwali ondjuhwa itaayi tondoka nenkandyangali, aantu oya li taya li oshipe, oshimbombo oshali sha telekwa tashi liwa noshigali osho wo nekaka lyomboga. Shino ohashi ningwa woo nelalakano okugandja olupandu kOmuwa omolweteyo ewanawa.

Mwene gwegumbo okwa elele iimbombo momahoka, ye te yi umbile ihe koombinga adhihe ne ta pe aathithi ye ta tumbula ta ti Aathithi yokuuzilo , kuumbugantu , kolundume nokuuningino taambeni. Ye ta ti wo kutya Mumvo mukulu zamo mupe wu yemo.

Ngoloneya goshitopolwa shaShikoto Henock Kankoshi okwali a kumike  aakwashigwana opo ya kalekepo noku simaneka eyambulepo nehumithokomeho lyiinyangadhalwa yoonkuluhedhi . Kankoshi ta ti aanona naya longwe kombinga yoonkuluhedhi.

Omunambelewa koshikondo shomidhingoloko  Sem Shikongo pethimbo ta gandja etumwalaka lyesiku okwa kumagidha aakwashigwana ya simaneke omithigululwakalo, yo ya putudhile aanona esimaneko lyaakuluntu, yo ya tseye kutya oshigwana shaana omithigululwakalo oshafa olweendo lwa tumba lwaana mpoka lu uka.

Okwa pula woo aagundjuka ya kambadhale noku simaneka omithigululwakalo, yo ya yande iidhila mbyoka aakulu yonale ya thigapo. Ta ti iipopiwa mayele osho wo omayeletumbulo gaakulu yonale naga kale ga simanekwa.

Ta ti omithigululwakalo nadhi kalekwepo dhi kale aluhe tadhi fatululilwa aanona mboka opo taya putuka. Oongundu dhomalwiimbo odha li tadhi mwenyeke esiku, okwa li woo kwa ningwa omaulikilo gowina mono kwali taku ulikwa iilikolomwa yopamuthigululwakalo, osho wo nkene iilonga yopamuthigululwakalo hayi longwa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here