National Arts Council a gandja uuyelele kaagundjuka

0
168

 

ONDANGWA – Ehangano lyo National Arts Council of Namibia otali patulula omeho gaahikingalo aaNamibia, aadhani yiinyandwa oshowo aayolithi kamana. Ehangano ndika olyali lya longekidha iikonga yowina mono lya talelepo oondoolopa niitopolwa ya yooloka moshigwana.

Ehangano ndika olyali lya pititha omukanda gowina opo li talelepo oondoolopa noku gandja omauyelele ngoka aahikingalo ya pumbwa.

Armas Shivute pethimbo ali moonkundathana naagundjuka mboka yena iipewa ya yooloka mondoolopa yaNdangwa okwe ya yelithile kutya National Arts Council oha vulu okugandja omakwatho nomayambidhidho kaagundjuka mboka yena iitalenti niipewa ashike otaya nyengwa kiimaliwa.

“Oshinima shino shiikonga yowina oshali sha ningwa konima yoomvula mbali (2), ashike otwa mono kutya osho opala opo ishewe tu shune moshigwana tse tu gandje omauyelele kaagundjuka yetu mboka yeli momilema nomeho gawo oga pumbwa oku tonatithwa ya mone kutya nani ngele oyena ompumbwe yokuyambulapo iitalenti yawo National Arts council oye eyamukulo lyawo,” Shivute ta ti.

Ta gwedhapo kutya omvo 2005, okwali kwa totwa oshiketha showina shono tashi kala tashi gandja omakwatho kaahikingalo ya vule ya pitithe iihikomwa, oondjimbo oshowo kehe shoka taya vulu kombinga yomainyanyudho. Ta ti shino osha ningwa nelalakano okugandja ompito kaagundjuka ya tume etumwalaka lyawo moshigwana lyo li uvikeko, noku  humitha komeho ehangano lyaahikingalo moshilongo.

“Oshiketha otashi ka gandja omayambidhidho  omakwatho koohandimwe, kooproyeka nenge kaagundjuka mboka yi imanga kumwe noya hala oku pititha iihikomwa yawo, inatu tala owala kaahikingalo ashike otwa tala woo kaadhani yiinyandwa, oongundu dhomalwiimbo na yilwe woo,” Shivute ta tsikileko.

Otashi ka gandja woo omakwatho kaagundjuka mboka ya hala oku ki ilongela okoosa ngaashi ndhoka dha pamba uunkulungu (Arts). Ehangano olya tegelela aagundjuka mboka ya pumbwa omakwatho ngaka ya udhithe pethimbo ndika nomaishangitho ngoka otaga hulu pehulilo lyomwedhi tu uka.

Oofooloma dhomaishangitho otadhi monika woo nopoombelewa dhookansela. Aagundjuka mOndangwa mboka yali ya holoka oya holola enyanyu lyawo. Gumwe gomaahikingalo moshilongo ngoka a tseyika nawa koyendji Nakale yaNakale okwali a pandula ehangano sho tali eta omauyelele omawanawa moshigwana.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here