Oupolifi naukale eifano

0
191

Ombepo ya nika uukolokoshi nuuhwapindi tayi inyenge mokati kaapolisi moshilongo otayi etitha edhilaadhilo kutya iilonga yuupolisi nayi kale ya talika ko onga eithano ihe ha ngashi iilonga iikwao mbyoka aantu yena opo owala yi ya etele iiyemo.

Omumvo 2016 ogo omumvo moka iikoya oyindji tayi zitha omahwilili ya kala tayi ningwa kaakaleki po yoveta nelandulathano.

Ngele owa otwa tala meni lyoomwedhi mbali (Sepeteba naOkotoba oyo ayeke) iikundaneki oya kundaneka nale iikoya ya thika pu iheyali ya longwa kaapolisi.

Iikoya mbyoka, oombika owala ya kundanekwa kiikundaneki, sha hala kutya otashi vulika iikulumuna nomauhwapindi ngoka ga longwa kaapolisi ogendji noonkondo ge vulithe pwaambyoka yili miikundaneki.

Yimwe yomiipotha mbyoka, omwa kwatelwa shimwe shedhipago, sha ningilwa oshiwike sha ziko mOshakati, moka omupolisi a dhipaga mukwao nekende.

Opena ishewe shimwe shonkambadhala yedhipago sha ningilwa kOkalongo hoka omupolisi a dhengagula okanona okashona keli kohi yoomvula 16 noongola ete ka yaha nondjembo mepunda. Pethimbo Kundana a nyayangidha oshinyolwa shika, okanona hoka okali keli monkalo tayi limbilike. Walye nee kutya mongashingeyi sho aaleshi taya lesha oshinyolwa shika okanona hano okeli monkalo yafa peni. Ngele shoka tashi popiwa kaakwashigwana oshoshili, omupolisi nguka gokOkalongo, okwa longo iilonga yuudhudhu noya nika uukatalume oshoka ina monitha owala okanona hano oshiponga. Anuwa sho ke mu tono oonkondo eta ka fadhuka po okwe ka yaha. Okwa gwedha ko kiikulumuna ye sho eka hula e ta lombwele yinakulu a yoge ko oombinzi kiikutu yako, nelalakano oku hanagula po uumbangi.

Iikoya mbika tayi kumitha oombyoka yaapolisi taya taamba oombumbo opo ya egulule mo aanandholongo.

Yimwe yomwaambyoka oya ningwa koGobabis, koMariental nokOutapi.

Sha hala okutya ngele otatu tsikile nokukala tuna aantu yoludhi nduka nena iimbuluma moshilongo kayi na esiku yi shune pevi.

Otashi kwatha shike ngele Ookalyamupombo otaya kwatwa po nena, yo ngula otaya futu omupolisi uushakashaka wowala opo ya egulu lwe mo mondjedhililo. Ngaashi ngoka gwokOutapi anuwa a futu owala oN$ 300 komupolisi opo ye nookuume ke ya egululwe mondjedhililo. Egameno lyetu onga oshigwana olili peni ngele mboka yiinekelelwa oku tu gamena nokukelela iimbuluma moshilongo oyo ishewe taya panga uukuume noongangala? Oshigwana unene tuu aagundjuka, otashi tala oshilelwa koolye ngele tashi ya komaihumbato omawanawa ngele aapolisi anuwa ota yi ikutha omategelelo, oyo ngaa anuwa tayi ishangele uumbapila wandohotola wiifundja opo ya pewe omiti.

Shino otashi tu fala ketameko lyoshinyolwa shika, ko kutya uupolisi nenge oshilonga shegameno nashi kale eithano, ihe ina shi kala owala omukalo gokwiimonena oshimaliwa ngaashi tu shi wete tashi ningwa paife.

Ngele owa landula nawa, oyendji mboka ya longo iikulumanene mbika oyo aapolisi mboka opo owala ya kutwa okuza poomvula dho2010. Ongundu onene yomaakutwa mboka ya pewa iilonga mopolisi oomvula ndhika oomboka ya kutwa kepangelo nelalakano lyokukandula po okwaana iilonga moshilongo, naambaka oya kwatela mo wo aanona yekondjelo manguluko.

Sha hala kutya oyendji yomaagundjuka taya kutwa miilonga yopolisi ngashingeyi, kaye na naanaa ohokwe yiilonga, ihe kopolisi oya yi ko owala oshoka oyo owala iilonga ya li po taya vulu oku pewa. Yo nee shili yamwe yomaapolisi mboka nkene ya kala nomanga ina ya ya mopolisi, oya kala owala taya longo iikulumuna nenge yena uukuume noongangala. Okwa tiwa nee eyoka iha li pu uuzigo.

Pamwe onawa ngaa ngele tatu shuna komukalo gonale hoka kehe gumwe ta kutwa mopolisi ali ena okuninga omaindilo, pehala lyokukala tatu gwedha oongangala metanga ndika lyokukeelela iimbuluma. Ngiika pehala lyokutula aapolisi yoshili mumwe naamboka taya kongo iilonga shaa owala mbyoka tayi vulu oku ya pa oshimaliwa, mboka kaye na ehogololo lyaaheshi lyothaathaa, pamwe naya talelwe nande omuunamapya, nenge mokwoopaleka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here