PLAN Etanga lyaakwiita aa iyambi: Iilonga yiilongo yoFrontline memangululo lya Namibia

0
177

AaNamibia yangapi ya tseya kutya iilongo yofrontline naantu yayo oya kwathela Namibia noonkondo mondjila ye yo ku ya  kemanguluko.Iilongo mbika konyala yi li iishiinda na South Africa kohi yepangelo lyokakombo noludhi oyo Angola, Zambia, Tanzania na Botswana.Eeno aaNamibia oyendji oye shi shi kutya aakwiita yekondjelo manguluko oya li ya kala miilongo mbyoka. Epulo oondika kutya oye na tuu ontseyo kutya ekwathelo li thike peni iilongo mbika ya gandja oku eta emanguluko lya Namibia popepi?

Eyamukulo olyo eeno na ahawe, oyendji yaaNamibia oya tseya shoka sha longwa kiilongo mbyoka oku gandja uuholameno  komayuvi gaaNamibia mboka ya li ya fadhuka po uukoloni okuza moshilongo shawo.Ndele oshilonga shoka sha longwa kiilongo mbika otashi uvikako ashike kwaamboka ya li ye edhililwa miilongo mbyoka. Tse aaNamibia otwi ihole tse yene na ohatu tala ashike mpoka pwa hulila oonkatu dhetu. Naandika olyo etompelo kutya omolwashike tse ihaatu pandula ekalepo lyaakwiilongo mokati ketu nomoshilongo shetu. Otuna ombepo ndjika molwashoka otwa dhimbwa kutya Namibia okwa mangulululwa mekwathelo lyaantu nomapangelo gomiilongo mbyoka yoFrontline.

Onda hala okutothamo iilongo mbika netompelo limwe alike ndyoka lyeigandjo enene lya zi komutima oku fala komeho  emanguluko lya Namibia.Pehala lyotango iilongo mbika naantu yamo oya piti miihuna iinene nomomaudhigu gaashi ku tumbulwa, omolwo kuyambidhidha SWAPO naantu ayehe yaNamibia mekondjo lyawo lyemanguluko.

Omolwa eyambidhidho ndyoka, iilongo mbika ya gandja ku SWAPO, epangelo lyokatongo lyuukoloni moNamibia olya kala noku hanagula iitungomwa yopamahupilo yiilongo mbyoka osho wo lya dhipaga aantu miilongo mbika monkambadhala yoku yi thiminika opo yi igandje osho wo yi hulithe po oku yambidhidha aaNamibia. Omahupilo gaZambia, Angola na Tanzania oga li ga tulwa muudhigu uunene naakwashigwana omayovi yomiilongo mbika oya piti momahepeko omadhigu giiponokela yaakwiita yomutondi, mboka ya homona iilongo  mbyoka.

Itandi si ohoni okushi popya shu ukilila kutya ando okwa li ha Angola, Zambia, Botswana, Tanzania osho wo iilongo yilwe iinambili muuyuni auhe mbyoka ya kwathele Namibia mekondjo lye  lyopaudiplomate, papolitika nopaukwiita ando kapena nando ogumwe ta popi emanguluko lyaNamibia nena. Kasha li oshipu kiilongo mbika oku gandja omakwatho kaantu ya Namibia mekondjo lyawo molwashoka omakwatho ngoka oga pula ondjambi yili pombanda.Oshiholelwa aantu ya Zambia na Angola  oya futu ondjambi yina ondilo opo Namibia a manguluke. Oomwenyo odhindji  dhaantu yomiilongo mbyoka odha kana  okupitila miilonga yuudhudhu yepangelo lyokatongo . Oshikwawo epangelo lyomukolonyekin olya hanagulapo omaliko  gaantu miilongo mbyoka.

Epangelo lyokatongotongo olya ningi iiponokela yiikonene okuponokela Zambia naAngola , okugeela aantu yiilongo mbyoka sho ya tsikila noku yambidhidha ekondjo lyaaNamibia no inaa ya shuna monima.Iilongo yokofrontline mbika oyo ya kala egumbo etiyali kaaNamibia oyendji pethimbo lya simana lyiita yekondjelomanguluko.

Aantu miilongo mbika opamwe nomapangelo giilongo yawo oya kwathele ekondjo eyuuki lyaantu yaNamibia pamukalo kehe, kutya opaukwiita, papolitika nopaudiplomate.Pomuthika gopaigwana aawiliki yiilongo mbika oya hokolola  elandulathano lyemanguluko lya Namibia yafa oyo aavalelwamo yoshilongo shika.Aawiliki yiilongo mbika  oya li ya tula oomwenyo dhawo moshiponga , nosho wo oomwenyo dhaantu ya wo oku kwashilipaleka kutya aaNamibia oya manguluka opo ya vule okwi imangulula yoyene kondjoko yuukoloni noku ipangela yoyene ngaashika ta ye shi ningi nena ongaantu yamanguluka taya tyapula ombili nengungumano.

Ekwathelo lyorepublika ya Zambia.

Pethimbo lyekondjelomanguluko lya Namibia, Zambia okwa li egumbo etiyali lyaaNamibia omayovi mboka ya li muundjendi. Mewiliko lyomuperesidende nale gwa Zambia Kenneth Kaunda[KK] pamwe newiliko alihe lyoUnited National Independence Party [UNIP] SWAPO ya Namibia okwa li a pitikwa okulonga pakwiita moshilongo shoka omanga aakwashigwana momikunda ya li yi ilongekidha oku gandja ekwatho kaakondjelimanguluko pwaana ofuto nando oya sha.Uumbugantu Ninginino waZambia owa li wa ningwa ehala lyopakwiita kaakwiita yokakulumbwati yoSWAPO, sho mbaka ya tungu oontanda dhuukwiita mehala ndyoka lili popepi noongamba dha Namibia na Zambia, moka omo ya kala haya zi taya ka homona omahala gomukolonyeki naakwiita ye meni lya Namibia. Zambia okwa li wo a gandja ehala mpoka oSWAPO ya tungile ookamba dhoku dheulila aakwiita , yo ndjika oya li pehala lyedhina KaungaMash.

Zambia ka li ashike a edhilile aakondjelimanguluko yoSWAPO oyo ayeke ndele okwa edhilile wo naakondjelimanguluko yaMozambique, Angola, Zimbabwe na South Africa, noku gandja oonzo dho shilongo shoka dhi longithwe kaakondjelimanguluko omayovi.

Oshilandopangelo sha Zambia  Lusaka omo mwali oombelewa oonene  dhoshitopolwa dhoSWAPO, omanga aaNamibia omayovi oya li yi ihanena oshilongo ashihe taya ilongekidhile okukondjela oshilongo sigo sha manguluka. Oontauki dha Namibia odha li wo tadhi adhika pomahala galwe moZambia ngaashi poNyango, Old Farm nOshatotwa oku tumbulapo ashike omahala omashona. Osikola yIigwana Hangano yokulonga Aanamibia yedhina UNIN oya li moLusaka. Mundjika aaNamibia omayovi oya dheulwa  miilongwa ya yooloka mokwi ilongekidhila iilonga moNamibia lya manguluka.Onkene Orepublika ya Zambia  mewiliko lyomusamane Kaunda na UNIP oya yambidhidha SWAPO pwaa na nando  kutya oya tegelela oku galulilwa sha.Aanamibia yomapipi agehe naya tseye kutya aantu ya Zambia  mewiliko lya Kaunda omuperesidende nale gwoshilongo shoka oya li ya hepekwa noonkondo  komatanga gomukolonyeki South Africa molweyambidhidho ndyoka yetu pe.

Omatanga gaakwiita yomukolonyeki omunakatongo oga  ponokele Zambia, ga fikepo omagumbo, ga dhipaga aantu yaana shoka ya yona osho wo ga hanagulapo iiyalo ngaashi omatungo noondjila.Ashihe shika omukolonyeki okwe shi ningi opo a thiminike aaZambia andola ya tidhemo aaNamibia moshilongo shawo ihe mbaka ina ye shi ninga oshoka yo oya li yu uvite kutya ekondjo lyaNamibia olyo wo ekondjo lyawo onkene oya li yi ilongekidha okufuta ondjambi ndjika yina ondilo okusoshimpwiyu kutya Namibia okwa mangululwa okuza muukoloni.Iilonga mbika hayo ashike oyo aike ya longwa kaantu ya Zambia oku eta emanguluko lya Namibia , ndele mbaka oya longa oshindji shi vule shoka sha nyolwa momapandja ngaka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here