TUYENI KOLUPALE LA TUYENI: Oihole ya Haiduwa naPatema wokOngenga

0
331

 

Osha li efimbo loshitumbe tango, manga okamati kokashendjeletu komufika wafa wepumumu waHashipala sha Ndaafa na Helena, wa Ndilimeke wo kOmalyata, Kashiponwa wa Malia ngeenge ta popi oto ti ota kolola, Ombidangolo yaLucia ngeenge tai ku tale, oto ti otaitale kwii. Nafitali ya Haiduwa ngeenge tai oto ti oteya,okaana okai kena owii wokedimo lavo taa!

Ashike nonande Nafitali yaHaiduwa kwa li mwii hakala ha lombwelwa nokoukadona vahapu kutya omwii afa omwiidi wongwena.

Ovamati vopOngenga yaHalwoodi vahapu okwe va lifako, vo vamwe okwe va likifa keembwa dambulavo vamwe te va nangeke momive omaufiku te va lombwele ta ti vati ote va ile po ngeenge eembwa dambulavo da kofa po kashona.

Omanga ashike kwa li ta pweya outwishi pokaluxwa kamwe keli popepi nekove lavo, loo elume Nafitali ya Haiduwa ola mbadukako nokuli tali di oshimi.

OVATAMEKA OKUHOLAFANA NE.

HAIDUWA: Walelepo nhowele Patema opo ngo uli hano nde kweefa nale, ombili ashike kaume eshi ndeya pwoove ndele inandi ku popifa ame onda lulilwa kaume kange ondina oshinima tashi piyaaneke omutima wange oshili nhowele yameme, oshili napamwe oto kwafange ngo ndishi ku lombwele molwaashi oshoshili ame ihandi kofa nande wani.

PATEMA: Oi! Haiduwa ngheengo wadja keumbo lambuleni kokule kwinya ndele oto lombwele nge to ti ouna oshinima tashi ku piyaaneke ove naaku todi okuna ovanhu oshike inaa ve ku pa ashike ekwafo, nokeumbo leni owafiyako ovanhu ilo okwa ti wa ila kwaame ndiku kwafe mokaluxwa omu ndili, ame noxo opapita efimbo inandi ku mona nghee wadile kohambo neudo, popya ne eshi shili meni loye dishuude ame ohandii keumbo ndika teleke okwatoka.

HAIDUWA: Ouweteko Patema wa, ame eshi ndili ngaha ihandi kofa handi mono ashike omamoniko keshe fiku ovaengeli vekwetenge vadjala oikutu itoka vati tava ulikile nge okandjila aka kauka keumbo lambuleni, ndele vati ove oho dimo meumbo to lotoka wa yuka kwaame wa djala oshikutu shinya shitoka shile hashidjalwa kovafuko ndele toya u kwate nge mokooko va ti tofipi nge komilungu, nokudja opo vati ovaengeli ohava tameke ashike tava shuna meulu vo tava ti kaleni nombili nokaana yee.

PATEMA: Mmm oshili Haiduwa ove waa, tambula ne manga ulyemo mokambale koutwishi wange u lombwelenge nawa eendaka ndi he wete oku da taalela ngaho. Oshinima shimwe oshili ove Haiduwa wa, oumwiii mbela osheshi ngo ne owii owo keumbo leni ndele kandi wete ngeenge ohandi ningi ndoye, shapo ningapo pamwe waava have kweeta keumbo letu.

HAIDUWA: Oshinima eshi paife Patema otashi utameke nge nee wa, molwaashi nande ngeno ondili ngo moshiunda ai kande ohandipapala ashike eshi eholo lomashini latika vati ndiwete ashike oove wa kalela nge ofika,kwali nda lombwela novakulunhu vange va kongelenge okakakadona di hombole ndele oshili kandishi ne kutya oshike ashike oko ihandi kala handi tu ondjodi napamwe ka ke shi kokomwenyo wange ilo ongaipi walye onghe ne ondanyengwa ngo.

PATEMA: Tashi ti Haiduwa ngeenge ondeku itavele oto hombola nge po ngoo shili? Molwaashi oshili, oshinima shimwe a ndiku lombwele wa, ame inandi hala okuninga ehengu nande wani.

HAIDUWA: Ahowe Patema oshinima osho to popi naame oshinima naana ndishi yele komwenyo wange oku, ondi tonde omona wehengu nai nongeenge nda shakene nokaana kadalwa kehengu efimbo limwe ohandi tameke handi ulumana andi hale okukunga hano, shotete ngeenge twa ningi eumbo letu omahengu novana vomahengu nave li dengele okatenda va halyate   po peumbo letu.

PATEMA: Maaani!!! maala Haiduwa ove owafa ngo oshikengeleli-mati mani, paife eshi to lombwele nge to ti ku hole omahengu, okaana aka wa dala na Ndeumono ina ka dalwa kehengu? ilo owa hala okutya ngaipi ngaho, maala osheshi ngo wati kwaame oho etwako kovaengeli va Kalunga ngeenge to tunge ondjodi oshili ngeno inandi kwi itavela nande.

Uhu nda dimbuluka ne, Haiduwa oshike ngeenge owa hala shili oku hombola nge hano oshike to shi lombwelele nge moixwa?

HAIDUWA: Ahowe Patema oshinima shoovene inashi pumbwa u shi lombwele ovakulunhu manga kaya, osheshi onda hala tu shi kufe mo nawa ndele oshivilo shetu hatu shi longekida nawa ndele novakulunhu eshi tave ke shi lombwelwa osheshi ohango ili popepi. Paife otwa pumbwa ashike nokuli tu konge efiku tuli poima hatu popi ohango yetu nghee tai ke enda. Ngeno okwa li ne oufiku nokuli molwaashi oufiku ohaku kala elimweneneno kakuna omaweelelo, oshe ashike tulipo a tu popi oinima yetu ina sha nohango yetu.

PATEMA: Uhu teelela mboli ndi konge nande efiku liwa opo tu kale tuli poima a tu popi ohango yetu, opo ondiwete kutya owafa uli mondjila opo, maala mEtitano omo ngo ndi wete kutya omuli nawa ngeno konguloshi shima ngo ndamane okuteleka eshi andi ka nangala ove otouya.

Konima yee mwedi nhatu Patema okwa lombwela Haiduwa a hanga taka nwefa eengobe ndele ta ti, Haiduwa oushi ngo kutya mbela pelimba lameme ou adala nge oove waidila po wa? Oshinima nde shiku lombwela ngo nale kutya ondeli vangeka elya mukaa loye olo hali kala li kukwetele komesho wa. Haiduwa okwa nyamukula ta ti ame ohandi ka idila pelimba lambuleni ohandi li keumbo leni ame? Patema ta nyamukula nda hala okutya hano wa tokola ondjeva yange ndati. Haiduwa ta pula ohandi kala moshiya shoye ame opo ndi tokole ondjeva yoye?

Patema okwa lombwela vali Haiduwa ye ta kengele omahodi ta ti pwilikina ndiku lombwele mani, ame ondina oufimba woye ngeenge kushishi.

VaNamibia, omatotwahepu okulile po okulonga  noku pashula oshiwana mu imwe yo moinima hai ningwa moshiwana, ndele elalakano kali shi okushundula ounhu womunhu ilo oku ukilila ngadi yangadi kondada lunde,osheshi imwe yomoinima wa shakeneka monghalamwenyo yoye omo yo naave natango to ke i shakeneka omu, lesha ndele ove toli hongo.

JOHN YA TUYENI

MRTUYENI76@GMAILA

CELL 081298

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here