Aakuluntu ya kundathana montanda yawo yokomumvo

0
140

 

ONGUTA –  Ngaashi shi li omukalo ndjigilile kutya omumvo kehe ohaku dhanwa ontanda yuukumwe yopashikandjongerki, mono aakiintu naalumentu haya hangana noku tungathana, ontanda ndjika nuumvo oyali ya ningilwa megongalo lyaNguta omwedhi gwayi.

Ndjika oyali ya kalwa konyala komagongalo ogendji moshikandjongerki shika moka aakalelipo yomagongalo yali ya pewa iinakugwanithwa ya yooloka. Ontanda oyali tayi mwenyekwa koongundu dhomalwiimbo osho wo iinyandwa yili pethimbo.

Omuwiliki gwaakuluntu Suama Angala okwa li a gandja ehokololo nkene aakuluntu ta ye shi enditha komagongalo gawo. Angala okwa yelitha kutya oyena omashongo gaakiintu naalumentu itaya holoka nawa komagongalelo.

“Otwa taalelwa unene komashongo ogendji unene ngaashi oshikukuta shoka shi li oombinga adhihe, okwaahena iilonga noluhepo olwi indjipala unene mokati ketu, otuna woo omalongoitaalo taga heke niineya nokweeta uutondwe momazimo,” Angala ta ti.

Okwa gwedhapo kutya omaso ogi indjipala unene miilyo yongerki yaELCIN, osho wo eidhipago ta ti aalumentu oyendji momagumbo inaya hala oku uvako oshinima shomuhanga yo itaya gongala koongundu osho wo komagongalo gawo.

Okwa holola woo oku uva nayi kwe nohenda molwaalumentu yamwe ya kwatwa koshiponga oshinene shoku thigapo omagumbo gawo, aakulukadhi noyana manga taya ka konga anuwa uugumbo, yo itaya kwatha oyana.

“Oshiponga shika ka shi li owala maalumentu ashike okwa konekwa wo aakiintu yamwe taya kondekele aalumentu yakiintu ooyakwawo muugumbo wawo, yo iilyo yimwe yaELCIN ya pikwa kiikolitha, iifundja, oluhoko, uumbudhi nondhinokalunga osho wo elongitho lyiingangamithi nethimbo otali pwile po puundingosho,” Angala ta tsikileko neyeme.

Omuwiliki okwa tsikileko ta ti kapuna omvula ya lokele ihaayi sheka, onkee ewilikongundu ndyoka a kwatela komeho olya hulu omumvo nguka, nopwa hogololwa ewilikongundu limwe epe, ndyoka tali kwatele komeho aakuluntu momagongalo agehe.

Omuwiliki nguka ta thigipo oshipundi sho, oomvula dhe dhuuwiliki dha puko okwa gandja omathaneko ngoka taga kwathele mboka ta yayi miilonga omumvo twa taalela. Angala ta ti aawiliki mboka oya tegelelwa ya ka ningilwe  omadheulo gopetameko.

Ta ti naku dhigininwe ootundimbiimbeli niileshwa, ta pula woo aawiliki yomagongalo ya kale iilyo yoongundu dhaakuluntu noku kwashilipaleka ngele aakwanegongalo ohaya gongala ngaa, ta gwedhapo kutya aantu naya itedhulule, yo ya kale haya hempulula aluhe oondjo dhawo dho dhi dhimwepo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here