Ethigathano etiyali lyiilimbo yiikutu

0
179

 

ONDANGWA –  Olyomakaya ndjika okwa tegelelwa yi ka kale yopandjokonona, sho omahangano nooyene  yiilimbo yiikutu , taya ka hangana opo ya ye methigathano lyiilimbo yawo. Ethigathano ndika otali ningilwa poPub-Limit pOnethindi.

Omathigathano ngano ohaga longekidhwa omumvo kehe nonuumvo oshilimbo shaKashipu pamwe no Pub-Limit oyo ya kwatela komeho omalongekidho ngaka.  Shino oshikando oshitiyali taku longekidhwa  omathigathano goludhi nduka.

Gumwe gomaalongekidhi yethigathano ndika  Sandro Ithana okwa  yelitha kuyele oshiwike shika kutya, oya hala okuhanganitha aatotipo yiilimbo, yo ya kale aluhe ha ye ya pamwe noku ulika iilimbo yawo osho wo oku kumika mboka yena ehalo nohokwe yokutotapo iilimbo yiikutu noonguyo, dho dhiye momalandithilo.

Ethigathano lyiilimbo lyotango olyali lya ningilwa pOmunangeshefa Pub mOndangwa, petameko lyomumvo nguka, mono iilimbo yiikutu oyindji yali ya kutha ombinga. Ithana ta ti iilimbo yimwe mbyoka ya  tegelelwa yi ka thigathanepo ongaashi Kashipu , Letu Urban wear, Namswagg, Low Cut, TBH , Katuta Range na yilwe oyindji.

Ithana ta ti oshilimbo kehe osha tegelelwa shi etelele omathamba dhingi geli gatatu ngono taga kala nokuhwahwameka osho wo, okugandja uuyelele kombinga yoshilimbo shoka nonkene ha shi longo. Ta ti ethigathano ndika otali ka kala lyolela oku yelekanitha naandyoka lya ningilwe petameko lyomumvo nguka ongomalolelo.

“Tse onga aagundjuka moshilongo otwa hala oku eta uukumwe mokati kaatotipo nooyene yiilimbo, tu kale hatu longele kumwe tse tu paathane omayele, noku topolelathana uunongo mboka tuna,oshoka itashi tu kwatha sha tu kale tuna uunongo nomagano ashike itatu wu topolele yakwetu mboka woo ye wu pumbwa,” Ithana a  ulike.

Ta gwedhapo kutya olundji aantu oye hole iilimbo mbyoka ya za pondje yoshilongo, ashike yo oya tokola opo ya totepo iilimbo yawo, ya longwa kaaNamibia yoyene. Methigathano ndika ohamu hogololwa oshilimbo dhingi, yo taya ulike ngaa ne shoka haya longo.

Ethigathano ndika otali ka tameka potundi onti-10 sigo okoowili dhokomatango. Esiku ndyoka otaku ka tseyithwa kutya ethigathano etitatu otali ka ningwa uunake, no tali ka ningilwa peni.

Okwa pula mboka yena iilimbo yawo noya hala yi shangwe kiikutu ya kale ya holoka yo ya kumike yalwe, nelalakano okuyambulapo iinima mbyoka ya longwa moshilongo, yo ta yi yi momalandithilo. Ta gwedhapo kutya itashi kwatha sha okuzala iikutu yomadhina yina iilimbo yokondje yoshilongo omanga moshilongo muna aagundjuka taya kambadhala oku etapo iilimbo mbyoka oshiwanawa ya yambidhidhe iinima yomegumbo manga inaaya dhiladhila pondje yoshilongo.

Oholomende ya Namibia omasiku ngaka oya ningile eindilo opo oshigwana shi kale noku landa iinima mbyoka ya hambulwa nokundulukwa muka, opo moku shininga ya humithe komeho omahupilo goshilongo opo ngaka ga vule oku etapo oompito dhiilonga odhindji.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here