Ikoleleni-  oshoka otashi ka dhigupala

0
180

 

Ngele owa konakona nawa omishangwahokololo omipe kombinga yomalukalwa nomagumbo miilando, kutya oondhoka dha nyolwa kaaNamibia nenge ndhoka dhopaigwana, shoka to ndhindhilike mo ooshika kutya aalongithi yomayakulo ngaka apehe oyu uvite uundilo womagumbo.

Shika ota shi ulike kutya ope na ompumbwe onene yoshimaliwa molwa shoka omahupilo muuyuni otaga ulike taga ende kashona.Oshinima shika osha guma wo omahupilo ga Namibia.

Omolwashika aaNamibia otaya londodhwa kutya omahupilo otaga ka ya mesilu lyuudhigu oomwedhi tadhi landula.

.Shika ota shi ti aantu yamwe otaya ka kakala nuudhigu wokwaavula okushunitha iimaliwa mbyoka yo ya hehela kombaanga okufutila omagumbo gawo, oshikwawo aantu mboka ya li yena edhiladhilo okulanda omagumbo gawo otaya undulile oshinima shika komeho osigo uuna ndoka oondjato dhawo tadhi vulu okulanda monakuyiwa.

Engushuluko nenge eyopevi lyoonkondo dhodollar ya Namibia okulanda iipumbiwa yesiku kehe otali ka fala sigo oompoka kutya oondjambi dhaaniilonga itadhi ka kala dha gwanena okulanda iipumbiwa yesiku kehe ngaashi hashi ningwa ngashingeyi.

Oshikwawo pethimbo ndika kapena nando aaniilonga ya tegelela  oondjambi dhawo dhi gwedhelwe, pahapu dhomushangwa gwOmbaanga yoFNB kombinga yoondando dhomagumbo.

Uupyakadhi momahupilo mbuka owa guma unene oondoolopa dhimwe dhaNamibia. Ngashi Oshikango ondando yomagumbo oya gu pevi noopelesenda 53. Oshiholelwa egumbo ndyoka omumvo 2014 lyali nongushu yoodola dhi vule omilliona yimwe , ngashingeyi ndika otali landwa ashike koodolaN$ 425 000 adhike. Omanga mOshakati egumbo ndyoka lya tungithilwe kooN$ 964 000 omumvo 2014 otali gu ngashingeyi ooN$539 900 adhike.

Ha nale unene sho omushangwa gwaFNB gwo 2015 shina sha noondando dhomagumbo gwa tile  Oshakati osho oshilando moNamibia shina oondando dhomagumbo dha ya pombanda momumvo 2014 osho wo uule womimvo ntano dha pitipo.Nguka ogwa ulikile kutya egumbo lyomOshakati ndyoka lya li tali kotha ooN$486 300 mo 2009 olya li lya thikama pooN$ 964 100 mu Desemba 2014 omanga ondando yegumbo lyoludhi olwo tuu ndoka moVenduka lyooN$472 000 olya li lya thikama pooN$900 000 mu Desemba omumvo 2014.

Pahokololo lyaFNB kombinga yoondando dhomagumbo oondoolopa dhokolundume otadhi ulike odho dhina ekuluko enene moondando ndhika. Ihe kutya eyopevi ndika otali ti ngiini nenge olina uuwanawa nenge uuwinayi wa shike, omunyoli gwomushangwahokololo nguka, Daniel Kavishe ota ti okuyele natango okumona omwiityo gweyopevi ndika.

Miilando yilwe moka mwa ndhindhilikwa egwo moondando dhomagumbo ongaashi Otjiwarongo, Usakos, Oshikuku, Omuthiya, Okahandja noLiindili.

“ Oondoolopa ndhika natango odhina omwaalau omunene gwaamboka ya pumbwa omagumbo gomithika nogoondando dha yooloka, nonando eyo pombanda mompumbwe yomagumbo itali kala we ngiika enene okuyeleka nomimvo dha piti.Epungulo molupe lwokutunga omalukalwa muumbangalantu  otali tsikile mokutunga omagumbo ngoka taga vulika shi ikwatelela kuunene wago okuyeleka naangoka taga tungwa miitopolwa yopokati koshilongo’ Kavishe a ti.

Ondoolopa ya Shikango oya li yimwe ya koko meendelelo kombinga yetungo lyomagumbo omolweipyakidhilo lyopoongamba ihe nando ongaaka oondando mondoolopa ndjika ohadhi kulukuta, kokutya dhu uka pombanda dho tadhi gu pevi  shi ikwatelela koku landwa komalukwalwa.

“ Aalandi oya taalelwa kengushuluko ndyoka tali endele pamwe neyopombanda miihohela yiimaliwa mbyoka ya liwa omikuli okuza koombaanga nokomahangano galwe. Oshikwawo engonzonoko nenge okwa inyenga we megwedhelo lyoondjambi moshikako shahugunina shonuumvo  otashi dhigupaleke onkalo yaalandi opo ya vule okufuta. Ngele shika owe shi kwata kanitha nuundilo mboka wa gwedhwa kokula negumbo okuziilila miifuta yaandja Muni, ngaashi iifendela yokukala negumbo, iifuta yomayakulo gopamuni ngaashi omeya, iiyagaya, eyogopeko, egameno, olusheno nosho tuu mbyoka kehe omumvo hayi ndjekwapo, nena mboka ya hala okulanda omagumbo monkalo yatya ngeyi otaya undulile manga etokolo lyawo komeho oku shi ninga.” Kavishe a fatulula.

Okwa ti ihe nando onkalo oyili ngaaka opwa tegamenwa opo pu kale engungumano mepulo ylomagumbo momahala ngaashi  Rundu, Ongwediva, Ondangwa nOshakati.

Oshikwawo uuna Namibia ta yelekwa niilongo yilwe muuyuni, oondando dhiikwamagumbo dhe odha ya pevi neendelelo.

Kavishe okwa ti mokuyeleka einyengo lyoondando dhomagumbo moNamibia moshikako shotango shonuumvo nomushangwahokololo gwoondando dhomagumbo gwa Knight Frank, oshilongo osha tulwa pondondo ontihamano muuyuni.Oku tala nenge okudhimbulukwa kutya Namibia okwa li a tseyika ongo oshilongo shina omalukalwa gena ondilo sha faathana na Hong Kong, onkalo ndjika yonena otayi etitha oonkondo.

Pethimbo ndika ekoko moondando dhiikwamagambo otadhi ende tadhi yululuka  omolwonkalo yopapolitika noyopamahupilo ndjoka inaa yi inekelwa nawa .

Omaipulo omanene kombinga yaashika  oga fa taga ziilile koEurope naAmerica hoka onkalo yopapolitika oyo tayi ga hwameke.Omanga ehunyamo momahupilo olyo osheeti shengonzonoko mekoko miilongo mbyoka opo tayi humuko.

Iilongo mbyoka tayi ulike eyokomeho melanditho lyomagumbo ongaashi Turkey, Sweden, na New Zealand moka omuthika gweyokomeho moshimpungu shika gwa thikama pombanda yoopelesenda 10 omanga moUkraine, Taiwana na Greece oondando dhiikwamagumbo odhu uka pevi.

Kavishe okwa ti oshitopolwa shiikwamagumbo osha  tegelela oku mona elunduluko enene methimbo tali ya sho epulo tali shuna pevi omanga egandjo tali hwepopala.

Kavishe okwi itaala kutya  haa landi yomagumbo oyo ayeke taya gumwa keshonopalo lyiiyemo ihe shika osha guma wo naatungi yomagumbo mboka iiyemo yawo tayi shonopla sho iilonga yokutunga na yo yu uka pevi.

“Etsikilo lyoluteni noshikukuta olya fala mpoka kutya  naatungi osho wo aahololipo yomatungo nayo otaya longo taya iyutha konkalo” osho Kavishe a ulike.

Omushangwa ogwa ti endumbalalo lyomagumbo moshitopolwa shaamboka yena iiyemo yili pombanda osho wo mbyoka yopokati neshuno pevi  lyepulo lyomagumbo moshitopolwa shika otali thiminike aatungi ya tembukile kokutunga noku etapo omagumbo  moshitopolwa shaamboka haya mono iiyemo yopevi, okutameka omumvo tu uka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here