Mousongela ota ka taalela omatamaneko ga gwedhwa po

0
190

Ondangwa

Omapulapulo gaPedro Marcelino Mousongela, Etitatu oshiwike shika mompangu yaMangestrata mOndangwa oga ulike tashi vulika ta ka palamena omatamaneko ga gwedhwa kwaangoka ta hokololithwa ngashingeyi.

Mousongela okwali ta indile ompangu opo iifutilemo mondjedhililo moka a edhililwa sho taku fekelwa kutya okwa kwata onkonga, okwa kuthithamo omukiintu epunda osho wo oku kutha aantu moshilongo shaaheli pa veta noku ya landitha kondje yiilongo.

Omufekelwa nguka okwa kwatelwe po kopolisi momasiku 23 ga Juni nuumvo.

Omweeti gwiipotha Dollien Gowases pethimbo a pula omufekelwa okanaku okwa holola kutya Mousongela otaku fekelwa a kala ta wilike osikola ta longitha omishangwa dhoku yi shangitha dhaa shi dhomondjila, oshikwawo okwa kuta wo anuwa aalongi aakwiilongo yaana oombapila dhepitikilo lyiilonga na okwa kala ta mono iimaliwa okuza kepangelo okufuta ondjambi yomuniilonga ngoka ye a ti okwa kala ihaa futwa ondjambi.

Okwa ti omukulukdahi gwe Ndamononghenda Penehafo Marcelino ina kala ha taamba ondjambi , ihe ompangu oyina omishangwa ndhoka tadhi ulike kutya  nguka okwa kala anuwa ha taamba ondjambi pokati ka Januali na Juni nuumvo.

Yo osikola yaMousongela ndjoka tayi popiwa oya kala noku pewa oshimaliwa sheyambidhidho shoopelesenda omulongo okuza kepangelo shuunona wuuthigwa naamboka wuli moluhepo  mwa kwatelwa nofuto yaalongi uule womimvo konyala dhi thike pu ntano.

Kakele komalundilo kutya ombapila yeshangitho lyosikola  okuza kOshikondo shElongo kayi shi yoshili, epangelo olya holola wo kutya kapena oombapila tadhi ulike Osikola yopaumwene yaMennonite Private School oya shangithwa nOshikondo Shiipindi onga ongeshefa.

Oshikwawo osha hololwa komeho gompangu kutya  Mousongela okuna omwiilongi eli momusholondondo gwoothigwa, ngoka epangelo tali ti  kena omishangwa dha sha dhe mu shangitha kohi yedhina Emilia Abraham nOshikondo Shiikwameni nIiyelo yokoongamba.

Onzapo ye anuwa yUundohotola mElongo ndjoka a ti okuna  na yo oya  ekelwahi koholomende.

Pahapu dha Gowases , Mousongela okwa li a zimine miihokolola yilwe mompangu yaMangestrata gwa Katutura kutya ye okwi ipyakidhila natango noku ninga omapekapeko. “Shoka osho aantu taya popi ngame otandi ke shi hokolola puuyelele mompangu; onda kuta aaniilonga aakwiilongo oshoka opena ompumbwe yaalongi ya longwa yomoNamibia” Mousongela  a ti.

Oshikwawo Gowases okwa hokolola kutya Mousongela okuna aaniilonga 64 mboka anuwa ya shangithwa noSocial Security Commission, ndele epangelo olya mono ashike aalongi omilongo 21 oyo ya shangithwa noKommissi ndjika.

Manga Moussongela ta ti ye omulumentu omuyamba ena  egumbo enene lyongushu yoodola omilliona yimwe oshinkwanu mbali omahala gevi geli gane, iihauto itano noofaalama mbali, epangelo olye mu pula kutya  uuyamba auhe mboka okwe wu adha peni ngele moshilongo muka okwe ya mo ashike anuwa keena nando osha kakele koohema dhe ndhoka iile a gonyena moshako yoplastika?

Epangelo olya ti ishewe nguka kena nando ombapila yimwe ndjoka tayi ulike uumwene womaliko ngoka a popi kutya okuna.

Mousongela okwa zimine manga ta pulwa lela kutya  okwa kutha aanona aashona moshilongo inaa pewa eziminino kooyina yawo.

Okwa zimine ishewe kutya  okwe ya kongele oopassporta noku ya tula mondhila inaa pitikwa eshi ninge kooyina yaanona mbaka.

Epulakeno lyoku indila eifutilomo otali ka tsikila momasiku 12-14 Desemba nuumvo.Mousongela ota kala konima yekumba sigo okomasiku ngoka.

Iihokolola oya pulakenwa kuMangistrata Jurina Hochobes. Tuwilika Shailemo ohahende mehangano lyoohahende  Inonge Mainga okwa li a kalelapo Mousongela.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here