Okankera yokomagundji uupyakadhi uunene koomeme

0
193

OMUTHIYA  –  Ngoka ali nale omunyekadhi gwoshilongo Penehupifo Pohamba okwa ti aakiintu oya taalelwa keshongo enene lyokankela yokomagundji, ndjoka tayi indjipala unene mokati kawo.

Meme Pohamba ndhika okwe dhi popi Olyomakaya ga ziko pOmuthiya, konima sho oshipangelo sho Medi- Park meimango kumwe noCancer Association of Namibia, Elelo lyoshitopolwa Oshikoto nondoolopa yaMuthiya, ya longekidha esiku lyowina metamekitho lyiikonga yokankera. Oshikando shino otema yoshikonga oyali “We can I can”.

Engathithi lyaakiintu naalumentu olya mbomboloka koombinga noombinga noya gongala pOmuthiya, noku pulakena kombinga yomukithi ngoka. Shika  oshikando oshiti-5 oshipangelo shaMedi-Park tashi longekidha iikonga mbyoka yokankera.

Meme Pohamba  pethimbo ta poitha engathithi okwa holola neyeme kutya omukithi gokankera otagu manapo aantu oyendji, a ti  omaso ngoka haga etithwa kuyo otaga vulu okukondjithwa noku hulithwapo uuna ya monikila po, eta yi pangwa manga yili pondondo yopetameko.

“Okankera yokomagundji osho wo yokoshivalelo oya konekiwa oyo unene tayi etitha omaso maakiintu, otandi kumagidha ootate noomeme ya kale aluhe haya yi komakonakono noya talike ngele oyena okankera ethimbo alihe, yo yi monikilwe po nokupangwa nziya,” Pohamba a indile.

Pohamba ta kumike wo aakwashigwana ya kondjithe omukithi nguka gokankera, yo iikonga yokugandja omauyelele kombinga yomukithi yi tsikile osho wo omalongo ngoka taga gandja uuyelele kutya omolwashike sha pumbiwa opo aantu ya kale tayi ikonakonitha okankera.

“Opuna omikalo odhindji tadhi vulu okulongithwa mekondjitho lyomukithi gokankera ngaashi okuninga omadhewo ethimbo kehe, okuhulithapo elongitho lyomakaya, iingangamithi, omalovu osho wo okulya iikulya mbyoka tayi tungu, natu kale wo twa kwashilipaleka kutya omakonakono gaakiintu naalumentu oga pumbiwa unene mekondjitho lyomukithi nguka,” Pohamba a gwedhapo.

Ta ti oshigwana osha kanitha aantu oyendji unene, nonande omukithi ngoka ogwa li tagu vulu okumonika manga guli pondondo yopetameko, aantu ina ya tseya uuwanawa womakonakono ngoka.

Pohamba ta kumagidha aaniilonga yuundjolowele, aaniilonga yiikondo ya yooloka mepangelo, aanangeshefa na yalwe ya gandje eitulemo lyawo mokukwathela omahwahwameko geshunithopevi lyokankera yoludhi kehe.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here