Oulifilo waUuvudhiya wa mona omeva

0
172
Etale laUuvudhiya olo la tililwa omeva a dja koCaluqueqe okupitila mokanala kadja pOlushandja fiyo ok ombuwa yaako.

 

UUVUDHIYA – Oimuna keehambo daUvudhiya moshitukulwa shaShana oya mona omeva, eshi okanala komeva ka tilila lwotete omeva metale lyaUvudhiya oshiwike sha djako.

Kansela woshikadjohoololo shUuvudhiya, Amutenya wa Ndahafa okwa koleka onghundana ei a ti oshikandjo shaye osha mwene lotete ominino domeva o ku nwa konima yomido omilongo mbali.

Ndahafa ta ti, Olomakaya ladjako ola li efiku lehafo, la ulikwa tete koimuna yoovene eshi ya tameka kutondokela ketale lomeva omanga ovakwashiwana tava kuwilile.

Oshiwana sho keenhele doulifilo edi osha shakeneka omaudjuu eedula dihapu da pita eshi omaufita oimuna a fila mombuwa molwenota nondjala ya etwa koluteni olo la denga oshilongo ashishe omafimbo aa.

Pefimbo eli eshi ondjala yoimuna ya divilika, ovanaimuna moitukulwa  Oshana, Omusati, Ohangwena nOshikoto ova shingila oimuna kombuwa oyo yili oshitukulwa shakula shUuvudhita tava kongo ounapelo.

Kansela Ndahafa ta weda po kutya, nonande epangelo la shiivifila ovanaimuna va landife po oimuna imwe manga inai tongwa kokwenye nomwaalu u ninipale u kutife oixupe tai kala po, etukuko lomukifi wekondo nelaka odula yadjako nalo ola kuma onghatu yomalandifilo eshi ovalandi vombelela ihava fiki vali kovanaimuna.

Ekondo nelaka nande kali po ola katasha omukalo welando loimuna. Shikwao, ovanaimuna navo ove na oudjuu waMeatco ou iha fiki vali kuvo, yee oha futu oshimaliwa shi niingholi mongobe. Ovanaimuna ova hala omulandi ou ta dulu okulanda  oufita weengobe  fiyo  eengobe 100 moshuunda kwaau e di na.

Eshi omwiidi popepi nominino domeva opo pena omandoloma wa pwa po, oshaetifa opo ovanaimuna vamwe va filwe eengobe dihapu 150 moshuunda shimwe. Ngee odula neudo oya loko nena oshiwana kombuwa itashi ka kanifa oimuna ihapu shaashi, okanala ngee oka tekele omeva fiyo okOmapopo nooYinakuluyomadhiya nena oshiwana keehambo daako otashi ka xupifa omaufita oimuna.

Kansela ta weda po kutya aaUvudhiya ova pumbwa ou ta eta onhele yomalandifilo omwiidi komudingonoko wavo va dule kupalula oimuna yavo pomudingonoko opo pe na omeva paife.

Kansela Ndahafa okwa kunghilila ovanaimuna hava nwefa pOmandoloma gaKangamu, Oniizimba va fimaneke oveta yeekomitiye voo  va fute omeva oo haa ende mominino ngaashi sha ufwa opo omeva a ha tetwe ko.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here