PLAN etanga lyaakwiita aa iyambi: Ekwatho okuza koRepublika yAngola

0
163

Oshigwana shAngola mewiliko lya nakusa Omundohotola Antonio Agostinho Neto osho wo Omuperesidende Eduardo dos Santos osha longa oshindji memangululo lya Namibia. Angola okwa kala a edhilila aaNamibia omayovi ogendji mboka ya li muundjendi moshilongo shoka. Tse otwa kala moAngola twafa ashike aakwashigwana yomoshilongo shoka. Kapwa li nando eyooloko lya sha pokati ketu naantu yomAngola. Otwa kala noku endathana nopwaana omangambeko ga sha.Eeno oshoshili kutya aaNamibia oyendji mboka ya li muundjendi oya li ya talako Angola ongo egumbo lyaa ndjawo etiyali manga yo ya li kokule negumbo.

Epangelo lyAngola mewiliko lyongundu tayi pangele yoPopular Movement for the Liberation of Angola [MPLA] oya pitike aaNamibia  mboka ya li muundjendi opo ya hogolole mpoka ya hala okutungila oontanda dhawo  osho wo omahala gokukala aakwashigwana mboka inaaya dheulilwa uukwiita.

Omahala gokukala gamwe mpoka pwa li opo megumbo lyaaNamibia oyendji ongaashi Kwanza-Sul, Calulo, , Sumbe, Cassinga, Ndalatando, Cabuta, Viena nosho wo omahala noontanda mo aakwiita yo SWAPO ya kala haya dheulilwa osho wo haya ziilile ngele taya ka homona omutondi gwawo.Oombelewa oonene dhoSWAPO osho wo oombelewa dhiilonga yuukwiita yo SWAPO odha li moLuanda nomoLubango.Aakwiita yekondjelomanguluko  pamwe naakwiita yepangelo lyAngola FAPLA poompito odhindji oya kala haya longele kumwe mokukondjitha omutondi  gwawo UNITA  osigo oya adha esindano .

No pwaana Angola, okwa li tashi kala oshidhigu koSWAPO oku adha esindano lyopaukwiita moku dhenga omatanga gomukolonyeki moNamibia. Okupopya oshili meukililo, Angola okwa mona iihuna moku kanitha oomwenyo dhaantu ye nomahupilo ge ga yonagulwa kokutya iitungomwa ya hanagulwa po kepangelo lyuukoloni lyaSouth Africa opamwe noobandite dha UNITA. Oshilongo shika osha monithwa iihuna mbika pethimbo lyiita yemanguluko lya Namibia shi vule iilongo ayihe mbyoka ya li ya yambidhidha Namibia mekondjo lye.Aantu yAngola inaya iteka po aamwayina aaNamibia nonando oshilongo shawo osha kala kohi yembonyagulwo enene ndyoka lye endele pamwe nomadhipago gaaAngola yaa na shoka ya yona lya ningwa noku kwatelwa komeho kaakwiita yomukolonyeki.Onkene aantu yaAngola oya gandja oshindji moku kwathela aaNamibia opo ya manguluke. Ngame onda kalele moAngola omimvo 13 ongo oshilyo shetanga lyaakwiita yoSWAPO People’s Liberation Army of Namibia, na otandi vulu okushi hokolola nkene tse twa li twa taambwa noku yakulwa kaantu yAngola shaampoka tse twa li twe ende moshilongo shoka.

Kutse mboka twa li noontanda dhopakwiita moAngola ayihe osho wo koongamba dha Namibia naAngola,opwa li omathimbo gamwe twa li hatu inekele  aanamikunda yomoshilongo okutu palutha , okutu pa omeya osho okutu pa omakwatho galwe. Aantu mbaka oye tu dhipagele iimuna yawo niinamwenyo yomegumbo , ngaashi oongombe, iikombo noondjuhwa opo yetu paluthe, tse inaatu ya futila nando osha. Shika osha ulike kutya aamwamemati naakadhona moAngola oya li oshitopolwa she kondjelomanguluko lya Namibia osigo emanguluko lya monika momasiku omilongo 21 Maalitsa 1990. Onkene aaNamibia inatu etheni nenge inatu thigiipo aamwameme yAngola mboka ya li pamwe natse mekondjo lyetu lyemanguluko okukondjitha epangelo lyokatongo moNamibia osho wo omatanga ga homatekwa nawa gomukolonyeki South Africa.

Otu na okukwatha mpoka tatu vulu, okukwatha mboka yetu kwathele pethimbo lyiita yekondjelomanguluko mbyoka ya li iilulu noya kanitha ombinzi noomwenyo odhindji.

Epangelo lya Namibia olya pumbwa okutsikila noku koleka omakwatathano pokati kiilongo mbika iyali. Omapangelo ngaka oge na okulongela kumwe pehala lyaantu yomiilongo mbika iyali. Osho wo oku koleka uukuume mboka wa pangwa okupitila mombinzi tayi tika yaantu yiilongo mbika iyali. Aantu yAngola oyo ookuume koshili oshoka mbaka oya kala natse uule wethimbo lyiita yekondjelomanguluko ele nelulu.

Eeno natse wo otwa futa ondilo okugamena Angola.Oongundu omathele nomayovi dhaakwiita yoPLAN odha gandja oomwenyo dhadho omanga tadhi kondjitha oobandite  dha UNITA, National Front for the Liberation of Angola mewiliko lya Holden Roberto nomalandwambongo galwe, mboka ya li taya kambadhala oku umbako epangelo lyAngola koshipundi. Iilyo yoPLAN oya li ya tulwa pomahala ga simana moAngola ayihe okuga gamena kiiponokela yaSouth Africa naakwiita mboka ya li iilongitho meke lye.

Oshikwawo aakwiita yoSWAPO okwa li ya nkondopekwa kepangelo lyAngola okukalekapo egameno kiitopolwa hoka kwa li ihaa ku adhika kaakwiita yAngola unene omahala ngoka ga li kooha dhoongamba dhiilongo mbika iyali ngaashi omahala popepi noongamba dha Namibia muuzilo.Aakwiita yoPLAN,FAPLA, naamboka yaaKuba oya li ya kondjo pamwe okukondjitha omutondi gwawo gumwe sigo osho esindano lya adhika momumvo 1989.Omumvo ngoka epangelo lyuukoloni moNamibia olya shaina euvathano lyoku hulithapo iita noku zimina opo okatokolitho kIigwana Hangano onomola 435 ka tulwe miilonga go omahogololo mewiliko nometonatelo lyIigwana Hangano ga ningwe. Omahogololo ngaka oga sindanwa koSWAPO Onkene aantu yaNamibia nAngola oya kala noku tyapula ombili okuza kesiku ndyoka osho wo okukala nekwatathano lyuukuume wa shewa sigo onena oshoka otwa tilahi ombinzi yetu omolwonakuyiwa yimwe.

Ihe nando ongawo otashi kumitha sho pena omwaalu omushona gwaaNamibia mboka inaa ya pandula shoka she etwapo kaantu yAngola koshinima shemanguluko lyetu. Oshiholelwa sho epangelo lyaNamibia lya lombwelele omatanga gegameno ga landule oobandite dha UNITA moAngola konima sho ndhika  dha dhipagele noku fadhuka po naakwashigwana yaNamibia moKavango pokati komimvo 1999-2002, aaNamibia yamwe oya li ya pangula oholomende kombinga yaashoka yo ya luku eidhopo mo lya Namibia miita yopashigwana yAngola. Oya li nookuli ya ti  eponokelo lyaUNITA moNamibia olye etwa ke idhopo mo lyaNDF moAngola moku kondjitha  UNITA.

Kungame oshinima shika kashishi oshiwanawa nando molwashoka aantu yAngola oya thikama na tseno putse pethimbo edhigu lyekondjelomanguluko. Onkene otashi ningwa ngiini sho tse aaNamibia tatu igidha kombinga yaakwiita yaNamibia taya kondjitha oobandite ndhoka hadhi ningile aantu yAngola uupyakadhi noku ya ehameka no sho wo okuya dhipaga? Shika ngiika osha ningwa oshoka kapena elongo lyopapolitika moshigwana shaNamibia.Aangola oyetu ningila iinima iinene , no yindji yi vule mbyoka ya hokololwa mpaka. Onkene aaNamibia inaya dhimbwa nande iilonga iinene yatya ngaaka mbyoka oshilongo shoka shetu ningile.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here