Ya dhana Halloween pamukalo gwoshiNamibia

0
143

 

Ngele owa dhiladhila kutya oshituthi sha Halloween etyapulo lya guma aaAmerica ayeke, owa puka. Oshoka aaNamibia yomaludhi nomalwaala agehe oya taambako oshituthi shika sha tamekwa tango kaaCelts nongashingeyi oshina omimvo 2 000. Oshiningwanima shika ohashi ningwa muka nonando omuna omwaalu gwaakriste oyendji mboka ya talako etyapulo lyoshituthi shika ongo omukalo guupagani.

Ihe otashi kumitha sho Halloween ngoka ha dhanwa omumvo kehe  pehulilo lyomwedhi nguka,ha dhimbulukiwa wo nomiilando yomoAfrica. Lyo esiku ndika olya simanekwa unene miilando nomomahala giilando.

Oshiholelwa ongaashi Kampala moUganda moka aakalimo yamo ya totapo oohedhi dhoku dhimbulukwa esiku lyaHalloween omumvo kehe.

Onakuziwa yoshituthi Halloween otayi landulwa noku kwatakanithwa   naaCeltic aakulu yonale mboka pethimbo ndiyaka ya li mehala ndyoka hali ithanwa Great Britain pethimbo ndika.

Halloween oshituthi hashi ningwa oku eta pehulilo lyiilonga yeteyo lyomomapya netameko lyomumvo omupe.MoNamibia otashi yelekwa noshituthi shoshipe. Oshituthi shuule womasiku gaali ohashi tameke peningino lyetango mesiku eti 31 Kotoba. Aakulu yonale aaCelts oya li yi itaala kutya elapi ndyoka lya topola aasi kaanamwenyo ohali kala eshona pethimbo ndyoka nonkalo ndjika oya itaalwa kutya oyo ombwaanawa okupopya  naasi nenge aakulu yonale nokuhunganeka onakuyiwa.

Mo Venduka oshiindingili sho Halloween osha dhanenwe konyala kuyele iiwike iyali ya piti sha ningilwa pehala limwe lyoku inyanyudhila lya simana. Mpoka opo Kundana a tsakanene naakuthimbinga moshituthi shika  noku ya pula nkene yu uviteko omwiityo gwa Halloween. ‘Olyo ethimbo uuna aantu haya zala omizalo tadhi yolitha yo taya nu omalovu ogendji medhina lyokunyanyukwa.Nonando Halloween okwa kwatakanithwa nokuyamba aakwampungu naathithi kashi shiwike tuu ngele aaAfrika mboka haya kutha ombinga moshituthi shika ohaya popi tuu naakwampungu naathithi yaAfrica?.

Ngiika otashi vulika oshinima shika haye shi talako nayi noku shi luka uulodhi nenge taye shi ithana omadhina gamwe gomusheko.Aailongi yamwe oya ti oshituthi shika kaAfrika osho owala eipopilo lyokutyapula iinima oyindji unene tuu hashi ningwa kaazeko moku longitha iinima mbyoka yo ihaa ya  hambula unene tuu hayi zi kiilongo yUuninginino. Miinima mbika omwa kwatelwa nomizalo ndhoka haya zala  noku longitha ihe esiku ndika ongo eipopilo opo ya lye yo ya nwe nawa.

Omadhiladhilo ngaka oga popiwa wo kaakwashigwana yamwe mboka Kundana a popi nayo koshinima shika. Mbaka oya ti  otashi kondjithathana  sho tse twi ilongekidha oku dhipagapo oohedhi

dhetu noku dhi pingenapo noohedhi oonkwiilongo. Kutya shoka tatu taamba osha tsondumbo naashoka twa li twi itaala, shika iha tu shi tala sha simana, shampa ashike shika twe shi etelwa komutiligane.Aantu yetu  itaye shi taamba ashike ndele yo otaye shi landula noku shi dhiginina okuyeleka nooyene mboka oyo ye shi etele,”omugundjuka gumwe a ti.

Ndele Ndeshi Kadhikwa ngoka a li a zala momuzalo gwe gwa Halloween poshiithanene shoka  nando okwa tsu kumwe naashoka sha popiwa ye okwa gwedhapo ngaashi tashi landula.

“Omanga Halloween ta tyapulwa moVenduka ota ulike oshindji  kombinga yuukwatya waakuthimbinga mushika sho tashi ulike emanguluko lyomuntu okulonga shoka hogolola. Osha pumbiwa  opo ku tumbulwe sha kombinga  yoku ninga Africa ehala lyoku etelwa oohedhi okuza pondje nonkene aa Afrika taya ningi a longithi ya kehe shimwe omanga yo ihaa ya etapo nando osha.”

“Etaambathano lyoshili olya kwatelamo  etopolelathano nesimanekathano. Onkene osha simana okudhiladhila kombinga yomatompelo ngoka getu tokolitha opo tu kale hatu dhana oshituthi sha Halloween kakele keipopilo kutya tse otwa hala okwiinyanyudha” osho Kadhikwa  u ulike.

“ Otwa pumbwa okudhiladhila kombinga yoohedhi ndhoka hatu etapo noku tala ngele oshinima, she kwatathano lyuuyuni otashi tu pe ompito  opo tu taambathane oohedhi dhetu naantu yalwe pamuthika gumwe.Mboka ihaa ya longo sha inaya pumbwa okulongitha, ndele nee oku ya indika ya longithe iinima osha fa omuntu ta longitha ehamala enenene okudhipaga omwe” osho Kadhikwa a tsikileko. Omuyenda gumwe po Halloween Udeni Token Kafidi okwa talako epulo ndika lya fa tali yolitha oshoka ye okwi itaala kutya “ Nkene gumwe ta longitha ethimbo lye lya manguluka inashi kala nando iilonga ya gulwe.” Kafidi a popi omanga ta siikululako epakosolwa ndyoka lya li lya siikila oshipala she.

Ihe epulo ndyoka lya thigalapo kombinga yoku dhimbulukwa Halloween muAfrica oondika ngele shika otashi vulu tuu oku ithanwa oshituthi shoshiAfrica? Ihe shoka shi shiwike ooshika kutya aaNamibia mboka haya tyapula Halloween inaye mu talako ongo oshinima shuulodhi nenge oshiwinayi nenge sho ku simaneka iimenka.Naashika otashi ulike kutya nando oshidhano shika osha etwa kaatiligane, aaGhana , AaNamibia nosho wo yalwe miilongo yAfrika oya taambako oshidhano shika noku shi ninga oshitopolwa shoohedhi oompe dhawo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here