Iiponga yomoondjila yashuna pevi kashona

0
163
Warrant Officer Uugwanga Hermud, Chief Inspector Jan Esterhuisen mboka ya kalelapo omalandulathano gomeendjila mOshakati moshitopolwa shaShana na Sidney Boois ngoka a zi ko MVA

ONGWEDIVA-Ehangano lyOkukwatha mboka ya monena iiponga miiyenditho nenge (MVA)olya tseyitha kutya omwaalu gwiiponga mbyoka ya holoka omvula ya ziko okuza muJanuary sigo Octoba ogwa shuna pevi nuumvo.

Uuyelele mbuka owali wa hololwa momutumba gwiilyo ayihe tayi kondjitha oku keelela iiponga yomoondjila mOngwediva moshitopolwa shaShana moka wo mwa li tamu gongelwa oshimaliwa shiipumbiwa mbyoka ya pumbiwa moku shonopeka iiponga yomoondjila.

Omvula ya ziko aantu ye vulithe pomathele 578 oyali ya si miiponga yoohauto omanga nuumvo mboka ya si muule woomweedhi dha tumbulwa pombanda aantu ashike  562.

Aantu mboka ya lemana nenge ya mona iiponga muuyle wethimbo ndyoka oyali oyendji omumvo gwayi mboka yali 6355 omanga nuumvo yeli 5813 shoka tashi ulike kutya omwaalu ngoka ogwa shuna pevi nomwaalu gwaantu yeli 542.

Omwaalu gwiiponga nago wo otagu ulike gwa shuna pevi niiponga yili 141 oshoka omumvo gwayi iiponga mboka oyali yili 3537 omanga nuumvo 3396.

Omukuluntu gwoshikondo shokukeelela iiponga nomalemano mehangano ndyoka  Sidney Boois okwa ti ehangano ndika ngashingeyi otali lalakanene oondjila dhikale dhina ombili unene tuu ngele tashiya kiiponga.

Okwa ti wo kutya shimwe shomwaambyoka hayi eta iiponga moondjila oku hinga nuuhasha unene ngaa okwaa simaneka oompango dhomoondjila.

“Aantu oya pumbwa oku kala ya simaneko omandhindhiliko gwomoondjila opo ya yande iiponga yomoondjila,” Boois ati ngaaka.

Okwa totha mo yimwe yomwaambyoka ya pumbwa okusimanekwa ta ti ongaashi nee oku hinga nuuhasha , oku hinga omuntu eli kohi yodhungo noshowo oku hinga ondapo ya pitilila.

Boois okwa ti nuumvo oya hala ya mone kutya aakwashigwana oya longekeka shina sha nelongitho lyoondjila , omandiki goombelela ndhoka dhina sha niiponga otadhi longo omutenya nuusiku nosho wo omashina go kutala mboka taya hingi yeli kohi yodhungo nosho wo mboka taya hingi ondapo ya pitilila otaga ka longithwa moondjila adhihe.

Omukuluntu nguka okwa ti endiki ndika nuumvo otali pumbwa nee oshimaliwa sha tengenekwa shi thike poondola oomiliona mbali ndhoka  ta indile aanangeshefa ya kwathele opo yilongithwe miikonga  yi na sha nekeelelo lyiiponga oshoka otwa taalela omatango omanene ngoka haga holoka iiponga oyindji yi nyanyalitha.

Iipumbiwa mbika ongaashi nee omeya gokunwa, uunamunate , omahooli noshowo omatseyitho giipindi koTV nokoradio.

 

Omiyalu dhiiponga 2015 no 2016

 

Omumvo 2015                                  Omumvo 2016

Iiponga……. 3537                               Iiponga………..3396

Omayehamo……….6355                    Omayehamo……….5813

Omaso …………….578                         Omaso …………….562

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here