Ikelela kuuvu gomutima – lya nawa

0
199

 

Windhoek

Ehangano lyUundjolowele mUuyuni olya londodha kutya  aaNamibia otashi vulika ya  adhike komavu gomutima ngoka ga ndhindhilikwa ga londa unene mevi lyOmapenda pethimbo ndika.

Omundohotola Monir Islam omukalelipo gwa WHO moNamibia okwa ningi elondodho ndika eshi talela momikalo dhokulya dhaaNamibia. Okwa ti otashi vulika uupyakadhi wa guma uundjolowele womutima wu indjipale moshilongo molwashoka aaNamibia oyena egamo lyokulya iikulya yu udha omagadhi.

Omundohotola Islam okwa ulike eipulo lye moonkundathana na Kundana oshiwike shika a ti “Aanamibia oye  hole okulya onyama ontiligane oyindji osho wo ohaya li iikulya  yuudha omagadhi” naandika olyo etompelo kutya omavu ngaashi ethindakano lyombinzi , omagadhi ogendji molutu, nuuvu wa guma omutima otawu ende tawu koko unene.

Ngele owa tala nawa iikulya mbyoka hayi telekwa meendelelo oyindji yomwaambika ohayi kangwa noku telekwa momagadhi. Aantu oyendji moNamibia ohayi ehama uuvu womutima, naashoka tashi eta omaipulo omanene oongoka kutya uuwehame mbuka otawu ende tawu londo pombanda mokati kaaNambia.

Sho a endulula omushangwa gwiizemo yeyalulo lyopaundjolowele  lya ningwa kUuministeli Wuundjolowele omumvo 2013 Islam okwa ti ooperesenda omilongo 40 dhaantu okuza pomimvo 15 okuya pombanda oyena omaupyakadhi ge na sha nomutima.

“Otwa ndhindhilike kutya yamwe oyena ontseyo kombinga yonkalo yawo  kutya oyena ethindakano lili pombanda lyombinzi, oshinima shika Omundohotola Islam okwe shi kwatakaneke unene nokukala mwenyo kwomuNamibia kehe nankene mbaka ya hogolola okumwenya.

“Ooperesenda omilongo ne odhili unene pombanda” Islam  okwa fatulula kutya omavu ngaashi elondo lyombinzi nomagadhi ogendji molutu ohaga vulu okufala muuvu womutima ngele ngaka inaga pangwa.

“ Uuna omagadhi ogendji ge li molutu  nenge ocholesterol yi li molutu olundji, iho tseya kutya owu li monkalo ya tya ngaaka  noshikwawo kapuna omandhindhiliko ga sha. Oto ke shi nongela kutya owu na omaupyakadhi ngaka  ngele owa adhika kethikamo lyomutima.” Osho a londodha.

Molutu omuna omagadhi omawanawa naangoka gaashi omawanawa Islam a ti kutya olutu olwa pumbwa omagadhi agehe ngaka. Omagadhi omawanawa ohaga  kutha mo ngoka omawinayi noku ga fala  kehuli hoka ha ga ka pitithwa mo pamwe niiyekelwahi   iikwawo.

Omagadhi ogendji molutu ohaga zi mokulya iikulya yoondoka nenge mbyoka hayi pi mbala ye omuntu ta li ishewe mbala.Islam okwa ti aaNamibia oyendji  ohaya longitha ompito ndjika okulya iikulya yuudha omagadhi osho wo mbyoka yaa shi iiwanawa noku li wa ethimbo kehe.

“ Okulya iikulya yoondoka oko haku  londeke omagadhi ogendji molutu. Onkene omuntu kehe okwa pumbwa okulya iikulya ya nika uundjolowele  mokuyanda iikulya mbyoka yaa na unene omagadhi.Aantu otaya vulu okukonakonwa  opo ya tseye kutya omuthika gwomagadhi momalutu gawo ogu thike peni’

Ngele mombinzi omuna omagadhi ogendji nena opena ompito opo omuntu ngoka a adhike kedhengo lyomutima.Sho Omundohotoa Islam a tsikile.Onkene omuntu okwa pumbwa okulya iikulya yomondjila . Okwa pumbwa wo oku ninga omadhewo olundji

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here